Voorzitter:

Mevr. A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, G. Dijkhuizen, T. Windmulder, W. van der Noordt,
A.K. Boersma; CDA: P.G. Welman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen. VVD: J. Hatenboer, A.H. Enklaar, mevr.
H.A. Nijhuis. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M. Hillen. BBE: R. Blaauw,
J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink, mevr. C.J.M. Hannink. ChristenUnie: mevr. H.M. Meijer-Ytsma, J.C.R. van Houdt.

D66:
E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

--

 

I  OPENING

a - Mededelingen

geen

b - Mededelingen B&W

Wethouder Helder vraagt namens het college van B&W instemming van de raad met een maatregel van bestuur Consent voor een fusie met de Usselerschool en de Boekelerschool. Consent heeft minder leerlingen gerealiseerd waardoor De Lipper dicht zou moeten. Dat kan voorkomen worden door de fusie. De minister heeft te kennen gegeven dat voor 1 mei a.s. een verklaring van geen bezwaar van de gemeenteraad nodig is. Het college stelt voor nu in te stemmen met de voorgenomen fusie en op 23 april a.s. nader in het raadspresidium te bespreken.

Besluit: Een meerderheid van de fracties stemt in met de voorgenomen fusie en bespreking in het raadspresidium.

Toezegging wethouder Helder: De wethouder zoekt e.e.a. uit over de code van het ministerie over de te volgen procedures in gevallen als deze.

c - Vaststellen agenda

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.

d - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 14 mei 2007

Besluit:
Hamerstukken voor de raad van 14 mei 2007

12668

Toekennen planschadevergoeding bestemmingsplan Bultsbeek; Bultsweg 27

12682

Indienen aanvullende GSB III prestatie-afspraken inburgering, onderwijsachterstanden en volwasseneneducatie

e - Vaststellen besluitenlijst vergadering 26 maart 2007

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

f - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

  • GroenLinks stelt voor het evenementenbeleid over te hevelen naar stadsdeelcommissie centrum.
    Actie: overhevelen naar stadsdeelcie Centrum.
  • Burgerbelangen merkt op dat informatie over de kunstijsbaan voor derden beschikbaar is. Wanneer wordt de raad geïnformeerd?
    Actie: de griffie zal het verzoek overbrengen aan het college en in het bijzonder aan de portefeuillehouder, wethouder Wallinga.

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I a t/m I f

g - Rondvragen

1. Centrum bewegwijzering op de A 35 – J. van Agteren (BBE)

Wethouder Helder: Bewegwijziging op provinciale wegen valt onder de bevoegdheid van de provincie. Wel wordt voor de zomer de dynamisch verkeersroute panelen gerealiseerd langs gemeentelijke invalswegen.

Sprekers: H. van Agteren en wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers


2. Stopzetten rijkssteun economie Twente/Enschede – R. Tenkink (GroenLinks)

Wethouder Helder: Het college acht de argumentatie van de minister onvoldoende onderbouwd. Het college zal zich aansluiten bij de brief van de provincie Overijssel aan de minister. Het college roept fracties op druk uit te oefenen op hun partijvertegenwoordigers in de Tweede Kamer.

Sprekers: R. Tenkink en wethouder Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II   PROGRAMMA’S

OPGROEIEN IN DE STAD

a - Brief: principebesluit ATC – stuknummer 12683

Het ATC-bestuur en de Gemeente hebben overeenstemming bereikt over een duurzame doorstart van een ATC-nieuwe stijl dat in de toekomst adequaat kan reageren op veranderingen in de opdrachtenportefeuille. De overeenstemming is neergelegd in een samenwerkingsovereenkomst 2007-2011, waarmee op 2 april jl. het ATC bestuur op hoofdlijnen heeft ingestemd. Het college van B&W vraagt de Stedelijke commissie in te stemmen met de in de brief en het strategisch plan beschreven marsroute, zoals die door het ATC bestuur en uw college gezamenlijk is opgesteld.

Sprekers: W. van der Noordt, P. Welman, J. Hatenboer, A. Futselaar, R. Blaauw, T. Hannink, J. van Houdt, E. Westerbeek en wethouder Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het verzoek van het college om de brief te behandelen als zijnde een raadsvoorstel wordt afgewezen. Het voorgenomen raadsvoorstel, welke op 17 april 2007 in het college zal worden behandeld, wordt 14 mei 2007 in de raad als bespreekpunt geagendeerd. De commissie stemt in met het verzoek van het college om met ATC samenwerkingsovereenkomsten aan te mogen gaan vooruitlopend op het raadsbesluit. De commissie stemt in met de voorgestelde marsroute in de brief en maakt een voorbehoud t.a.v. financiële dekking.


CDA organiseert voor het zomerreces een bijeenkomst om een bredere discussie te voeren over het op afstand zetten van stichtingen. Punt wordt toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.


Toezegging wethouder Helder: de niet beantwoorde vragen (over stageplaatsen) worden per e-mail beantwoord voor de raadsvergadering 14 mei 2007.

 

WOON- EN LEEFOMGEVING

b - Raadsvoorstel en memo: Vaststellen gewijzigde afvalstoffenverordening – stuknummer 12484 - Bijlagen: 1 - 2 - 3 - Terugverwezen ter bespreking bij raadsbesluit op 2 april 2007.

Het vaststellen van de verordening tot eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Enschede .

Sprekers: T. Windmulder, L. Kloppers, J. Hatenboer, P. Hillen, R. Blaauw, R. Tenkink, J. van Houdt en wethouder Van der Zee.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt op verzoek van PvdA als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 14 mei 2007. PvdA overweegt een amendement in te dienen.


Toezegging wethouder Van der Zee: eind 2007 zal het college de herziene openingstijden evalueren. De raad krijgt de evaluatie begin 2008 aangeboden. In de evaluatie wordt het effect voor het buitengebied en blokcontainers meegenomen.

 

c - Raadsvoorstel: Wijzigen bebouwde kom op grond van de Boswet – stuknummer 12679 - bijlage

Een wijziging van de grenzen van de bebouwde kom op grond van artikel 1 lid 5 van de Boswet vast te stellen, overeenkomstig de bij dit voorstel behorende tekeningen "Grens bebouwde kom m.b.t. Boswet/kapverordening, wijzigingen nrs.1 t/m 4” en de daarbij behorende toelichting.

Sprekers: A. Boersma, G.J. van der Veen, A. Enklaar, P. Hillen, J. van Agteren, R. Tenkink, J. van Houdt en wethouder Van der Zee.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 14 mei 2007.


Toezegging wethouder Van der Zee: De wethouder laat voor de raadsvergadering 14 mei weten hoe de communicatie en handhaving georganiseerd worden.

 

ACTIEF IN DE STAD

d - Brief: Nieuwe adviesstructuur beeldende kunst – stuknummer 12534 Bijlagen: 1 - 2 - Aangemeld door GroenLinks

In oktober 2006 is in het randprogramma van de stedelijke commissie gesproken over het beeldend kunstbeleid van de gemeente Enschede. Mede op basis van dat gesprek en van eerder overleg met diverse betrokkenen en raadsleden in februari 2006, heeft het college van B&W in zijn vergadering van 6 maart 2007 besloten om een nieuwe adviesstructuur in het leven te roepen. Deze adviesstructuur gaat bestaan uit een Stedelijk Adviseur Beeldende Kunst en een Programmaraad Kunst en Cultuur.

Sprekers: G. Dijkhuizen, D. Boes, A. Nijhuis, P.Hillen, M. van Heijster, H. Meijer, E. Westerbeek en wethouder Bleker, ambtelijk bijgestaan door A. Rijnhart (DMO)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Bleker: Openstaande vragen worden per e-mail beantwoord aan de commissie. Het college geeft de stadsdeelmanager opdracht om de zonering van Kunst in openbare ruimte, te bespreken in de stadsdelen.


 


III   SLUITING


22.40 uur