Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: M. Smit; CDA: G.J. van der Veen; VVD: F. Uçar; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: H. Meijer-IJtsma

Wethouder R.W. Bleker

Ambtelijk: R. Wibiër (vervanger stadsdeelmanager)

Afwezig :

VVD: mw. W.R. van der Hoek; CDA: G. Oude Egberink PvdA: C. Neijhoft; J. van Dam (stadsdeelmanager)

I OPENING

a) Mededelingen

bekendmaking afwezigen

b) Mededelingen wethouder: Pilot ’t Vaneker: voorbereidingfase bestemmingsplan/ stedebouwkundig plan, beslissing na zomerreces. Variant op economische invulling ivm handhaving defensie-invulling (behoudt een aantal gebouwen). Voorjaar 2009 start pilot.

c Mededelingen stadsdeelmanager

memo’s worden uitgereikt:

-          stand van zaken BASIS Noord

-          stand van zaken project “de gezonde wijk, Roombeek”

-          stand van zaken Seniorenproof Lonneker

d) vaststellen agenda

agendapunt II a wordt doorgeschoven naar 23 september 2008

Beslissing: agenda is vastgesteld.

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 18 maart 2008

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A1 Pilot ’t Vaneker

A2 Versterking Stadsdeelcommissie Noord

Besluit: behandeling A1 3e kwartaal 2008 /A2 na zomerreces 

g) Rondvraag  

  1. M. Ansink, verkeerssituatie Roomweg
  2. G. vd Bos, monument Roombeek
  3. Dhr. Rijkeboer, dhr Milané en dhr Valk, geplande speelgelegenheid Wagnerlaan
  4. Dhr. Zeilemaker, vrachtverkeer Roessinghsbleekweg

Ad 1. Wethouder Bleker zegt toe de Roomweg in 2009 duurzaam veilig in te laten richten mits financiën rondkomen (gesprekken vinden plaats in week 26). Rapportage gesprek wordt kortgesloten richting bewoners en commissie.

Ad 2. Wethouder heeft geen toevoeging. De vraagsteller is reeds eerder over dit onderwerp beantwoord door de wethouder.

Ad 3. De wethouder zegt toe de bezorging weekblad Huis aan Huis te evalueren en dat er speelgelegenheid komt voor leeftijdscategorie < 8 jaar. De bewoners van de Wagnerlaan wordt tevens medezeggenschap bij inrichtingsplannen toegezegd. Speelgelegenheid aan de Wagnerlaan vloeit voort uit de speelnota 2005, enquête van dhr A. Enklaar (VVD) en i.h.k.v. Buurt in Actie.

Ad 4. toezegging wethouder: de heer Zeilemaker krijgt nog voor het zomerreces antwoord op zijn vragen gesteld in de vergadering.


•  Klik hier voor alle sprekers

II

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a Resultaten Branding Deppenbroek, presentatie door mevrouw R. Wibiër is doorgeschoven naar 23 september 2008

b Ontmoetingsplek “Straatkamer”, verslag op locatie door mevrouw R. Olthof (projectmedewerker).

De commissieleden en belangstellenden worden door mevrouw Olthof uitgenodigd om ter plekke geïnformeerd te worden over “Straatkamer” (ontmoetingsplek), een project voor Twekkelerveld dat in opdracht van de gemeente Enschede (stadsdeelmanagement Noord) is uitgevoerd door kunstenaar Balta.


•  geen opname

III

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN 

 

 

a) Aankoop van een schoolgebouw aan de Troelstrastraat 9, stuknummer 13334

Sprekers: H.Meijer-IJtsma (CU),J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), G. vd Veen (CDA), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL),F. Uçar (VVD), M. Smit (PvdA), dhr Zeilmaker, dhr Abbink en wethouder R. Bleker

Commissie stelt prioriteit aan het hervestigen van de “Mozaiek” maar wil in afwachting van de door de wethouder E. Helder (herhaaldelijk) toegezegde “Nota Integrale afweging Onderwijshuisvesting” geen toestemming geven aan het raadsvoorstel. Zonder de toegezegde nota is het voor de commissie niet mogelijk om een gedegen afweging te maken over de herbestemming van het pand aan de Troestrastraat.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel gaat als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering. Wethouder Bleker sluit eea kort met wethouder Helder.

b) Gewijzigde vaststelling herziening 64 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996", stuknummer 13348

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks), G.J. van der Veen (CDA), M. Smit (PvdA), P. Hillen (SP), de heer Hesselink (DSOB) en wethouder Bleker

Ingegaan wordt op de eventuele strijdigheid met de Gids Buitenkans en het hobbymatig houden van paarden.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering.

c

Vaststellen wijziging 14 van de Welstandsnota (beeldkwaliteitsplan Menkostraat),

stuknummer  13355

Sprekers: C.J.M. Hannnink (GroenLinks), G.J. van der Veen (CDA) en wethouder Bleker.
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering.
SLUITING 22.15 UUR