Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA:A.K. Boersma; VVD: W.R. van der Hoek; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt
wethouder: W.E. Wallinga; ambtelijk: C. Dalenoord (Sdm)

Afwezig:

PvdA: S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; G.J. van der Veen; VVD:
F. Uçar; D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

a) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 31 januari 2006

Besluit: vastgesteld.

c) Kiezen van een plaatsvervangend voorzitter Stadsdeelcommissie West

Besluit: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek wordt unaniem gekozen als plaatsvervangend voorzitter van Stadsdeelcommissie West.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Vragen en mededelingen

1. A.K. Boersma (PvdA) – Verbreden Winterhaarweg/aansluiting A35


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Breteler (Gemeente Enschede / PMBE) licht toe dat de maatregelen onderdeel zijn van de uitwerking van het bestemmingsplan De Grote Plooy, waarbij de bereikbaarheid van bedrijven in Boekelo ook in de toekomst kan worden gewaarborgd. Er is over deze maatregelen recentelijk contact geweest met de dorpsraad Boekelo (9 november 2005).

 

2. Dhr. Acket (namens Wijkraad Oost-Boswinkel) – Huurcontract ’t Ni-je Terphoes


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat het om stadsbreed beleid gaat en er geen soortgelijke klachten van andere wijkraden bij hem bekend zijn. In de volgende vergadering zal hij een reactie geven op de vragen van dhr. Acket.
- Het onderwerp wordt toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.

 

3. Dhr. Zwart (vz. Wijkraad West-Boswinkel) – Toenemende verkeerslawaai A35


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Dalenoord (Sdm) kaart de voorgelegde problematiek aan bij de afdeling Verkeer van de gemeente Enschede.
- Het onderwerp wordt toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.

 

4. Mw. Noorman en mw. Snelder (Alifa, namens Wijkraad Oost-Boswinkel)


•  Klik hier voor alle sprekers

De Wijkraad Oost-Boswinkel biedt de commissieleden een DVD aan met beelden van de opening van ’t Ni-je Terphoes in februari 2006.

 

II TERMIJNAGENDA STADSDEELCOMMISSIE WEST

a) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

De voorzitter meldt dat de commissie is uitgenodigd voor een bezoek aan Boekelo na het zomerreces. Het bezoek wordt toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.

b) Commissieleden en overige aanwezigen kunnen gemotiveerd aangeven welk(e) onderwerp(en) zij in de komende periode op de agenda willen hebben

Sprekers: W.R. van der Hoek (VVD), P.M. Hillen (SP), dhr. Otter (vz. Wijkraad Stadsveld/Pathmos), wethouder Wallinga, C. Dalenoord (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

De volgende onderwerpen worden toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst:
- Bereikbaarheid in West (algemeen)
- Aandacht voor/overlast jeugd 12-18 jaar
- Verkeersveiligheid in West (algemeen)


In een volgende vergadering worden de actoren in beeld gebracht die zich bezighouden met de doelgroep jeugd 12-18 jaar.
Dhr. Dalenoord (Sdm) zoekt uit wat de stand van zaken is m.b.t. het verkeersplan Stadsveld en komt hierop terug in de volgende vergadering.
Voor de volgende vergadering zal het Stadsdeelmanagement een evaluatie/stand van zaken voorbereiden over de uitvoering van het Jaarplan tot dusver.
In het kader van het project WENS (Wijkveiligheid Enschede) worden in de volgende vergadering voorstellen aan de commissie gedaan die in grote lijnen de verdere prioritering van de projecten in het Jaarplan zullen bepalen.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Uitrol wijkzorgteams in West

Presentatie: dhr. Bokdam (Gemeente Enschede / DMO)
Sprekers: W.R. van der Hoek (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Presentatie fysieke projecten in Stadsdeel West

Presentatie: dhr. Breteler en dhr. Nijenhuis (Gemeente Enschede / PMBE)
Sprekers: A.K. Boersma (PvdA), J. van Agteren (Burgerbelangen), P.M. Hillen (SP), W.R. van der Hoek (VVD
)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 21.45 uur