Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: L.J.J. van Lier; CDA: mw. H.M. Kloppers-Platvoet, S. Gabriël;  VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; SP: mw. J.E.L. Futselaar; GroenLinks: mw. M. van Heijster; ChristenUnie: J. van Houdt; Burgerbelangen: R. Blaauw
Wethouder: J. Goudt
Ambtelijk: F. Bouwmeester (Stadsdeelmanager Centrum), W. Salomons (DSOB, verkeerskundige)

 

Afwezig m.k.:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, C. Ornek; VVD: mw. W.R. van der Hoek; D66: J. Kerkwijk

 

 

 

I OPENING

b vaststellen agenda

Sprekers: J. Hatenboer

Besluit: Bij agendapunt evaluatie Beltstraat/Verkeersknelpunten zuidelijk centrum deel wordt de Beltstraat als eerste knelpunt behandeld


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c mededelingen

Herbestemming Twentse Schouwburg

Sprekers: mw. A. Broekman, mw. L. Kloppers, J. Goudt

Om 17.30 heeft de raad een mail ontvangen omtrent de collegebehandeling van de herbestemming van de Twentse Schouwburg. Mw. Broekman verzoekt om dit op de agenda te zetten.

Besluit: herbestemming Twentse Schouwburg wordt op volgende agenda geplaatst.

 


•  Klik hier voor alle sprekers

c vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 5 september 2006

Besluit: De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d aandachtspunten en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen

e Rondvraag (zie bijlage)

Frances Leusink - problemen met Essent wijk Tattersall

Sprekers: Frances Leusink (bewoonster Tattersall), Mw. A. Futselaar, L. van Lier, J. Goudt

 

Besluit:  Stadsdeelmanagement zal de bewoners ondersteunen in het aanspreken van Essent op hun plichten vanuit de verantwoordelijkheid betreffende de leefbaarheid in de gemeente. Als dat niet voldoende blijkt zal het college Essent rechtstreeks aanspreken.

 

Laurens van Lier- handhaving fietsen in stadserf

 

Sprekers: L. van Lier, J. Goudt

 

Besluit: In januari/februari 2007 worden eventuele voorgenomen wijzigingen in het beleid rondom fietsen in stadserf/ verkleining voetgangersgebied centrum aan de commissie voorgelegd


•  Klik hier voor alle sprekers

c mededelingen

Evaluatie EMF

Sprekers: R. Scholten (namens Uit-Bureau), mw. A. Broekman, mw. L. Kloppers, L. van Lier, R. Blaauw, mw. M. van Heijster, J. Goudt

Evaluatie Enschede Muziek Festival is geagendeerd maar is op de ochtend van de vergadering in het college besproken, waardoor er geen evaluatie voorligt. Weth. Goudt deelt mee dat het staat ingepland op 16 november in het randprogramma van de stedelijke commissie.

De heer Scholten spreekt zijn ongenoegen uit over de organisatie rondom het EMF.

De wethouder zegt toe het verzoek van de commissie om een schriftelijke evaluatie aan de raad voor te leggen, over te brengen aan de portefeuillehouder (Weth. Helder)


•  Klik hier voor alles sprekers

II Inhoudelijke agendapunten

a Afronding evaluatie en besluiten eenrichtingverkeer Beltstraat/ Uitkomsten verkeersknelpunten enquête zuidelijk centrum deel

Sprekers evaluatie Beltstraat: Dhr. Sanderink (ondernemer Beltstraat), Dhr. Meijer (namens bewoners Beltstraat),mw. A. Broekman, R. Blaauw, mw. L. Kloppers, mw. M. van Heijster, L. van Lier, mw. A. Futselaar, J. van Houdt, J. Goudt.

 

Sprekers verkeersknelpunten zuidelijk centrum deel: bewoners: zie bijlage “voorstellen bewoners voor oplossing 10 grootste verkeersknelpunten Hogeland-Noord, Getfert en Perik”.

Overige sprekers: mw. A. Futselaar, L. van Lier, mw. L. Kloppers, mw. A. Broekman, R. Blaauw, J. van Houdt, mw. M. van Heijster, J. Goudt, W. Salomons

Besluit:  wethouder komt met een memo/notitie over de fysieke en financiële consequenties indien de Beltstraat weer wordt opengesteld voor twee-richting verkeer.

De wethouder zegt toe de voorstellen/wensen die bewoners via de enquête hebben aangegeven te laten scannen op uitvoerbaarheid.   (De voorstellen en wensen worden op een detaillijst uitgewerkt en via de griffie aangeleverd)

 

T.a.v. de punten volgens de lijst “voorstellen bewoners…..Perik”:

Punt 5 Mooienhof:
links en rechtsafslaan uitgang parkeergarage V&D wordt mogelijk gemaakt en wordt voor de winter mee begonnen.
fietsverkeer: er komt een fietspad langs de Twentec toren na afronding van de werkzaamheden oude HTS terrein, mogelijk ook een 2 mtr brede rode fietsstrook en overal voorrang voor fietsers.

Punt 7 Wooldriksweg-Javastraat
Dhr. Salomons zegt toe dat indien er geen bezwaren komen, in de Javastraat tussen de Floresstraat en de Perikweg eenrichtingverkeer kan worden ingevoerd volgens gebruikelijke procedure voor verkeersmaatregelen.

Punt 9 Heutinkstraat-Hogelandsingel

Suggestie betaald parkeren invoeren met ontheffing voor bewoners indien meerderheid bewoners van de straat dat verzoekt, wordt meegenomen in de detaillijst.

 

b Stadsdeelrapportage

Besluit: naar volgende agenda; de commissie zal opmerkingen en vragen ter voorbereiding mailen aan de voorzitter

c evaluatie en vooruitblik beleid rondom “Enschede muziekstad” en het evenement EMF (Enschede Muziek Festival) in het bijzonder (is besproken onder mededelingen

 


•  Klik hier voor alle sprekers

e Rondvraag (zie bijlage)

Mw. Bakker- onderzoek naar geluidsisolerende maatregelen huizen Varviksingel

Sprekers: mevrouw Bakker, J. Goudt

Toezegging: wethouder Goudt zal navraag doen bij de dienst en mw. Bakker zal bericht krijgen over de afwikkeling/stand van zaken over het onderzoek

•  Klik hier voor alle sprekers

Bijlage 1

STADSDEELCOMMISSIE CENTRUM

Rondvraag 10 oktober 2006

 

nr

Indiener

 

1

Laurens van Lier (PvdA)

 fietsen in stadserf

In de afgelopen tijd is in verschillende gesprekken op ambtelijk niveau en met ondernemers en politie de mogelijkheid geopperd om het fietsen in delen van het huidige voetgangersgebied vrij te geven. Er zou sprake zijn van onvoldoende mogelijkheden voor handhaving, ook in het licht van een ruimere toegankelijkheid van het Stadserf voor bewoners en ondernemers, en van nieuwe inzichten over het toelaten van fietsers in gebieden als deze. In de praktijk lijkt de politie nu al niet meer handhavend op te treden tegen fietsers.

Bij het voorstel tot verleggen van de busbaan door de Beltstraat in 2005 was één van de argumenten dat door de herinrichting van het Stadserf de bestaande fietsroute door de Zuiderhagen (langs de Zuidmolen en over het Van Loenshof) zou komen te vervallen omdat dit voetgangersgebied zou worden; in de Beltstraat zou een doorgaande Noord-Zuid fietsverbinding kunnen worden gerealiseerd. De recente ontwikkeling betekent dat de route door Zuiderhagen en over Van Loenshof weer ‘befietsbaar’ is; zo is er een parallelle route voor die welke in de Beltstraat is aangelegd, die bovendien gustiger aansluit op de oversteek van de Boulevard bij Belstraat Zuid (bij het Holland Casino).

 

Klopt het dat in gesprekken met ondernemers en politie al wordt gesproken over het openstellen van (delen van) het huidige voetgangersgebied voor fietsers?

Klopt het dat in de praktijk door de politie nu al niet meer handhavend wordt opgetreden tegen fietsers in het huidige voetgangersgebied?

Indien ja, waarom is bij de gemeenteraad geen melding gemaakt van genoemd beleidsvoornemen en het feitelijk al staken van toezicht op en handhaving van de nu geldende regels in het voetgangersgebied?

Was in 2005 bij het besluit tot aanleg van een fietspad langs Beltstraat al bekend dat een beleidswijziging als deze ophanden was?

Op welke termijn kan in openbaarheid in de stadsdeelcommissie aan de hand van een notitie worden gesproken over de toegankelijkheid van het Stadserfgebied, cq. het voetgangersgebied, en in het bijzonder over de positie van fietsers in dit gebied?

 

2

Frances Leusink/Gerrit Koelen

Problemen met Essent wijk Tattersall

Korte toelichting ter vergadering

3

Annelies Futselaar (SP)

Problemen met Essent wijk Tattersall

In de wijk Tattersall heeft een groot aantal bewoners  problemen met de energievoorziening.

De klachten gaan over

enorme verhoging van energieverbruik zonder aanwijsbare reden,

de daarmee gepaard gaande hoge maandelijkse lasten en jaarlijkse naheffingen,

geluidsoverlast door het lawaai dat verwarmingsbuizen maken,

het niet voldoende kunnen verwarmen van de woningen

verwarmingen die niet afslaan als de thermostaat lager wordt gezet

gezondheidsproblemen die verergeren door kou  en vocht doordat de verwarming niet goed werkt

 

Opvallend is dat de problemen veel bewoners treft maar er zijn ook mensen die geen klachten hebben. Technisch onderzoek lijkt nodig om te weten wat er mis is.

Essent heeft woningbouwvereniging “De Woonplaats” toegezegd 1 oktober 2006 te starten met de renovatie van het ketelhuis maar is deze belofte niet nagekomen. De kans lijkt groot dat de bewoners van Tattersall deze winter weer tegen dezelfde problemen aanlopen.

De SP heeft de volgende vragen:

is de wethouder ervan  op de hoogte dat inwoners van de wijk Tattersall  in financiële problemen komen vanwege waarschijnlijk onterecht hoge naheffingen van Essent

welke mogelijkheden heeft de gemeente de bewoners te ondersteunen bij het oplossen

van de problemen met “De Woonplaats” en  Essent

 

4

Mw. Bakker (bewoonster Varviksingel

Mw. Bakker – onderzoek naar geluidsisolerende maatregelen huizen Varviksingel

Ca. 12 jaar geleden heeft Mw. Bakker als bewoner Varviksingel een brief ontvangen van de gemeente over een onderzoek naar geluidsisolerende maatregelen, bijvoorbeeld dubbele beglazing, aan de Varviksingel ivm toename van verkeer. Mw. Bakker vraagt zich af hoe het daar nu mee staat, ook omdat het verkeer nu toeneemt en daarmee ook de geluidsoverlast.

 

Bijlage 2
Voorstellen bewoners voor oplossing 10 grootste verkeersknelpunten Hogeland-Noord, Getfert en Perik

 

 

 

Kruispunt Molukkenstraat-Boulevard-C.F. Klaarstraat (door de heer Westendorp)

 

Kruispunt verbreden, beide kanten fietspaden

Verkeerslichten

1 breed fietspad

Loop-fietsbrug of fietstunnel

Groene golf 45 km Boulevard

Heutinkstraat versmallen – goed laten aansluiten bij oprit

Sluipverkeer aanpakken: knip in Molukkenstraat of herstel 2 richtingsverkeer

Invoering 1-richtingsverkeer in Heutinkstraat vanaf singel

Afsluiten bij benzinestation kunnen ze de stoplichten ontwijken

Gemeentevoorstel (versmalling busbaan in combinatie met meer opstelruimte voor overstekende voetgangers, fietsers en automobilisten) niet doen

Grote rotonde, met geknikte aansluiting van toegangswegen en busbaan er doorheen met verkeerslicht of waarschuwingssignalering voor passerende bussen

Vanuit Molukkenstraat en C.F. Klaarstraat alleen links-/rechtsafslaand verkeer, in combinatie met een oversteekmogelijkheid voor fietser en voetgangers

 

Rigoreuze maatregelen zijn nodig!

 

 

Kruispunt Brinkstraat-Boulevard (door de heer Rumnit)

 

Zorg voor goede doorstroming op de singels; stad autoluw maken

Knip in Mooienhof

Eventueel knip Perikweg-Oldenzaalsestraat opheffen

Verwijderen paaltjes Mooienhofweg = Kuipersdijk stad uit
                                                            = Perikweg stad in

Verleggen fietspad

 

 

Kuipersdijk (door mevrouw A. Arends)

 

Groenstrook bij Spelbergsweg verbreden/zicht verbeteren

Stroomlijnen route; fietsers komen door versmalling in de knel

Fietsstrook doortrekken

Te hard rijden: 30-km zone van maken, omleggen busroute, drempels in de Beltstraat

Betere belijning Beltstraat

Versmallen Kuipersdijk in combinatie instellen 1-richtingsverkeer (tegengestelde richting aan de Perikweg)

 

 

Beltstraat (door de heer Meijer)

 

(Meer) zebrapaden voor voetgangers

Handhaving verkeersregels (controle) of opnieuw 2-richtingsverkeer instellen

Herstel 2-richtingsverkeer Borneostraat

Kleine meerderheid voor handhaving 1-richtingsverkeer in combinatie met snelheidsbeperkende maatregelen

 

 

Mooienhof (door mevrouw Van Zetten)

 

Goeie, brede fietspaden, gescheiden van de rijweg

Zebrapaden in drempelvorm (snelheidsremmend)

Uitgang parkeergarage onder V&D, mogelijkheid links-/rechtsafslaand verkeer mogelijk maken, busbaan verlagen

 

Wooldriksweg – Zuiderval (door mevrouw Berteler)

 

Aansluiting Wooldriksweg op Zuiderval ca. 100 meter verplaatsen vanaf de rotonde zodat er meer ruimte ontstaat

Drempel en waarschuwingslichten voor passerende bussen

 

Wooldriksweg – Javastraat (door de heer Veurink)

 

Parkeerplaatsen bij kruispunt Kuipersdijk verwijderen ten behoeve van beter overzicht

Verplaatsen zebrapad richting Sanders of extra zebrapaden

Bloembakken plaatsen

 

 

Perikweg – Varviksingel (door de heer Van Tolie)

 

Extra zebrapad

Groene golf instellen op de singels

 

 

Heutinkstraat – Hogelandsingel

 

Parkeerverbod instellen bij IJssalon De Singel

Oplossing is direct gerelateerd aan oplossing Molukkenstraat

 

Hogelandsingel – Brinkstraat

 

 

 

 

•  Bijlagen
SLUITING: 22:45 uur