Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer B.C. de Groot (plv. griffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en.

Afwezig:

de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier), F.C.G. Lammerink, A. van Duinen, I. Sümer, C. Örnek, J. van der Zee en mevr. Y. Çegerek.

 

I
OPENING

 

II
VRAGENHALFUUR

J. Hofte (Stadspartij) – Foto op verkiezingslijsten

 

H. Ras (fractie Ras) – Steun Stichting Carmel
B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA) – Stichting Carmel International


  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )

Toezegging wethouder Hassink: Na bespreking in het college op 15 november 2005 zal de wethouder de raad antwoorden over de mogelijkheden met motivatie.

 

III
VASTSTELLEN AGENDA

  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD )

Beslissing: De raad stemt in de ingediende motie van de fracties VVD en PvdA over de wachtruimte stationsplein na agendapunt VIII te agenderen. De agenda is gewijzigd vastgesteld.

 

F 2
Instemmen met toekenning planschadevergoeding aan bewoners Sportlaan 32 – stuk nummer 11868

 1. De heer R.J. van Ark –overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede- op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een schadevergoeding toe te kennen van € 5.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van het verzoek, te weten vanaf 8 april 2004.
 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie van het project Diekman wonen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

III bis
VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 17 oktober 2005Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV
LIJST INGEKOMEN STUKKEN – stuk nummer 11884Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII
ANDERE VOORSTELLEN

B 1
Instemmen met begrotingswijziging (nr. 36) aanleg Johan Cruyff Court - stuk nummer 11885Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1
Vaststellen herziene grondexploitaties MPG-projecten Van Gend en Loos, Business en Sciencepark I en II en Marssteden en beschikbaar stellen middelen – stuk nummer 11875

 1. De herziene grondexploitaties van de onderstaande MPG-projecten vast te stellen:
  a. Van Gend en Loos
  b. Business en Sciencepark I
  c. Business en Sciencepark II
  d. Marssteden.
 2. Voor de grondexploitatie Business & Sciencepark II een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2.275.000,- beschikbaar te stellen, en voor Marssteden € 800.000,-.
 3. De kosten hiervan te dekken uit de exploitatie-inkomsten: kantoren, bedrijfsterreinen, overige bestemmingen, overige bijdragen en inkomstenstijgingen als opgenomen in de grondexploitatie.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen meenemen bij de bestuurlijke vaststelling van het MPG-2006.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1
Instemmen met nadere invulling bestemming rekeningresultaat 2004 “Herpositionering SMD” - stuk nummer 11865

 1. Akkoord te gaan met de nadere invulling van de bestemming van het rekeningresultaat 2004 “Herpositionering SMD” conform bijgevoegde nota aan B&W.
 2. Het totale bedrag ter hoogte van € 65.000, - over te boeken van het concern naar de DMO  t.b.v. het Algemeen Maatschappelijk Werk SMD EH (Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede Haaksbergen).Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3
Instemmen met toekenning planschadevergoeding aan bewoners Sportlaan 24 - stuk nummer 11869

 1. Mevrouw P.F. Bijkerk –overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede- op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een schadevergoeding toe te kennen van € 6.500,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van het verzoek, te weten vanaf  24 mei 2004.
 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie van het project Diekman wonen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 4
Instemmen met toekenning planschadevergoeding aan bewoners Sportlaan 26 – stuk nummer 11870

 1. Mevrouw I. Schmidt –overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede- op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een schadevergoeding toe te kennen van € 4.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van het verzoek, te weten vanaf  15 juni 2004.
 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie van het project Diekman wonen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

IX
Motie VVD en PvdA over wachtruimte stationsplein

Inhoudende het college op te dragen:

Zo spoedig mogelijk, nog voor de intrede van de winter, de huidige wachtruimte zodanig te verbouwen dat enerzijds reizigers hierin voldoende beschutting kunnen vinden tegen onaangename weersinvloeden en anderzijds de esthetische en architectonische kwaliteit van het stationsplein geen geweld wordt aangedaan.
  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten, M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA )


Beslissing motie: Aangenomen met 3 stemmen tegen (ChristenUnie) en 30 stemmen voor (de rest).


 


Toezegging wethouder Helder: Het college is bereid de glazen wanden te vervangen voor hogere glazen wanden als tijdelijke oplossing. De wethouder merkt op dat niet gegarandeerd kan worden dat dit voor de winter is uitgevoerd. Het college acht het wenselijk dat het in gesprek treedt met Connexxion om de mogelijkheid de wachtruimte langer open te houden te bespreken. Mogelijk kunnen op deze plek stadswachten worden ingezet.


 


Sluiting: 19.45 uur.