Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA:, D. Bouwman; VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman; D66: J.Sundaram, mw. V.M. Leonhart; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; SP: mw. J.E.L. Futselaar; CU: W. Tekkelenburg; ES: mw. R.R.R. Malisama

Afwezig:

Dhr. H. de Roode (CU), dhr. G.C. Hanna (PvdA)

Locatie:

Zorgcentrum De Posten, De Posten 135 te Enschede

 

Klik op onderstaande link om de gehele vergadering te beluisteren. Om de vergadering per agendapunt te beluisteren, klikt u op de desbetreffende link onderaan dat agendapunt.

 

 

Voorafgaand aan de vergadering vindt van 19:30 tot 20:30 een minimarkt plaats waarbij de diverse wijken hun bestedingsplannen voor de wijkbudgetten presenteren. Later op de avond kunnen commissieleden en anderen nog korte aanvullende vragen stellen (zie rest agenda).

 

I OPENING

 

a. Mededelingen

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Visser (bew.cie Bijvank-noord)

 • Wethouder Wallinga meldt de stand van zaken over het buurtbeheerbedrijf Bijvank Noord.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA)

Ontwikkelingen inzake het Rutbeek worden geagendeerd voor de vergadering van 12 juni 2012.

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

c. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 24 januari 2012

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Futselaar (SP), dhr. Wallinga (weth.)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

aandachtspunten: wijkbudgetten kan eraf

toezeggingen:

 • 80 (Sportboulevard): kan eraf.
 • 81 (stadsverwarming): bijeenkomst vindt plaats op don 12 april.
 • 82 (De Helmer): wordt deze vergadering behandeld.

Besluit: aandachtspunten- en toezeggingenlijst wordt aangepast. Nieuwe punten uit de vergadering worden aan de lijst toegevoegd.

 

e. Rondvraag

Dhr. Hanna – bezorging Huis aan huis Enschede

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Van der Vloet (VVD)

 • Volgens wethouder Wallinga zijn er gemiddeld 35 klachten per week stadsbreed. De afspraak is 95% bezorgbereik en dat wordt ruimschoots gehaald. Er zijn allerlei meldingsmogelijkheden. Ook nabezorging mogelijk en eens per jaar organiseert de gemeente een bezorgcheck i.s.m. Wegener. Wethouder heeft niet de indruk dat het aantal klachten stijgt of dat Zuid afwijkt van andere stadsdelen.
 • Dhr. Bouwman vindt dit feitelijk niet helemaal kloppend, want eigen ervaring is dat nazorg niet altijd in orde is. Hij stelt voor dit onderwerp stedelijk te agenderen.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

f. Vraag het de commissie

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Visser (bew.cie Bijvank Noord), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Le Loux (BBE), mw. Malisama (ES), mw. Futselaar (SP), mw. Hannink (GrL), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Sundaram (D66), dhr. Tekkelenburg (CU), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Wallinga (weth.), mw. Nekkers (sdm)

 • Dhr. Visser licht toe dat de bewonerscommissie vraagt om toetreding van raadsleden tot een soort raad van commissarissen, vanuit de behoefte van bewoners om feedback en reflectei te kunnen krijgen.
 • Voorzitter Eerenberg wijst de commissie nog op de mogelijke vermening van rollen en belangen indien de commissie of raad nog verderop in het traject een beslissing moet nemen.
 • De commissie vindt unaniem dat commissieleden geen zitting dienen te nemen in dergelijke constructies. Het betreft een kwestie tussen bewonerscommissie en corporatie, waarbij de commissie af en toe als “horzel” of “breekijzer” kan dienen, maar geen voorkeurspositie dient in te nemen. Moet vooral proces van bewoners en corporatie blijven. Domijn nu niet aanwezig. Commissie doet oproep om vooral in gesprek te blijven en stelt voor om in volgende vergadering Zuid opnieuw te agenderen om hoor en wederhoor toe te kunnen passen.
 • Voorzitter zegt toe deze suggestie in het agendaoverleg mee te nemen.

•  klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

IV INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

 

a. bestedingsplannen wijkbudgetten

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Van der Vloet (VVD), mw. Futselaar (SP), dhr. Sundaram (D66), mw. Hannink (GrL), mw. Malisama (ES), dhr. Tekkelenburg (CU), mw. Nekkers (sdm)

 • Dhr. Eerenberg geeft vooraf aan dat het géén gecompleteerde bestedingsplannen zijn, maar eerder procesdocumenten. Betekent dus dat de commissie nu geen marginale toets doet, maar hooguit een visie geeft op de gevolgde processen tot nog toe.
 • Commissie reageert positief en complimenteus op de processen en de inzet. Hoewel een enkeel commissielid pleit voor een soort vast format voor de bestedingsplannen (t.b.v. de marginale toetsing), vindt de meerderheid de diversiteit in aanpak juist passend. Dhr. Bouwman vraagt of er nu al geld wordt uitgegeven voordat de toetsing er is? Mw. Nekkers geeft aan dat afspraak is, dat dit wel kan als het niet langer kan wachten, mits overleg met wijkraad en werkgroep. Plannen zijn níet van wijkraden, maar vooral van de bewoners, met aanschuiven van wijkraden.
 • Dhr. Eerenberg feliciteert alle wijkraden. bestedingsplannen volgen nog. Nu nog geen datum aan te geven voor toetsing. Hoeft niet tegelijk, maar kan afzonderlijk.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

b. Voorstel initiatiefkracht

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Ilgün (CDA), mw. Hannink (GrL), dhr. Van der Vloet (VVD), mw. Futselaar (SP), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Tekkelenburg (CU).

 • Commissie vindt dat de eigen leden geen zitting moeten nemen in dergelijke groepen. Moet vooral vanuit de bewoners zelf komen, terwijl de stadsdeelcommissie de eindtoets doet.
 • Volgens wethouder Wallinga staat in raadsvoorstel dat raadsleden een actieve rol spelen in dit proces en vraagt de commissie ‘wie dan wel?’. (n.b. secr.: initiatiefkracht wordt genoemd zonder duiding rol van de raad). Vraagt naar suggestie wie dan wel. De commissie doet de suggestie dat de wijkraden zelf voorstellen doen, waarbij ook mensen van buiten de wijkraad mogelijk zijn (bijv. ondernemers).

Besluit: conform, met opmerking dat de begeleidingscommissie wordt gevuld op voordracht van de wijkraden.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

 

c. Ontwikkelingen wijkcentrum De Helmer

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Van de Schilde (sdm), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Odding (wijkraad Helmerhoek), dhr. Bouwman (PvdA), mw. Futselaar (SP), dhr. Wallinga (weth.)

 • Dhr. Van de Schilde geeft aan dat er nog geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Volgende week wordt gekeken naar gesignaleerde knelpunten zoals pakeervoorzieningen. Betreft eerste inventarisatie ideeën. Oderhandelingen lopen nog. Er zijn exploitatietekorten op De Helmer, maar afstoten is niet gelijk de belangrijkste optie. Kijken wel naar alternatieve locaties voor wijkactiviteiten. Het projectteam moet zich nog uitspreken over de prioriteitsvolgorde.
 • Dhr. Ilgün geeft aan dat het behoud van maatschappelijke functies bovenaan moet blijven staan, mits er een maatschappelijke meerwaarde is. Activiteiten moeten hele jaar door ontplooid (kunnen) worden.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat er zoveel mogelijk gebruik gegenereerd moet worden om de exloitatielasten te beperken. Hij garandeert echter dat er wijkfuncties blijven, in of aan het gebouw.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt.

 

II BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ingediend ter bepsreking.

 

III VOORSTEL HAMERSTUKKEN

Er zijn geen raadsvoorstellen ingediend ter bespreking.

 

SLUITING: 21:54 uur