Voorzitter:

D. Bouwman

Secretaris:

J.G.M. Heuvel

Deelnemers vergadering:

PvdA: G.C. Hanna. VVD: P.C.M. van der Vloet, F.H. Deuzeman. D66: J. Sundaram. CDA: E.J. Ilgün. BBE: A.J. Le Loux. GroenLinks: mevr. C.J.M. Hannink. SP: mevr. J.E.L. Futselaar. ChristenUnie: H. de Roode. wethouder: W.E. Wallinga.

Afwezig:

E. Eerenberg (vz), mevr. V.M. Leonhart (D66), mevr. R.R.R. Malisama (ES)

Locatie:

Assyrisch-Mesopotamische Vereniging Enschede, De Reulver 112a

 

Om de vergadering per agendapunt te beluisteren, klikt u op de betreffende link onder elk agendapunt.

 

 

 

I Opening en mededelingen

 

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), mw. Nekkers (sdm)

 

 • Dhr. Eerenberg is afwezig i.v.m. herstel van een plotselinge operatie.
 • Mw. Nekkers staat stil bij het onverwacht overlijden van een collega uit het stadsdeelteam.
 • Er zijn diverse activiteiten in Zuid op zat 29 sept (opening speelplek Reerinklanden, parkconcert Helmerhoek, sportinfomarkt Zuid), woe 3 okt (opening Smileyveld) en zat 6 okt (opening kunstgrasveld Runenberghoek).

 

II Overige vaste agendapunten

 

a. Vaststellen agenda

Sprekers: dhr.Bouwman (vz)

 

Besluit: agenda wordt ongewijzigd vastgesteld na mededeling vz inzake agendering WENS op vergadering 20 november en voorstel behandeling ‘raadsvoorstel MER Het Rutbeek’.

 

b. Vaststellen besluitenlijst vergadering 12 juni 2012

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), mw. Futselaar (SP)

 

Besluit: Besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. Wallinga (weth.), mw. Nekkers (sdm), mw. Hannink (GrL)

 

Besluit: T85 (Emté Oosterveld) en T87 (fysieke plekken Wesselerbrink) zijn afgehandeld. Overige zaken blijven staan en nieuwe toezeggingen uit deze vergadering worden toegevoegd.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaande agendapunten

 

 

III Actuele vragen

 

‘vraag het de commissie’

Er zijn geen vragen ingediend. Dhr. Bouwman meldt dat de website van Zuid is vermeld en daarmee oook het formulier waarmee de bewoners vragen aan de commissie kunnen stellen.

 

‘de commissie vraagt het’ (zie bijlage)

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. Hanna (PvdA), dhr. Wallinga (weth.), dhr. ter Braack (verkeersdeskundige gemeente), mw. Futselaar (SP), Dhr. Ilgün (CDA).

 

Dhr. Hanna (PvdA) – Onoverzichtelijke situatie Broekheurne-ring

 • De wethouder is al enige tijd bekend met problematiek. Er zijn al maatregelen genomen en cijfermatig is de veiligheid groter geworden. Door enkele recente ongelukken is de subjectieve beleving echter anders dan de objectieve veiligheid. Geldt ook voor de rijsnelheid van bussen; objectief klopt de snelheid maar beleving is anders.

Mw. Futselaar (SP) - Ruimte voor rollators

 • Mw. Futselaar pleit voor snelle en makkelijke oplossing. Dhr. Wallinga geeft aan dat in week 8 oktober die voorziening wordt aangebracht.

Dhr. Bouwman (PvdA) - Toekomst Sportboulevard

 • Dhr. Wallinga geeft aan dat Sportboulevard geen subsidie van gemeente ontvangt, de verenigingen wel. Wel 1 mln van ministerie gekregen ter ontwikkelingballerlei activiteiten naast NOC/NSF.

Dhr. Ilgün (CDA) - Voortgang Vlierstraat

 • Gaat bij omgevingsbeheer om meer dan directe omgeving flat. Meerdere partijen maken deel uit van de omgevingsbeheersgroep. Nu drie bijeenkomsten geweest over algehele veiligheid, daarna afspraken inzake complex zelf. Nieuwsbrief is na zomer uitgegaan naar bewoners.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

IV Beoordeling raadsvoorstel 'MER-beoordeling Het Rutbeek'

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), dhr. Van 't Erve (gemeente), dhr.Temmink (welness en outdoor resort Boekelo), dhr. Kloots (Regio Twente), van der Steege (gemeente), dhr. leLoux (BBE), mw. Futselaar (SP), mw. Hannink (GrL), dhr. Hanna (PvdA), dhr. v.d. Vloet (VVD), dhr. De Roode (CU), dhr. Sundaram (D66), dhr. Ilgün (CDA)

 

Agendapunt opgesplitst in inhoudelijke presentatie en pas daarna beoordeling raadsvoorstel.

 

Inhoudelijke presentatie

 • Dhr. Van ‘t Erve schetst historisch bestuurlijke besluitvorming. herziening bplan moet nog ivm bebebouwingsvoorschriften die nu niet passen bij de woningen. Ook ivm horeca en saunavoorziening. Gaat in totaal om meer dan 25 ha., daarom voorgeschreven dat een mer-beoordeling nodig is. Raad beslist. Daarna omgevingsvergunning nodig en dan drank- en horecavergunning. Licht toe hoe moet worden gehandeld bij beoordelen mer en noodzakelijkheid merprocedure en licht conclusie Oranjewoud toe.
 • Dhr. Temmink licht plan toe aan de hand van detailtekening. Gaat in op ontsluiting en parkeren. Park wordt ontwikkeld tbv verhuur via investeerders die verplicht worden tot verhuur. Gaat met nadruk niet om permanente bewoning of tweede woning. Park wordt combi van bedrijfsbezoek doordeweeks en weekendstay gezinnen. Bestaande fiets en wandelpaden blijven openbaar dus het wordt geen afgesloten gebied/park. Totale investering 30 miljoen euro. Ontsluiting via noordkant en dan richting Usselerveenweg. Bouwhoogte wordt anders (max. 7 meter) dan huidige bestemmingsplan toelaat; definitieve tekeningen echter nog niet bekend.
 • Commissie vraagt o.a. naar waarborgen verhuur huisjes en toegankelijkheid terrein. Zijn als verplichting opgenomen. Aanleg en onderhoud van de toegangswegen blijkt voor de gemeente; exploitant neemt alleen aan- en afvoerdeel op eigen terrein voor zijn rekening. Huidige parkeerplaatsen worden niet extra belast en omwonenden worden binnenkort geïnformeerd. Verder vraagt commissie aandacht voor hoogte toegangsbrug en blijvende mogelijkheid voor vissers.

•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

beoordeling raadsvoorstel

 

 • Commissie vraagt o.a. naar verkeersafwikkeling (mager uitgewerkt), geluidsbelasting, communicatie met omwonenden en de archeologische aspecten. Verder maakt de commissie zich zorgen of belsuitvorming nu leidt tot een voldongen feit bij de behandeling van het bestemmingsplan.
 • Wethouder geeft aan dat college blij met de economische impuls voor het gebied en de uitnutting van de recreatieve waarde. Hij erkent aantasting gebied en milieu en daar heb je rekening mee te houden. Maar het past binnen de gewenste ontwikkeling van het gebied.
 • SP is als enige niet akkoord met het raadsvoorstel.

 

Toezegging: dhr. Van ‘t Erve zegt mw. Hannink toe dat het aspect verwachtingswaarde en gevolgen archeologie nog wat wordt uitgediept en in november 2012 aan de commissie wordt teruggerapporteerd.

 

Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 29 oktober 2012.


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

V Inhoudelijk agendapunt: stadsdeelrapportage Zuid 2012

Sprekers: dhr. Bouwman (vz), mw. Nekkers, Dhr. Schiphorst, mw. Hannink

 

Toezegging: overgebleven technische vragen worden nog naar de commissie gestuurd.

 

 • Mw. Hannink vraagt in hoeverre huiselijk geweld nog een onderwerp is en of dat bij de behandeling van wijkveiligheid nog aan de orde komt.
 • Dhr. De Roode vraagt naar de invloed van de stedelijke koers op de plannen van dit of volgend jaar?
 • Wethouder lijkt het verstandig om bij WENS in te gaan op huiselijk geweld. Hij wil ook meer uitrol van gezonde voeding etc. Invloed stedelijke koers is al op geanticipeerd, terwijl toch op postzegelniveau wel goede invloeden zijn. Alles van stroinkslanden gaat door muv Haneberglanden. Wesselerbrink wordt hooguit iets vertraagd door stedelijke koers. Renovatie winkelcentrum Zuid niet in gevaar.

 

Voorstel voorzitter: presentatie in beelden en tekeningen van de grote projecten in Zuid zoals in stadsdeelcommissie Centrum is gedaan. Wallinga: insteek hoe voorkom je afglijden wijken door gerichte acties?

Toezegging: suggestie wordt meegenomen in agendaoverleg Zuid.

 


•  Klik hier voor alle sprekers bij bovenstaand agendapunt

 

 

SLUITING: 21:44 UUR