Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. H. Meijer-Ytsma, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

S.A. Ahmed

 

I Opening

 

II vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)Er zijn geen vragen toegelaten voor het vragenhalfuur.

 

III Vaststellen agendaBeslissing: de agenda is vastgesteld.

 

III bis vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juli 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

 

IV lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12222Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII andere voorstellen

Bespreekstukken

B 1 Vaststellen Programmabegroting 2007-2010 - stuk nummer 12188

 1. De concept Programmabegroting 2007-2010 definitief te maken en vast te stellen.

  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J.E.L. Futselaar (SP) J. Hatenboer ( VVD )
•  J.E.L. Futselaar (SP)   Interrupties: P.G. Welman ( CDA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
- schorsing -
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) B.P. Veldkamp (CU)
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) P.G. Welman ( CDA ) J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links )
- schorsing -
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) M. van Hees ( PvdA )
- schorsing -


- Ingediende moties en amendementen


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel inclusief amendement A met 3 stemmen tegen (SP) en 35 stemmen voor (de rest).

 

Hamerstukken

 

B 2 Vaststellen nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2006 – stuk nummer 12122

 1. De nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2006 (deel 1) vast te stellen inclusief begrotingen van de grondgebonden complexen (grondexploitaties) en de begrotingen van de functionele complexen (deel 2);

 2. In te stemmen met het toevoegen van een extra jaarschijf (2010) als bijdrage van het Grondbedrijf aan de Algemene Middelen ad € 567.225,-;

 3. De bestemmingsreserves binnen het STOG voor het afdekken van tekorten op begrotingen van toekomstige plannen vast te stellen op een bedrag van € 14,8 miljoen;

 4. De bestemmingsreserve voor het afdekken van de afdrachten van het Grondbedrijf aan de Algemene Middelen vast te stellen op een bedrag van € 3,5 mln;

 5. De bestemmingsreserve voor het afdekken van onrendabele toppen van strategische aankopen vast te stellen op € 4,0 miljoen;

 6. De overige (verlies) voorzieningen binnen het STOG te herzien als gevolg van de diverse mutaties binnen de begrotingen van de diverse complexen, zoals in het MPG 2006 (deel 1) zijn opgenomen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3 Intrekken raadsbesluit stuknummer 12102 “Vestigen WVG Bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord - stuk nummer 12232

 1. Het door de raad op 29 mei 2006, genomen besluit “Vestigen Wet voorkeursrecht gemeente Bestemmingsplan Getfert-Perik-Hogeland Noord” stuknummer 12102, agendaletter C8, in te trekken.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2 Afwijzen bezwaren tegen voorbereidingsbesluit Boeldershoek e.o. – stuk nummer 12193

 1. Het ongegrond verklaren van de bezwaren van de heer J.T. Rooijakkers, die hij namens Twence afvalverwerking heeft ingediend, voor zover deze gericht zijn tegen het voorbereidingsbesluit “Boeldershoek e.o.” van 16 januari 2006 en de bezwaren tegen de aan het voorbereidingsbesluit gekoppelde aanlegvoorschriften niet ontvankelijk te verklaren, conform en onder overneming van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 2 juni 2006;

 2. Het in stand laten van het bestreden voorbereidingsbesluit van 16 januari 2006.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 3 Vaststellen wijziging 5 van Welstandsnota Beeldkwaliteitsplan “Beeldkwaliteit in het Brunik 5 & 6a” – stuk nummer 12218

 1. Wijziging 5 van de Welstandsnota, Beeldkwaliteitsplan “Beeldkwaliteit in het Brunink 5 & 6a” vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 Gewijzigd vaststellen herziening 45 bestemmingsplan Buitengebied 1996 - stuk nummer 12187

 1. Het gewijzigd vaststellen van herziening 45 van het bestemmingsplan buitengebied 1996 en voor het overige de planvoorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 hierop van toepassing te verklaren.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2 Verhogen tarieven begraafplaatsrechten - stuk nummer 12180

 1. De tarieven begraafplaatsrechten voor de komende drie jaar te verhogen met 2% per jaar (bovenop het prijscompensatiepercentage;

 2. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 1 Vaststellen verordening rechtspositie  wethouders, raads- en commissieleden 2006 – stuk nummer 12219

 1. De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Enschede 2006 vast te stellen volgens bijgaand concept;

 2. De Verordening voorzieningen raadsleden 2002 in te trekken
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

Sluiting: 23.00 uur