Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: D. Bouwman, G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: J. Sundaram, mw. C.S.M. Grooten; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: J. Kort; SP: mw. J.E.L. Futselaar; ChristenUnie: B.P. Veldkamp; Enschede Solidair: J.J. Hermans; wethouder: W.E. Wallinga, mw. M. Nekkers (stadsdeelmanager)

Afwezig:

----------

Locatie:

Helmertheater, Broekheurnering 1050 te Enschede

 

Let op: door een technisch mankement is de opname dusdanig zacht dat deze niet te beluisteren is. Onze excuses daarvoor.

 

 

I OPENING (19:37 uur)

 

a. Mededelingen

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), weth. Wallinga, mw. Nekkers, dhr. Hermans (ES)

 • Er is alsnog géén beeldverslag ikv thema ‘verkeer’. Komt volgende vergadering terug.
 • Volgende week volgt uitnodiging voor de ‘Week van het respect’ met slotmanifestatie op vrij 12/11.
 • College heeft ikv begroting partnergesprek met ACWO gehad. Raad wordt over alle partnergesprekken geïnformeerd.
 • Sinterklaasintochten: 13/11 Wesselerbrink en 20/11 Helmerhoek.
 • Dhr. Hermans is complimenteus over de folder die hij als bewoner van de Wesselerbrink heeft gehad ikv leefbaarheid en veiligheid.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 21 september 2010.

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), wethouder Wallinga, dhr. Ilgün (CDA), mw. Nekkers.

Besluit: A8 (Wesselerbrinkpark), T45 (communicatieoverzicht Kuryakoskerk), T46 (petities) en T48 (presentatie pleininrichting wijkcentrum Stroinkslanden) worden van lijst afgevoerd. Nieuwe punten uit deze vergaderingen worden aan de lijst toegevoegd.

e. Rondvraag

Er zijn geen vragen ingediend.

f. Vraag het de commissie

Er zijn geen ‘vraag het de commissie’-briefjes ingediend door het publiek.


 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Straatcoaches – presentatie en evaluatie van dit pilotproject

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ilgün (CDA), mw. Grooten (D66), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement), mw. Oude Nijhuis (Alifa), dhr. Delogu (Alifa-straatcoach), dhr. Ezendam (wijkraad Helmerhoek), dhr. Jonker (Wijkraad Wesselerbrink), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Hanna (PvdA), mw. Futselaar (SP), dhr. Hermans (ES), dhr. Kort (GrL), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Van der Ley (bewoner), wethouder Wallinga.

 • Straatcoach Delogu, mw. Oude Nijhuis en mw. Nekkers blikken terug op de pilotperiode en doen de aanbeveling om extra aandacht te regelen door de inzet van straathoekwerkers in tweetallen in de avonduren. Dhr. Delogu is vooral blij met de samenwerking met Jeugdenzo omdat zij heel praktijkgericht kijken en leren.
 • Commissie is positief over inzet en effect van de straatcoaches. Meeste fracties zien graag een vervolg om terguval te voorkomen, met daarbij blijvende c.q. extra aandacht voor contact met ouders, inzet hele jaar door, inzet tijdens avonduren, integrale aanpak en inzichtelijkheid van de kosten.
 • De VVD is tegen het project en vind het onredelijk dat er geld voor uitgetrokken voor “jongeren die niet willen” terwijl het lastig is geld te vinden voor “jongeren die wel willen” (trapveld Walkottelanden).
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat voor 2011 de fichegelden van de Provincie inzetbaar zijn voor straathoekwerk Alifa en jongensportbuurtwerk. Maar vroeg of laat zal toch een keuze moeten worden gemaakt: geld bij of schuiven binnen bestaande budgetten.

b. Van Opvang naar Wonen – o.b.v. collegebrief waarin raad om zienswijze wordt gevraagd

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), wethouder Wallinga, dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Kort (GrL), dhr. Hermans (ES), dhr. Ilgün (CDA), mw. Futselaar (SP), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Sundaram (D66), dhr. Veldkamp (CU).

 • Voorzitter licht toe dat het de bedoeling is dat de fracties zich expliciet uitspreken over hun zienswijze: “voor”, “tegen” of “voor, mits…” ten aanzien van de aanwijzing van de Zenderenbrink als opvanglocatie.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat het bestuur van de Kuryakoskerk een brief heeft gestuurd waarin zij een gesprek wensen en waarin ze zich voorbehouden juridische stappen te ondernemen als het overleg niet gunstig uitpakt. Wallinga geeft aan dat college uitgaat van medegebruik op de locatie, maar expliciet mét akkoord van de Kuryakoskerk. De grond is in economisch eigendom van woningcorporatie Domijn. De notariële overdracht van gemeente naar Domijn moet nog plaatsvinden, maar volgens de wethouder is het economisch eigendom al bindend. Een eventuele tweede locatie (Vlierstraat) is pas ter sprake als Domijn die vrij geeft.
 • De zienswijzen van de fracties zijn als volgt:

VVD: akkoord met voorstel (groen licht)

GrL: akkoord met voorstel (groen licht)

ES: akkoord met voorstel (groen licht)

SP: akkoord met voorstel (groen licht)

PvdA: akkoord met voorstel (groen licht)

BBE: akkoord met voorstel (groen licht)

CDA: pas akkoord als lucht met bestuur is geklaard (oranje licht)

D66: pas akkoord als lucht met bestuur is geklaard (oranje licht)

CU: pas akkoord als lucht met bestuur is geklaard (oranje licht)

 • Omdat enkele fracties alleen onder voorbehoud akkoord zijn, doet wethouder Wallinga de toezegging dat hij eerst het overleg met het bestuur van de Kuryakoskerk zal continueren. Als in dit overleg college en bestuur er niet uitkomen, dan zal het college de raad hierover informeren en de raad een voorstel inclusief procesverslag doen toekomen voor de aanwijzing van de Zenderenbrink als opvanglocatie. Als college en het bestuur van de Kuryakoskerk wel tot overeenstemming komen, dan stemt de commissie unaniem in met de aanwijzing van de Zenderenbrink als opvanglocatie.

c. Oversteek Broekheurnerring – presentatie mogelijkheden o.b.v. memo

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van Aken (verkeersdeskundige gemeente); Mw. Prijs (bewoonster Mariëndaal), dhr. Jonker (Wijkraad Wesselerbrink), dhr. Veldkamp (CU), dhr. Sundaram (D66), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Hanna (PvdA), mw. Futselaar (SP), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Hermans (ES), dhr. Kort (GrL), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Kreeft (vz Bewonersteam Stroinkslanden), wethouder Wallinga, dhr. Ezendam (wijkraad Helmerhoek), mw. Hoekstra (bewoonster Mariëndaal), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement).

 • Dhr. Van Aken geeft in toelichting aan dat de kruising op nr. 7 van de prioriteringslijst stedelijke blackspots staat, waar per jaar 250.000 euro voor beschikbaar is. Daardoor zou maar één van de oplossingsmogelijkheden op korte termijn haalbaar zijn.
 • De oplossingsmogelijkheden variëren:

de noordelijke oversteek weghalen en alle oversteken concentreren op de zuidkant van de kruising: 80.000 euro

rotonde: 650.000 euro

verkeersregelinstallatie: 500.000 euro

fietsbrug/tunnel: 1,5 miljoen euro.

 • Mw. Prijs biedt nog 64 extra handtekeningen aan ter ondersteuning van de vorige keer ingediende petitie en geeft aan dat zowel bewoners als (blijkens memo) de politie voorkeur geven aan een rotonde.
 • Dhr. Jonker verzoekt om ook de wijkraad Wesselerbrink te informeren, omdat de kruising op het grensvlak van beide wijken ligt. Tevens meldt hij dat hockeyvereniging bereid is de actie over te nemen in het belang van hun sportende jeugd.
 • Enkele fracties willen een aanvullend voorstel met verkeersbeperkende maatregelen en cijfermatige info over verkeerscontroles ter plekke.
 • Wethouder Wallinga geeft aan dat het budget van 250.000 euro bedoeld is voor kleinschalige aanpassingen. Voor oplossingen groter dan dat bedrag moet de raad geld vrij maken en omdat dit gevolgen heeft voor andere verkeersknelpunten, moet die discussie in de stedelijke commissie plaatsvinden en niet in de stadsdeelcommissie. Wallinga wil eerst een onderzoek naar of en wat voor rotonde een oplossing is. Hij zal in overleg met de bewoners de combinatie bespreken van 1 oversteek minder met verkeersremmende maatregelen.

d. Koersdocument Jaarplan Zuid 2011 – korte toelichting door Marjan Nekkers

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Nekkers (stadsdeelmanagement), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Kort (GrL).

 • Commissie stemt na toelichting van mw. Nekkers in met de koers voor het Jaarplan 2011 en de prioriteiten.
 • Commissie is akkoord met het aanwijzen van heel stadsdeel zuid voor Buurt in Actie, mits de wijkraden akkoord zijn én het budget niet wordt versnipperd.
 • Commissie geeft mw. Nekkers aanvullingen mee die zij in het jaarplan 2011 zal opnemen.

 

III BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn géén raadsvoorstellen ingediend ter bespreking.

 

IV STUKKEN TER KENNISNAME

a. Behoud kleine binnenstedelijke werklocaties (brief college + bijlage, d.d. 28-09-2010)

 

 

EINDE: 22:45 uur