Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: M. Smit; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg VVD: mw. W.R. van der Hoek; CDA: G.J. van der Veen

Wethouder R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

CDA: G. Oude Egberink PvdA: C. Neijhoft; VVD: F. Uçar

I OPENING

a) Mededelingen: Bekendmaking afwezigen en welkom van de heer  W. Tekkelenburg (ChristenUnie, vervanger H. Meijer-IJtsma)

De heer G.J. van der Veen vraagt om een terugkoppeling van de ontwikkelingen in de Bolhaar mbt de voetbalvelden. 

Agendering 4 november 2008: ontwikkelingen bolhaar/emosvelden (presentatie)

b) Mededelingen wethouder: Wethouder besteed kort aandacht aan: Havengebied/ Planetenbuurt/ Sanders- en Edah locatie/ winkelcentrum Deppenbroek/ afronding buurtschouw Troelstrastraat en het definitieve bestemmingsplan Noord.

c) Mededelingen stadsdeelmanager: stand van zaken Seniorenproof Lonneker: terugkoppeling verdiepingsslag januari 2009 aan alle senioren in Lonneker.

d) vaststellen agenda: Agendapunt III b en c behandelen na I g. Beslissing: agenda is vastgesteld.

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 18 juni 2008  Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst 

aandachtpunten:

A1 Pilot ’t Vaneker, zie agendapunt II c

A2 Versterking Stadsdeelcommissie Noord, afhankelijk behandeling door Presidium

A3 Resultaten Branding Deppenbroek, zie agendapunt II d

R. vd Hoek vraag om dezelfde opzet van de lijst als in stadsdeel Centrum. Dit verzoek wordt niet door de andere commissieleden gedragen.  

g) Rondvraag  

1. de heer Snuverink, namens bewoners Walhofstraat

2. de heer F.C. Zeilemaker

3 + 4 de heer G.J. van der Veen

5  de heer M. Smit

Ad 1: welstandscommissie heeft plannen niet goedgekeurd en er is telefonisch contact geweest tussen PMBE en de heer Snuverink om een afspraak te maken.

Ad 2: de wethouder geeft aan dat er omtrent zijn vraagstelling in de vorige commissie telefonisch contact is geweest met de heer Zeilemaker (deze blijft dit contact ontkennen) en dat de beantwoording schriftelijk zal worden bevestigd.

De beslissing welke is gemaakt mbt het hekwerk in de S. Lohmanlaan blijft gehandhaafd (werd niet gedragen door andere bewoners ihkv BIA) en wat betreft de problematiek omtrent de defecte straatlantaarn is de gemeente afhankelijk van meldingen (deze melding wordt doorgezet naar stadsdeelbeheer).

Ad 3: volgens de wethouder is de bouwvergunning ovk regels (binnen Roombeek) afgegeven en is de schriftelijke afspraak gemaakt dat het gebouw binnen 2 jaar gereed moet zijn (boetevoorziening van toepassing).

Ad 4:   planaanpassingen zijn gemaakt gelet op de eisen. Hierop is een positieve beoordeling geweest door de welstandscommissie.

De visie op het Wageler wordt in december in de commissie voorgelegd, rekening houdend met groenaktieplan/stadsrandzone.

Toezegging wethouder om de visie het Wageler op 9 december 2008 in de commissie te bespreken.

Ad 5: de wethouder licht toe dat de verlichting aan de gestelde eisen voldoet. Bij openbare ruimten die nog niet gereed zijn, wordt de verlichting later gerealiseerd. De verantwoordelijkheid ligt in de bouwfase bij het projectbureau en uiteindelijk bij Essent.

Volgens de wethouder worden tijdelijke maatregelen toegepast als openbare ruimtes nog in de bouwfase verkeren (bouwverlichting).

Door een ondergrondse storing is de verlichting bij de Spoorlaan tijdelijk buiten werking geweest. Bij de (bus) kruising Lonnekerspoorlaan-Roomweg is een soort van LED verlichting aangebracht in het wegdek. Ook wordt de kruising meegenomen in het kader van WENS.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a

WENS, door de heer J. van Dam (Stadsdeelmanager)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), W. Tekkelenburg (CU), R. vd Hoek (VVD), G.J. vd Veen (CDA), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), M. Smit (PvdA), J. van Dam (stadsdeelmanager) wethouder R. Bleker

De commissie gaat in op de rapportage WENS en vraagt aandacht voor onder meer: jeugdoverlast, BIA Deppenbroek/ Mekkelholt, sluipverkeer (in afwachting van gereedkoming singels), veiligheidsmonitor, verkeerscomensatiepakket in relatie tot mobiliteitsplan (extra aandacht college voor Noord), Walhof/Tubantia, roomveldje, Edahpand en het extra benoemde speerpunt: fietsendiefstal Drienerlo.  


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: aandachtspunt verloedering Edahpand en opname speerpunt fietsendiefstal Drienerlo.

b. Stadsdeelrapportage 2008 en Koersdocument 2009, door de heer J. van Dam (Stadsdeelmanager)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), W. Tekkelenburg (CU), R. vd Hoek (VVD), G.J. vd Veen (CDA), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), M. Smit (PvdA), J. van Dam (stadsdeelmanager), de heer W. Ten Have, wethouder R. Bleker

Ingegaan wordt op de onder meer de volgende punten: speelplek Van Heekpark (afhankelijk van vertrek jeu de boulesvereniging), Ankrotbosje à 2009, buurtpanels Twekkelerveld, groenstructuurplan, sociale activering ouderen, sociale agenda, tijdschema winkelcentrum Mekkelholt (koers 2014), straatkamer, tuinenproject, Basis Twekkelerveld, scheiding Mekkelholt en Deppenbroek, sport en beweging


•  Klik hier voor alle sprekers

c. Rapportage ontwikkeling ’t Vaneker, door de heer J. Nijenhuis (ontwikkelings- manager DSOB) en M. Götz (Ontwerper A DSOB)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), W. Tekkelenburg (CU), R. vd Hoek (VVD), G.J. vd Veen (CDA), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), M. Smit (PvdA), de heer J. Nijenhuis, de heer M. Götz, de heer Bult en wethouder R. Bleker

Naar aanleiding van de presentatie en de documentatie wordt ingegaan op: juridische dekking, groenbehoud door wonen in landschap, infrastructuur, verhouding tot ontwikkelingen VTM, exploitatie, blindgangers, marketingsplan, stadsrandzone, sociale woningen op het Vaneker, verhoudingen tot vorige presentaties (verschillen), invulling Zuidkamp, art 19 procedure/gebiedsomvang, terugkoppeling raad (zie agendapunt III a), uitloopgebied.


•  Klik hier voor alle sprekers

d) Resultaten Branding Deppenbroek, presentatie door mevrouw R. Wibiër

is door het uitlopen van agendapunt II c en III a niet behandeld. Mevrouw R. Wibiër heeft de betreffende documenten overhandigd aan de commissieleden. Presentatie aan de bewoners volgt en de commissieleden worden hiervoor uitgenodigd.
•  geen sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a

Ontwikkelingsplan Vaneker, stuknummer 13493

Sprekers: J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), G.J. vd Veen (CDA), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), M. Smit (PvdA), wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel gaat als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering ivm terugkoppeling door commissieleden in de fracties. Uitwerking door de wethouder van de criteria/tijdschema van een Pilot 't Vaneker, o.m.: beeldkwaliteitplan/ marktreacties / go- no go moment voor de raad.

b) Vaststelling grondexploitatie Winkelcentrum Deppenbroek, stuknummer 14344

Sprekers: R. vd Hoek (VVD) en wethouder Bleker  
Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering.

c) Vaststelling herziening 67 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" stuknummer 13404

Sprekers: G.J. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), C.J.M. Hannink (GL), E. Westerbeek (D66),de heer Hesselink (DSOB) en wethouder R. Bleker
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering (mits wethouder R.Bleker vóór de komende raadsvergadering (6-10-08) de groeninvestering in het landgoedversterkings (ontwikkelings)plan borgt/ garantie handhaving wandelpaden opneemt/ de vermelding "onthouding goedkeuring provincie" (punt 47.4) nader verklaart).   
SLUITING 23.15 uur