Voorzitter:

Dhr. E. Eerenberg

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: G.C. Hanna; VVD: P.C.M. van der Vloet; D66: J.Sundaram, mw. V.M. Leonhart; CDA: E.J. Ilgün; Burgerbelangen: A.J. Le Loux; GroenLinks: mw. T. Hannink; CU: H. de Roode; ES: mw. R.R.R. Malisama

Afwezig:

D. Bouwman (PvdA),  F.H. Deuzeman (VVD), mw. J.E.L. Futselaar (SP)

Locatie:

Leger des Heils, Zenderenbrink 2 te Enschede

 

 

let op: de geluidsopname is tot op tijdstip 04:00 minuten zacht.
•  Beluister deze vergadering

 

I OPENING

 

a. Mededelingen

sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Olde Scholtenhuis (politie), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Van der Vloet (VVD). Mw. Nekkers

 • Sinds 1 april heeft politie Zuid een nieuwe teamchef, dhr. Olde Scholtenhuis. Deze stelt zich kort voor.
 • Wethouder Wallinga meldt de stand van zaken over wijkcentrum Helmerhoek.
 • Dhr. Van der Vloet meldt dat hij het goed vindt dat in de jaarrekening specifiek melding wordt gemaakt van de succesvolle pilot beheer & onderhoud in Zuid.
 • Mw. Nekkers meldt dat zij inzake de kiss&ride strook Reerinklanden in gesprek is met de bewoners en dat de afspraak is om gefaseerd aan te leggen.

b. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Bouwman (PvdA)

Ontwikkelingen inzake het Rutbeek worden geagendeerd voor de vergadering van 12 juni 2012.

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

c. Vaststellen besluitenlijst vergadering 20 maart 2012

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

Besluit: besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz),dhr. Wallinga

aandachtspunten:

 • wijkbudgetten aangepast n.a.v. nieuwe afspraak marginale toetsing bestedingsplannen.

 

Let op: deze geluidsopname is tot op moment 04:00 erg zacht.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

e. Rondvraag

Dhr. Hanna – Toekomst school Oosterveld

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Wallinga (weth.)

 • Wethouder Wallinga geeft aan dat de gemeente zoekt naar een geïnteresseerde koper of huurder. Als die niet gevonden wordt, dan volgt sloop van het gebouw. De wethouder verwacht in mei hierover uitsluitsel te kunnen geven.

 

f. Vraag het de commissie

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz)

 • Dhr. Eerenberg meldt dat er weliswaar geen vragen in de commissie zijn ter behandeling, maar dat er niettemin met enige regelmaat vragen voor de commissie binnenkomen, die echter via stadsdeelmanagement en stadsdeelbeheer opgevangen kunnen worden. Dus niet alle vragen bereiken de commissie.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a. Jeugdwijkraad Helmerhoek

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Bouwman (PvdA), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Sundaram (D66), mw. Hannink (GrL), mw. Malisama (ES), dhr. Tekkelenburg (CU), mw. Nekkers (sdm), dhr. Wallinga

Jeugdwijkraad presenteert zich aan de commissie. Commissie geeft in schriftelijke tweets opmerkingen en wensen mee aan de jeugdwijkraad.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

II BESPREKING RAADSVOORSTELLEN

 

 

a. Vaststelling Wijziging 51 van de Welstandsnota (beeldkwaliteitplan "Erve Leppink")

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), mw. Hannink (GrL), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Ilgun (CDA), dhr. Wallinga (weth.), mw. Hesselink (gemeente).

 • Commissieleden stellen enkele verduidelijkende vragen t.a.v. bomen, fietsers, verkeersdrukte, stijl bebouwing en locatie bushalte.
 • Dhr. Wallinga geeft aan dat boombehoud uitgangspunt is en dat het losstaande gebouwen worden. Op die basis is ook het bouwen ook gegund.

 

Besluit: voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van maandag 7 mei 2012.

 

b. Vaststelling bestemmingsplan "Het Brunink- Erve Leppink"

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz),

Opm.: inspreker dhr. Kruidhof had zich aangemeld maar heeft door omstandigheden verstek moeten laten gaan.

 

Besluit: voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van maandag 7 mei 2012.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN (vervolg)

 

 

a. Stand van zaken Bijvank -Noord

Sprekers: dhr. Eerenberg (vz), dhr. Schoenmaker (Domijn), dhr. Van der Vloet (VVD), dhr. Wallinga (weth.), dhr. Ilgün (CDA), dhr. Le Loux (BBE), dhr. Hofstee (inspreker Rhaanbrink), dhr. Van Herpt (idem), mw. Van Lijnschoten (idem), dhr. Hanna (PvdA), mw. Hagen (gemeente)

 • Dhr. Schoenmaker van Domijn geeft stand van zaken weer op diverse punten uit de herstructurering. Is feitelijk het wederhoor n.a.v. de vergadering van 20 maart en de zaken die dhr. Wabe Visser aankaartte. Commissie stelt aanvullende vragen over o.a. stadsverwarming, wijkeconomie en de 2 miljoen euro subsidie.
 • Domijn beseft dat de toekomstige mogelijkheden van stadsverwarming leiden onder de terechte discussie over de mankementen die er nu zijn. Domijn heeft geen berekening gemaakt of bewoners goedkoper uit zijn dan nu, maar de woningen zijn dusdanig verouderd dat er volgens Domijn ook op lange termijn winst op de energierekening wordt gemaakt. Bewonerscommissie is bezig met een problemen-inventarisatie in de wijk. Resultaten nog niet bekend.
 • Ondernemers en lokale zzp-ers zijn betrokken bij de plannen, maar er zijn nog veel plekken leeg. Voormalig Schuitematerrein valt buiten de hersteuctureringsopgave maar Domijn kijkt wel naar mogelijke invulling.
 • Wallinga geeft aan dat mogelijk nog ruim 1,5 miljoen resteert op dit moment, maar dat de besteding aan Domijn is. Domijn geeft aan dat Gemeente Enschede zeggenschap heeft over de 2 miljoen euro, maar dat binnen het verband gemeente-Domijn-bewoners wordt gekeken naar de besteding ervan.
 • In tweede deel van dit onderwerp wordt een voorschot genomen op het ontwerpbestemmings-plan Bijvank-Noord, dat ter inzage heeft gelegen en op 12 juni in de commissie Zuid wordt behandeld. Drie insprekers van de Rhaanbrink kaarten bij de commissie de toekomstige verkeerssituatie Rhaanbrink aan, die in hun ogen als gevolg van de nieuwe ontsluitings-inrichting veel drukker gaat worden. Ook zijn zij niet tevreden over de manier waarop de gemeente met hun communiceert over de herinrichting. Zij hebben 61 handtekeningen tegen de herinrichting opgehaald en doen een beroep op de commissie om de ingediende zienswijzen ter harte te nemen. Op voorstel van dhr. Ilgun brengt de commissie een bezoek aan de Rhaanbrink op woensdag 30 mei. Stadsdeelmanagement en raadsgriffie pakken dit op.

•  Klik hier voor alle sprekeers bij bovenstaand agendapunt

 

SLUITING: 21:00 uur