Aanwezig:
J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Ar
ı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink (vanaf 19.30 uur), mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:
mevr. Y. Çegerek en C. Örnek.

 

I  Opening

 

II  Vragenuur

Vraag 1: G. Haisma (VVD) - problematiek BABS'en

In een commissievergadering Bestuurszaken in 2002 heeft Burgermeester Mans toegezegd dat het College van B&W met de notitie over de babsen-problematiek zou komen en in de tussenliggende tijd geen politiekgevoelige (her)benoemingen zou doen.

 • Waarom heeft het College van B&W toch een politiekgevoelige (her)benoemingen (dhr. Van der Graaf) gedaan in zijn vergadering eind oktober zonder daarover de Raad te consulteren en zonder de discussie, die stond gepland voor de vergadering van 15 november, af te wachten waarin de raad zich nog over deze problematiek zou uitspreken?
 • Waarom is dit onderhavige besluit vertrouwelijk genomen en niet openbaar gemaakt?

  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD )

Vraag 2: J. Hofte (Stadspartij) - ondergrondse afvalcontainers

Er zijn bijna in de gehele binnenstad ONDERGRONDSE AFVAL CONTAINERS geplaatst., maar die dingen zitten allemaal op slot. Men kan de container alleen openen met een pasje en het pasje werkt alleen op de daarvoor bestemde container. Dus niet op alle containers. Mensen en met name op marktdagen die al wandelend van onze geweldige binnenstad genieten en hun afval in deze containers willen deponeren merken dat dat niet gaat. Het gevolg: bovenop en naast de containers ontstaat een afval berg.

 • Waarom moeten die containers op slot?
 • Er wordt ook geklaagd over dat er te weinig afval bakken in de binnenstad zijn: zijn daar criteria voor,hoeveel afvalbakken per vierkante meter?
 • Bewoners van het nieuwe complex achter het Colonnade moeten als men ondergrondse containers wil een bedrag van 6.000 duizend euro betalen; hoe kan dat? valt dit wooncomplex niet onder de binnenstad?

Vraag 3: S. Salikram - fusie welzijnswerk

In het koersdocument wijkwelzijn is de vorming en het proces van een stedelijke welzijnsinstelling uiteengezet. Deze instelling komt in de plaats van diverse bestaande autonome welzijnsinstellingen. Dit document en de ontwikkeling van dit proces is aan de orde gekomen in en heeft de instemming van de stedelijke raadscommissie sociaal. Het gaat om vijf algemene wijkwelzijnsinstellingen, de stichting SES ( Enschedese speeltuinen) en de Rots (specifiek jongerenwerk). Deze instellingen zullen in januari 2006 opgaan (fuseren) in een nieuwe bestuursvorm. Inmiddels heeft een meerderheid van de bestaande instellingen een verklaring getekend om mee te werken aan de nieuwe stedelijke instelling. Dit is een goed teken in een overigens complexe zaak van overdracht van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, budgetten, gebouwen bezittingen, goed werkgeverschap en dergelijke. De pvda krijgt echter signalen die als volgt te formuleren zijn.

 • Kan de wethouder concreet aangeven welke partijen de intentieverklaring nog niet getekend hebben en waar dat aan ligt ?
 • Wat zijn de gevolgen voor de instellingen, het personeel en het fusieproces als de verklaring niet getekend wordt door de betreffende instellingen?
 • Is de wethouder van op de hoogte dat dit proces van herstructurering (met name bij de nog niet getekende instellingen) kan leiden tot onrust, demotivatie en wellicht tot contraproductiviteit?
 • Kan de wethouder naar de instellingen toe (die nog niet ingestemd hebben met de intentieverklaring) in een soort van laatste ronde "alles uit de kast trekken" om op korte termijn de hindernissen weg te nemen?

Vraag 4: J. Hatenboer (VVD), W.E. Wallinga (PvdA) - situatie ontwikkelingen in Enschede n.a.v. vastgestelde Toekomstvisie

De door de raad vastgestelde Toekomstvisie van Enschede vindt zijn weerslag op allerlei beleidsterreinen, ondanks stagnerende globale economische ontwikkeling, zit Enschede in de lift. Kortom Enschede is volop in beweging en begint op meerdere fronten te bruisen. Grote projecten als de van Heekplein omgeving en de herinrichting van het Stadserf zijn in de afrondende fase en nieuwe grote initiatieven zoals het Cultuurcluster Roombeek, Muziekkwartier en de Scholingsboulevard staan stevig in steigers. Ook op kleine schaal ontstaan initiatieven zoals de "Wallstreet shuffle". Het nog niet zo lang geleden gepresenteerde overzicht met projecten spreekt ook boekdelen. Je zou dus zeggen niets aan de hand.Toch constateren wij steeds vaker dat de veelvoud en het hoge tempo waarin al deze ontwikkelingen plaatsvinden tot ongewenste situaties leiden. Wij doelen vooral op het aanpassen van bestemmingen en regelgeving om juist gewenste ontwikkelingen te ondersteunen en te stimuleren. De realiteit biedt te zeggen dat het vaak ook onmogelijk is door allerlei wettelijke bepalingen echt snel in te spelen op veranderingen. Om dit te illustreren drie actuele voorbeelden waar de vraag niet aansluit bij de formele regelgeving en vooral ook de communicatie van de gemeente leidt tot onnodige frustraties bij marktpartijen.

 • Nieuwbouw van Acasa in de Walstraat.
 • Veranderen van een winkelbestemming in een horecabestemming in de Walstraat.
 • Het verruimen van de sluitingstijden voor een horecabedrijf aan de Molenstraat.
 • de gegroeide praktijk van koopzondagen binnen en buiten het centrum met als extra variant de "thema koopzondagen". hiermee wordt het toegestane aantal koopzondagen opgetrokken.

Vooral het gebrek aan horizontale afstemming binnen de verschillende diensten en dienstonderdelen werkt zeer demotiverend bij de betrokkenen.

 • Is de wethouder het met de vraagstellers eens dat het onontbeerlijk is dat marktpartijen na te zijn uitgedaagd om mee te doen aan het invullen van onze toekomstvisie ook optimaal gesteund en geïnformeerd moeten worden bij het realiseren hiervan?
 • Heeft de wethouder op korte termijn plannen om de afhandeling van dit soort
  initiatieven en aanvragen beter te kanaliseren en af te stemmen en nieuwe beleidskaders te stellen?
 • Zo ja, op welke termijn kunnen wij deze verwachten?

Vraag 5: H. Ras (Stadspartij) - intentieovereenkomst renovatie en nieuwbouw in Wesselerbrink-Noord

Op 9 december is er van onze gemeente een persbericht uitgegaan met de titel: Afspraak tussen gemeente en Domijn over de intentieovereenkomst renovatie en nieuwbouw Wesselerbrink Noord. We hebben gevraagd naar deze overeenkomst en u verklaarde dat er nog geen intentieovereenkomst bestaat; die zal naar verwachting pas in januari getekend worden.

 • Waarom geeft het college een persbericht uit, wanneer de intentie nog niet rond is?
 • Wat moeten wij als raad met een college dat de hand licht met waarheidsgetrouwe informatieverstrekking?

Vraag 6: U. Visser (Stadspartij) - bezoek delegatie uit Deense gemeente Kolding

Op 13 december is in een persbericht de komst van een delegatie uit het Deense Kolding aangekondigd op de 14e en de 15e. Op 14 december is mij zonder reden te verstaan gegeven dat ik ongewenst was bij dat bezoek. Overal waar ik navraag deed kreeg ik te horen: wij mogen u geen informatie geven, wij weten van niets. Ik was bij de griffie, bij de secretaresses van het college en eerder bij de organisatoren.

 • Waarom hindert u mijn controlerende taak als raadslid, nota bene bij een belangrijk internationaal contact?
 • Waarom houdt u bij de beredderaars van de Deense vuurwerkramp de Enschedese volksvertegenwoordigers weg?
 • Heeft u iets te verbergen?
 • Waarom heeft u juist mij ongewenst verklaard?

Vraag 7: U. Visser (Stadspartij) - afgevaardigde raad bij keuze nieuwe gemeentesecretaris

Bij de keuze voor een nieuwe burgemeester heeft de Raad ingestemd met een adviseur uit het college: wethouder Goudt.

 • Staat het college nu omgekeerd ook toe dat er een afgevaardigde uit de Raad is bij de keuze voor een nieuwe gemeentesecretaris?

Vraag 8: G. Dijkhuizen (PvdA) - uitvoering cantate 'als de dag van gisteren'

Naar aanleiding van mijn vragen over de ambtelijke afwijzing van het verzoek om nog eenmalig een uitvoering van de cantate "Als de dag van gisteren" in de sociale commissie en de beantwoording van Joop Hassink dat ik hiervoor bij Jan Mans moet zijn vraag ik het volgende:

 • Kan de burgermeester mij vertellen wie tot afwijzing van het verzoek om opvoering van "Als de dag van gisteren" heeft besloten en waarom?
 • Is de burgemeester het met mij eens dat minimaal een gesprek had en misschien nog kan plaats vinden met de verzetmensen die om opvoering hebben gevraagd?
 • Is de burgermeester het mij eens dat als deze cantate nog niet was geschreven hij eigenlijk in deze tijd zou moeten worden geschreven?
 • Wil de burgermeester proberen om als nog te komen tot een spoedige verkenning of de cantate als nog kan worden opgevoerd mogelijk in aangepaste vorm?
 • Wil de burgermeester met de indieners van het verzoek hoe mogelijke financiering geregeld kan worden?

 

III  Vaststellen agenda

  Interrupties: B. Heeringa ( CDA )


Beslissing:

 

VI  benoeming van:

 • leden Commissie van Beheer G.J. van Heekpark
 • benoeming permanent extern lid rekenkamer-commissie voor de duur van de zittingsduur van de benoemende raadBeslissing:

 

BESPREEKSTUKKEN

B 6 - vaststellen van de tarieven ozb-belastingen 2005 – stuk nummer 11484

 1. Te besluiten: (a) vast te stellen een verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2005; (b) vast te stellen een verordening inzake de toekenning gemeentelijke korting 2005; (c) het financiële gevolg van punt b (€ 3 miljoen) te dekken door: (d) aanwending van een deel van het resultaat 2004: € 1 miljoen; (e) wijziging rentemotieven belegde reserves: € 1 miljoen; (f) wijziging afschrijvingssystematiek investeringen met ingang van 2005: € 1 miljoen.
 2. Kennis te nemen van een lagere bruto OZB opbrengst van € 280.877,-- ten opzichte van de programmabegroting 2005 – 2008. Gecorrigeerd voor enkele overige wijzigingen (o.a. bijstelling oninbaar en kwijtschelding, alsmede effecten als gevolg van afschaffing zalmsnip), geeft dit een netto positief effect van € 16.708,-- en dit netto effect te verwerken bij de 1e nota van wijziging van de begroting 2005.Beslissing:

 

F 13 - gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Laares 2003 – stuk nummer 11500

 1. Het bestemmingsplan "De Laares 2003" gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, voorschriften en plankaart nr. 60815.
 2. Om degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de nota van beantwoording van zienswijzen.
 3. Het bestemmingsplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel aanbieden.

  Interrupties: J. van der Graaf ( ChristenUnie )

Beslissing:

 

A 9 - instemmen met de voorstellen t.b.v. de doorstart Luchthaven Twente – stuk nummer 11487

 1. Kennis te nemen van de notitie "Doorstart Luchthaven Twente".
 2. Het bestaande beleid t.a.v. luchthaven Twente te continueren (behoud zakelijk vliegverkeer en behoud IATA/ICAO status).
 3. Bij de doorstart van Luchthaven Twente in principe te kiezen voor de lage Commercieel Civiele Luchthaven variant in combinatie met commerciële General Aviation.
 4. De volgende uitgangspunten voor het ontwikkelingskader voor het luchthaventerrein vast te stellen:
  * Er worden geen nachtvluchten toegestaan. De openingstijden van het vliegveld zijn 7 dagen per week van 06.00 – 23.00 uur.
  * De geluidsbelasting van het vliegveld blijft ruim binnen de huidige vergunde geluidsbelasting.
  * Het bebouwingsoppervlak blijft binnen de huidige maximaal toegestane bebouwing.
  * De groene kwaliteiten van het luchthaventerrein worden versterkt.
  * Het luchthaventerrein wordt, na verwerving, langdurige verhuurd (erfpacht) aan de exploitanten van de luchthaven.
  * De gemeente levert geen structurele financiële bijdrage aan de exploitatie van de luchthaven
 5. Het college te mandateren op basis van bovenstaande het overleg met omliggende gemeenten, provincie, Rijk, EAT en ATAS/AVN voort te zetten en de raad hierover regelmatig te informeren.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) A.G.J. Liedtke-Bevers ( Liedtke-Çegerek )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: G.J. Oude Egberink ( CDA ) J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: B. van Dijk ( PvdA )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) B. van Dijk ( PvdA ) G.J. Oude Egberink ( CDA ) J. Hofte ( Stadspartij )

Beslissing:

 

C 7 - vaststellen de Subsidieverordening Buurt in Actie 2004 – stuk nummer 11485

 1. Vast te stellen de Subsidieverordening Buurt in Actie 2004, alsmede de daarbij behorende Toelichting bij de Subsidieverordening Buurt in Actie 2004.

  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie )


Beslissing:

 

C 5 - instemmen met de voorstellen t.b.v. komst van het Cremer Museum – stuk nummer 11479

 1. Kennis nemen van de notitie Uitgangspunten Gebouw en Inrichting Ondernemingsplan Cremer Museum Enschede d.d. augustus 2004.
 2. Instemmen met een actieve stimulering van de komst van het Cremer Instituut naar de gemeente Enschede en daarmee de beschikking te krijgen over beeldend en literair werk van Jan Cremer.
 3. De bereidheid uit te spreken een eenmalig bedrag van € 500.000,00 beschikbaar te stellen voor het realiseren van het Cremer Museum en deze als volgt te dekken: (a) Bijdrage Projectbureau Wederopbouw € 250.000,00 (b) Reserve verbetering stad € 250.000,00
 4. De initiatiefnemers verzoeken het voorstel uit te werken tot een definitief ontwerp met een investeringskosten-raming, een uitgewerkte exploitatieopzet (meerjarenraming) en een dekkende begroting, rekening houdend met de eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 500.000,00.
 5. Van dit bedrag € 50.000,00 beschikbaar te stellen voor voorbereidingskosten.
 6. De directeur DMO verzoeken op basis van het door de initiatiefnemers uit te werken voorstel te zijner tijd een definitief startbesluit voor te bereiden.

  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA ) Voorzitter B. van Dijk U. Visser ( Stadspartij )

Beslissing:

 

HAMERSTUKKEN

A 1 - verlenen krediet voor en kennisnemen van actiepunten veiligheid binnensingelgebied - stuk nummer 11453

 1. Kennis te nemen van de versnelling en versterking van de aanpak van de onveiligheid, verloedering en overlast in het binnensingelgebied conform de aanpak zoals beschreven in bijgaande notitie. Onder regie van de stadsdeelwethouder centrum maken DSOB, DMO, politie en justitie resultaatgerichte afspraken met als resultaat: minder overlast op straat.
 2. In te stemmen met een éénmalig bijdrage van € 150.000 aan de realisatie van een biketeam politie binnenstad, de inzet van een straatwerker van Tactus en een antiverloederingsknelpuntenbudget voor het binnensingelgebied, onder voorwaarde dat de structurele kosten van deze activiteiten voor de jaren 2006 en later zullen worden gedekt in de volgende begrotingen van de uitvoerende instantie/dienst.
 3. Deze € 150.000,- te dekken uit de reserve ‘verbetering stad’.Beslissing:

A 2 - vaststellen de Verordening onderwijshuisvesting – stuk nummer 11458

 1. De Verordening onderwijshuisvesting vast te stellen.Beslissing:

A 3 - verlenen krediet voor uitvoering programma onderwijshuisvesting - stuk nummer 11459

 1. Een krediet ter hoogte van € 11.519.301,-- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het programma onderwijshuisvesting 2005, zoals dat is vastgesteld door het college op 9 november 2004.
 2. In te stemmen met het onttrekken van het vanaf 2005 structureel toegekende bedrag van € 322.592 aan de stelpost klassenverkleining.
 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting 2005.Beslissing:

A 4 - verlenen krediet voor consequenties invoering Wet Kinderopvang – stuk nummer 11460

 1. Kennis te nemen van de beleidswijzigingen in de kinderopvang als gevolg van de invoering van de Wet Kinderopvang per 1-1-2005 en van de wijze waarop de doelgroepregeling wordt uitgevoerd.
 2. De financiële consequenties te dekken uit de toevoeging per 1-1-2005 aan het gemeentefonds, aandeel gemeente Enschede € 449.000,-, en de reeds beschikbare gemeentelijke middelen voor kinderopvang, te weten ruim € 224.000,--.
 3. In 2005 de financiële consequenties voor kinderopvang op basis van de Sociaal Medische Indicatie te dekken uit de incidentele toevoeging aan het gemeentefonds voor 2005, aandeel gemeente Enschede € 209.000,-.
 4. De hiervoor benodigde wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting voor 2005.Beslissing:

A 5 - verlenen krediet ten behoeve van nieuwe peuterspeelzaal Het Lang – stuk nummer 11466

 1. In te stemmen met de nieuwbouw van een Peuterspeelzaal binnen de Brede School Wesselerbrink, locatie Het Lang ten behoeve van Stichting Wijkwelzijn Zuidwijken.
 2. Voor realisatie van deze nieuwbouw een krediet te verstrekken van € 220.000,00.
 3. De kosten van deze nieuwbouw te dekken uit de kostendekkende huur die bij Stichting Wijkwelzijn Zuidwijken in rekening wordt gebracht en de eerdere bijdrage van € 110.000,00.
 4. De gemeentebegroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing:

A 6 - verlenen krediet ten behoeve van reconstructiewerkzaamheden rondom de Handelskade – stuk nummer 11467

 1. Akkoord te gaan met de reconstructiewerkzaamheden rondom de Handelskade waaronder het kruispunt H. ter Kuilestraat-Binnenhaven-Rembrandtlaan en de voorbereidingskosten ter hoogte van een bedrag van € 1.452.069 excl. BTW voor de periode december 2004 t/m december 2005 en dit te dekken conform aangegeven in de financiële paragraaf.
 2. De gemeentebegroting 2004 en 2005 dienovereenkomstig aan te passen.Beslissing:

A 7 - verlenen krediet ten behoeve van de definitieve verzelfstandiging primair openbaar onderwijs – stuk nummer 11468

 1. Instemmen met de definitieve verzelfstandiging van het primair openbaar onderwijs per 1 januari 2006 in de juridische bestuursvorm van een stichting.
 2. Voor de reserve onderhoud binnenzijde schoolgebouwen een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar stellen direct na datum van verzelfstandiging. Dekking vindt plaats uit het verwachte overschot van de jaarrekening 2004.
 3. Vanwege verplichte toepassing van de wettelijke overschrijdingsregeling € 2 miljoen beschikbaar stellen voor het bijzonder onderwijs. Dekking vindt plaats uit het verwachte overschot van de jaarrekening 2004. Besteding van dit bedrag aan onderhoud binnenzijde schoolgebouwen door het bijzonder onderwijs wordt vastgelegd in een convenant gemeente – bijzonder onderwijs.
 4. In het kader van de Bruidschatregeling voor de jaren 2006-2010 aan Consent beschikbaar stellen respectievelijk de volgende bedragen € 750.000,-,€ 600.000,-,€ 550.000,-,€ 500.000,-, € 500.000,-.(totaal €2,9 miljoen) Dekking vindt plaats vanuit de structureel beschikbare begrotingspost "bijdrage Consent".
 5. Indien bij Consent in de periode 2006-2010 een aantoonbare uitputting ontstaat in de "reserve meubilair" kan Consent een beroep doen op de gemeente voor een renteloze lening voor een maximale overbruggingsperiode van 5 jaar.
 6. Het ontstane voordeel op de structurele begrotingspost "bijdrage Consent" te verwerken in de programma-begroting 2006-2009, zijnde ca € 2 miljoen voor de periode 2006-2010.
 7. Garant staan voor de eventuele kosten voortvloeiend uit het Sociaal Statuut tot een maximum van 2 FTE gedurende maximaal 2 jaar tot een maximum van € 200.000,-. Dekking vindt plaats uit de structureel beschikbare begrotingspost "bijdrage Consent".
 8. Garant staan voor 75% van de eventuele wachtgeldverplichtingen voor maximaal 2 FTE tot een maximum van € 750.000,-.
 9. Consent verschaft de Gemeente Enschede een afschrift van de periodiek (kwartaal of anderszins) te maken rapportages voor het stichtingsbestuur en legt tijdig de begroting en jaarrekening ter vaststelling respectievelijk goedkeuring aan de gemeenteraad voor.Beslissing:

A 8 - verlenen uitvoeringskrediet t.b.v. herontwikkeling Spinnerij Oosterveld – stuk nummer 11475

 1. Kennis te nemen van de notitie over de stand van zaken van het project Spinnerij Oosterveld.
 2. Op basis van het bouwkundige en financiële haalbaarheidsonderzoek in te stemmen met de herontwikkeling van de Spinnerij tot laagdrempelig bedrijfsverzamelgebouw.
 3. In te stemmen met het benodigde uitvoeringskrediet ad € 12.942.730,-.
 4. De uit dit voorstel voortvloeiende lasten te dekken uit gemeentelijke bijdrage, bijdragen van andere overheden en huuropbrengsten van derden.
 5. De uit dit voorstel voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2005.Beslissing:

A 10 - beschikbaar stellen budget t.b.v. verplaatsing hoofdterrein Military Boekelo – stuk nummer 11488

 1. Voor de verplaatsing van het hoofdterrein van de Military Boekelo-Enschede, als gevolg van het geplande tracé van de N18 om Usselo, en daarmee tevens versterking van de toeristische functie in Boekelo een budget beschikbaar te stellen van € 90.000,--, in de vorm van een subsidie.
 2. De voorwaarden voor de inzet van dit budget in een overeenkomst met de Military nader vast te leggen, met verantwoording achteraf.
 3. Dit budget als volgt te dekken: (a) € 33.000,-- ten laste te brengen van de stelpost Boekelo fase III (gemeentebegroting 2001, pijler werk en economie); (b) € 57.000,-- ten laste van de stelpost Verplaatsing Military (gemeentebegroting 2001, pijler werk en economie).
 4. Instemmen met het instellen van de bestemmingsreserve Military, waarbij als reservering voor de jaren 2005 en 2006 € 70.000,--, zal worden gestort vanuit de bovengenoemde stelposten (vooruitlopend op de resultaats-bestemming jaarrekening 2004).
 5. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2004 aan te laten brengen.Beslissing:

B 1 - onttrekken aan openbaar verkeer en verkoop (deel) Verwooldsweg – stuk nummer 11429

 1. Het op tekening 226 d.d 20-8-2001 grijs gemarkeerde gedeelte van de Verwooldsweg onttrekken aan de openbaarheid van verkeer.
 2. Dit besluit te laten ingaan zes dagen na bekendmaking van dit besluit.Beslissing:

B 2 - onttrekken aan openbaar verkeer weggedeelten Diekman – stuk nummer 11430

 1. De op bijbehorende tekeningen grijs gemarkeerde weggedeelten onttrekken aan het openbaar verkeer, betreffende een deel van de Sportlaan en een landbouwweg nabij de Brinkstraat.
 2. Besluit te laten ingaan zes dagen na bekendmaking van dit besluit.Beslissing:

B 3 - vaststellen het Wegenbeleidsplan Enschede 2005-2008 – stuk nummer 11472

 1. Het Wegenbeleidsplan Enschede 2005-2008 vast te stellen, inclusief het bijbehorende ‘naschrift november 2004’.
 2. Te kiezen voor scenario 2 uit het Wegenbeleidsplan.
 3. De beleidslijn om 25% van het jaarlijkse positieve rekeningresultaat van de gemeente in te zetten ten behoeve van vervroegd afschrijven op wegen, te laten vervallen.
 4. De begrotingswijziging dd. 17 mei 2004 bij raadsbesluit Wegenbeleidsplan 2005-2008 ongedaan te maken.Beslissing:

B 4 - verlenen krediet t.b.v. routine-investeringen openbare bedrijven/ vervanging materieel – stuk nummer 11481

 1. (a) Een krediet te verlenen van € 26.630,00 voor routine-investeringen door het cluster Openbare Bedrijven (OB) ter vervanging van een deel van het materieel ten behoeve van het eindproduct Natuureducatie; (b) De bijbehorende kapitaalslasten van € 6.058.33 te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen bij het eindproduct stadsdeelbeheer.
 2. (a) Een krediet te verlenen van € 11.595,00 voor routine-investeringen door het cluster Openbare Bedrijven (OB) ter vervanging van een deel van het materieel ten behoeve van het eindproduct Begraafplaatsen; (b) De bijbehorende kapitaalslasten van € 2.637,86 te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen bij het eindproduct stadsdeelbeheer.
 3. De begroting conform te wijzigen.Beslissing:

B 5 - vaststellen de belastingvoorstellen 2005 – stuk nummer 11482

 1. Vast te stellen de verordeningen op de heffing en invordering van: (a) hondenbelasting, (b) precariobelastingen, (c) rioolrecht, (d) haven- kade- en opslaggelden, (e) afvalstoffenheffing, (f) markt- en standplaatsprecariobelasting, (g) brandweerrechten, (e)begraafplaatsrechten, (f)leges.
 2. Vast te stellen de verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van: parkeerbelastingen 2004 en de daarbij behorende tarieventabel.Beslissing:

B 7 - instemmen met de 3e marap 2004 – stuk nummer 11486

 1. Kennis te nemen van de brief van het college B&W betreffende de derde marap 2004.
 2. Kennis te nemen van de toelichting op begrotingswijziging derde marap 2004.
 3. In te stemmen met de begrotingswijzigingen en de begroting 2004 dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing:

B 8 - kennisnemen van de consequenties van herziening van de rentemotieven belegde reserves – stuk nummer 11497

 1. Kennis te nemen van de consequenties van herziening van de rentemotieven voor de bij het concern belegde reserves zoals aangegeven in de bijgevoegde nota.
 2. Te besluiten tot: (a) Invoering van de herziene rentemotieven voor de bij het concern belegde reserves per 1 januari 2005. (b) Het voordelige financiële effect van ongeveer € 1,1 miljoen aan te wenden voor de post Mobiliteitsplan vanaf 2006 voor een bedrag van € 1 miljoen, de rentelasten van de verhoging van de storting in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (zie collegebesluit van 23 november 2004) van € 87.500 vanaf 2005 en het overige toe te voegen aan de algemene middelen. Dit betekent dat in 2005 een bedrag van € 1 miljoen vrij besteedbaar is. (c) De financiële gevolgen van de herziening te verwerken in de Programmabegroting 2006-2009.Beslissing:

C 1 - besluiten tot onteigening gronden en opstallen Voortsweg/Hulsmaatstraat – stuk nummer 11455

 1. Te besluiten tot onteigening van gronden en opstallen, gelegen binnen het bestemmingsplan "Roombeek", ten behoeve van de uitvoering van dit plan, een en ander nader aangeduid in het raadsbesluit en onder de daarin gestelde voorwaarden.Beslissing:

C 2 - niet-ontvankelijk c.q. ongegrond verklaren bezwaarschriften Wvg ’t Vaneker – stuk nummer 11427

 1. Het bezwaar van de heer M. Altena en mevrouw J.C.H. Altena-Rademaker, van 17 mei 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie Bezwaarschriften, met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/25968, tegen het besluit van de raad van 5 april 2004, nummer 04S001325, ongegrond te verklaren.
 2. Het bezwaar van de heer M.H.Th. Vieker, van 26 april 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie Bezwaarschriften, met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/25729, tegen het besluit van de raad van 5 april 2004, nummer 04S001325, ongegrond te verklaren.
 3. Het bezwaar van de heer J.G. Bult, van 22 april 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie Bezwaarschriften, met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/25728, tegen het besluit van de raad van 5 april 2004, nummer 04S001325, ongegrond te verklaren.
 4. Het bezwaar van de heer V. Vaneker, van 14 mei 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie Bezwaarschriften, met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/25790, tegen het besluit van de raad van 5 april 2004, nummer 04S001325, niet-ontvankelijk te verklaren.
 5. Het bezwaar van de heer G.H.V. Vaneker en mevrouw V.J. Vaneker, van 14 mei 2004, conform en onder overneming van het advies van de commissie Bezwaarschriften, met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/25790, tegen het besluit van de raad van 5 april 2004, nummer 04S001325, ongegrond te verklaren.
 6. Het bestreden besluit van 5 april 2004 ongewijzigd in stand te laten.Beslissing:

C 3 - verstrekken geldlening aan Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) t.b.v. uitvoering projecten – stuk nummer 11478

 1. Een geldlening te verstrekken aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) groot € 3.500.000,-- ten behoeve van de projecten "VvE Waalstraat / Jekerstraat" en "Integrale aanpak Lipperkerkstraat e.o.", onder de voorwaarden als vermeld in de met de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten gesloten deelnemingsovereenkomst van 22 april 1997.
 2. Voor de met deze geldlening samenhangende gederfde rentebaten ad € 87.500,- een post op te nemen in de begroting van de DSOB van 2005 en volgende jaren, t.l.v. de rentepost van de algemene middelen en de begroting als zodanig aan te passen. Naar verwachting kan de lening ultimo 2011 teruggestort worden door het SVn.Beslissing:

C 4 - kennelijk niet-ontvankelijk verklaren bezwaar tegen Wvg Atjehstraat – stuk nummer 11449

 1. Het bezwaar van de Stichting Multicultureel Activiteiten Centrum Enschede, d.d. 6 juni 2004, tegen het raadsbesluit van 5 juli 2004 , stuknummer 11352/nummer 04S003080, tot vestiging van het voorkeursrecht op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten op een perceel aan de Atjehstraat kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren conform en onder overneming van het advies van de Commissie Bezwaarschriften, d.d. 18 oktober 2004 met kenmerk dpgo/jpo/cb/jb/25903;
 2. Het bestrede besluit ongewijzigd in stand te laten.Beslissing:

C 6 - aanwijzen percelen in De Laares als gronden waarop de Wvg van toepassing is (onder voorbehoud van vaststelling b.p. De Laares – stuk nummer 11480

 1. Op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als percelen, waarop de artikelen
  10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte kadastrale tekeningen, met nummer 60111 en de perceellijsten, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt zakelijk gerechtigden, zulks onder overneming van het gestelde in het voorstel van Burgemeester en Wethouders, dat hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.
 2. Dit besluit, met voornoemde bijlagen, kosteloos ter inzage te leggen in het Stadskantoor gedurende de openingstijden en op afspraak buiten de openingstijden.
 3. Dit besluit door publicatie in de Staatscourant, Huis-aan-Huis Enschede bekend te maken.
 4. Dit besluit, met voornoemde bijlagen, ter inschrijving aan te bieden aan de openbare registers van het Kadaster.
 5. De eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden als genoemd op de dit besluit behorende lijsten, bij aangetekend schrijven van dit besluit te berichten.Beslissing:

C 8 - verlenen aanvullend krediet t.b.v. strategische aankopen – stuk nummer 11490

 1. Een aanvullend raamkrediet beschikbaar te stellen van € 8.000.000,-- voor aankopen ten behoeve van toekomstige planontwikkelingen en strategische aankopen.
 2. Deze aankopen ten laste te brengen van Complex Verspreide Gronden binnen het Grondbedrijf.
 3. De kosten te dekken door verhoging van de post onroerende zaken.
 4. De hieruit voortvloeiende wijziging in de gemeentebegroting 2004 aan te brengen.Beslissing:

C 9 - instemmen met het overdrachtsdocument Projectbureau Wederopbouw – stuk nummer 11495

 1. In te stemmen met het overdrachtsdocument, inclusief grondexploitaite en apparaatskosten van het Projectbureau Wederopbouw.Beslissing:

C 10 - beschikbaar stellen budget ten behoeve van bebouwing Lipperkerkstraat en omgeving – stuk nummer 11498

 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak.
 2. Kennis te nemen van de geschatte totale kosten ad € 8.314.000 (per jaar ad € 1.385.000 gedurende 6 jaar), waarvan inmiddels € 4.324.500 is gedekt.
 3. Steunen van de beoogde aanpak, te weten gedurende vijf jaren versterkte inzet (subsidie én handhaving) ten behoeve van het verbeteren van particuliere panden en eenzelfde inzet voor panden van de NCE, vooropgesteld dat er voldoende dekking is in het vervolgtraject.
 4. Voor de eerste fase van de vastgoedaanpak een budget beschikbaar te stellen ad € 1.049.800.
 5. Dit budget te dekken uit de door het ministerie van VROM beschikbaar gestelde IPSV-middelen ad € 1.602.000,00 en dienovereenkomstig de begroting 2005 te wijzigen.
 6. Aan de hand van een evaluatie van de voortgang van deze eerste fase in het derde kwartaal van 2005 te komen tot een voorstel inclusief kredietverstrekking en kostendekking voor verdere fasen.Beslissing:

D 1 - vaststellen van de Kadernotitie Centrum Stokhorst oktober 2004 – stuk nummer 11450

 1. Te besluiten tot vaststelling van de Kadernotitie Centrum Stokhorst van oktober 2004.Beslissing:

D 2 - instemmen met deelname aan het actieplan cultuurbereik 2005-2008 – stuk nummer 11451

 1. In te stemmen met deelname aan het actieplan cultuurbereik 2005-2008 onder de condities zoals verwoord in bijgaande aanvrage bij het ministerie van OCW.
 2. Het bedrag dat de gemeente als matching dient bij te dragen aan het actieplan van € 120.893,- per jaar te dekken uit het fonds stadsverfraaiing.
 3. De hiertoe noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting.Beslissing:

D 3 - inzetten verkregen extra middelen geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving – stuk nummer 11469

 1. De extra middelen die in het kader van de geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden verkregen voor nieuw beleid beeldende kunst in te zetten zoals verwoord in de bijgaande aanvraag geldstroom BKV 2005-2008.
 2. De hiertoe noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting.Beslissing:

E/C 1 - instemmen met inzet Seca-2 middelen – stuk nummer 11456

 1. In te stemmen met de inzet van seca-2 middelen ten bedrage van € 45.000 per jaar over de periode 2004 tot 2009 ten behoeve van de verlenging "overeenkomst preventiebeleid huurschulden".Beslissing:

E 2 - verlenen krediet als werkbudget toerisme Boekelo – stuk nummer 11457

 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000, als werkbudget toerisme Boekelo.
 2. Dit krediet ten laste te brengen van de stelpost Boekelo fase III (gemeentebegroting 2001, pijler werk en economie).
 3. De hieruit voortvloeiende wijziging in de gemeentebegroting 2004 aan te laten brengen.Beslissing:

E 3 - vaststellen toetsingskader Hart van Stadsveld – stuk nummer 11473

 1. Vaststellen van Het Toetsingskader Hart van Stadsveld.Beslissing:

E 4 - vaststellen de Verordening tot wijziging van de Reïntegratie- en sanctieverordening – stuk nummer 11483

 1. Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Reïntegratie– en sanctieverordeningBeslissing:

F 1a - vaststellen het voorbereidingsbesluit Windmolenweg – stuk nummer 11448

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening 53740 (voorbereidingsbesluit Windmolenweg).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 11 februari 2005 in werking treedt.Beslissing:

F 1b - vaststellen voorbereidingsbesluit S.L. Louwesstraat/Zweringweg (HOED) [2004] – stuk nummer 11462

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer 63177, d.d. 20-10-2004 (voorbereidingsbesluit Louwesstraat/Zweringweg (HOED) [2004]).
 2. Te verklaren dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 31 december 2004 in werking treedt.Beslissing:

F 1c - vaststellen voorbereidingsbesluit gebied Kotmanplaats [2004] – stuk nummer 11463

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Kotmanplaats, in de omgeving van de Zuiderval, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening voorzien van het nummer 63219, d.d.
  04-11-2004 (voorbereidingsbesluit Kotmanplaats [2004]).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 31 december 2004 in werking treedt.Beslissing:

F 1d - vaststellen voorbereidingsbesluit Cromhoffsbleekweg 120 – Auto Fischer (2004) – stuk nummer 11465

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied gelegen tussen de Cromhoffsbleekweg en de Haaksbergerstraat, zoals dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening voorzien van het nummer 63217 d.d. 20-10-2004 (voorbereidingsbesluit Cromhoffsbleekweg 120 - Auto Fischer [2004]).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 31 december 2004 in werking treedt.Beslissing:

F 1e - vaststellen voorbereidingsbesluit Geessinkweg (2004) – stuk nummer 11471

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, met nummer 63221.
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 7 januari 2005 in werking treedt.Beslissing:

F 1f - vaststellen voorbereidingsbesluit gezondheidscentrum Twekkelerveld – stuk nummer 11489

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het terrein, dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63220 (voorbereidingsbesluit Gezondheidscentrum Twekkelerveld).
 2. Te bepalen dat onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 14 januari 2005 in werking treedt.Beslissing:

F 2 - afwijzen planschadeverzoeken Bultsbeek – stuk nummer 11476

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie van 5 oktober 2004 naar aanleiding van de verzoeken ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok ten Leiden, namens H.H. Bos, Bultsweg 39, mevrouw J.A.H. van de Straat-Bos, Bultsweg 43, R.J. ter Heide, Bultsweg 49 en R.A. Witzel, Bultsweg 53 allen te Enschede, vanwege de bepalingen van het bestemmingsplan Bultsbeek en de overwegingen en de conclusies de uwe te maken.
 2. Te besluiten om de verzoeken om vergoeding van planschade van de onder 1 bedoelde verzoekers overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede van 5 oktober 2004 af te wijzen.Beslissing:

F 3 - ongegrond c.q. niet ontvankelijk verklaren bezwaarschriften tegen voorbereidingsbesluit Laares fase 1-2 (2004) – stuk nummer 11433

 1. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften van 8 september 2004 over een viertal bezwaarschriften tegen uw raadsbesluit van 17 mei 2004, VII-F1d, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit Laares fase 1-2 (2004), de bezwaren van de wijkcommissie De Laares, de heer N. Bode, en de heer H.M. Kollen ongegrond te verklaren en de bezwaren van de heer W.J. Zwart niet-ontvankelijk te verklaren alsmede het bestreden voorbereidingsbesluit ongewijzigd in stand te laten.Beslissing:

F 4 - vaststellen de notitie Randvoorwaarden bij plaatsing van zend-/antenne-installaties – stuk nummer 11437

 1. De notitie "Randvoorwaarden bij plaatsing van zend-/antenne-installaties" (ter inzage) gewijzigd vaststellen als beleidsregel, als bedoeld in artikel 1:3, lid 4, van de Algemene wet bestuursrecht.
 2. Het hoofdbestuur van het Centraal Bureau VERON mededelen dat zijn bedenking aanleiding heeft gegeven de notitie gewijzigd vast te stellen.Beslissing:

F 5 - gewijzigd vaststellen het b.p. Parkweg 100/Westerval 30 e.o. – stuk nummer 11452

 1. Het bestemmingsplan "Parkweg 100/Westerval 30 e.o." gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 63169, voorschriften en toelichting.Beslissing:

F 6 - vaststellen bestemmingsplan Zuid Esmarkerrondweg 551 – stuk nummer 11464

 1. vaststellen bestemmingsplan Zuid Esmarkerrondweg 551 – stuk nummer 11464Beslissing:

F 7 - vaststellen wijz. 1 Welstandsnota, Beeldkwaliteitsplan Het Brunink, velden 1 en 2 – stuk nummer 11477

 1. Instemmen met de beantwoording van de inspraakreactie van de heer Ten Wolde.
 2. Wijziging 1 van de Welstandsnota, Beeldkwaliteitsplan "Het Brunink Woonvelden 1 en 2" ongewijzigd vast te stellen.Beslissing:

F 8 - toekennen schadevergoeding aan 6 belanghebbenden o.g.v. art. 49 Wet op de ruimtelijke ordening inzake bp De Eschmarke (Bultsweg, Melodiestraat, Lonnekerweg) – stuk nummer 11491

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 29 oktober 2004 naar aanleiding van de door Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok te Leiden namens 6 belanghebbenden aan de Bultsweg, Melodiestraat en Lonnekerweg ingediende verzoeken ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke.
 2. Te besluiten op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan bedoelde 6 belanghebbenden schadevergoeding ex artikel 49 van de WRO toe te kennen en uit te betalen ter grootte van in totaal EUR 25.500,- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van de verzoeken.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitaite De Eschmarke.Beslissing:

F 9 - toekennen schadevergoeding o.g.v. art. 49 Wro inzake bp De Eschmarke (Schipholtstraat 184) – stuk nummer 11492

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d 29 oktober 2004 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van mevrouw G.D. Holl-de Boer, Schipholtstraat 184, 7534 DC ENSCHEDE in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke.
 2. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan mevrouw G.D. Holl-de Boer ter zake van de woning Schipholtstraat 184 te ENSCHEDE een schadevergoeding ex artikel 49 WRO toe te kennen van € 2.500,- en over te gaan tot uitbetaling van dat bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf dagtekening van ontvangst van het verzoek zijnde 2 februari 2004.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.Beslissing:

F 10 - toekennen schadevergoeding o.g.v. art. 49 Wro inzake bp De Eschmarke (Schipholtstraat 162) – stuk nummer 11493

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d 29 oktober 2004 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van Fam. J. Bont, Schipholtstraat 162, 7534 DC ENSCHEDE in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke.
 2. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan Fam. J. Bont ter zake van de woning Schipholtstraat 162 te ENSCHEDE een schadevergoeding ex artikel 49 WRO toe te kennen van € 2.500,- en over te gaan tot uitbetaling van dat bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf dagtekening van ontvangst van het verzoek zijnde 28 november 2003.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.Beslissing:

F 11 - toekennen schadevergoeding o.g.v. art. 49 Wro inzake bp De Eschmarke ( Fugastraat 57) – stuk nummer 11494

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d 29 oktober 2004 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de heer A.T. Nuvelstijn, Fugastraat 57, 7534 GB ENSCHEDE in verband met de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke.
 2. Te besluiten om op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan de heer A.T. Nuvelstijn ter zake van zijn woning Fugastraat 57 te ENSCHEDE een schadevergoeding ex artikel 49 WRO toe te kennen van € 6.500,- en over te gaan tot uitbetaling van dat bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf dagtekening van ontvangst van het verzoek zijnde 13 november 2003.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.Beslissing:

F 12 - verlenen krediet t.b.v. afkoop kruitopslag HST B.V. – stuk nummer 11499

 1. Een krediet te verlenen van € 218.000,-- ten behoeve van een met HST B.V. te sluiten overeenkomst om te komen tot beëindiging van de activiteiten voor de opslag van rookzwak kruit en intrekking van het met die activiteiten samenhangend deel van de milieuvergunning.
 2. De kosten volgend uit de onder 1 genoemde overeenkomst te dekken uit het budget "Risico’s van bedrijven’, reserve verbeteren stad, Perspectiefnota 2002-2005, Nieuw beleid pijler fysiek nummer 17.
 3. De gemeentebegroting 2005 dienovereenkomstig aan te passen.Beslissing:

G 1 - vaststellen de Algemene Subsidieverordening (Asv) 2004 – stuk nummer 11440

 1. De Algemene subsidieverordening 2004 vast te stellen zoals in concept bijgevoegd.
 2. De Algemene subsidieverordening 1999, vastgesteld 18 oktober 1999, in te trekken.Beslissing:

VIII  Stemming over de hamerstukkenBeslissing:


 


Sluiting:  22.30 uur