Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: C. Örnek, L. van Lier; CDA: mw. L. Kloppers, S. Gabriël; VVD: mw. R. van der Hoek; SP: mw. A. Futselaar; Burgerbelangen: R. Blaauw; GroenLinks: mw. M. van Heijster; D66: E. Westerbeek

Stadsdeelwethouder Centrum: E. Helder  
Ambtelijk: B. ter Horst (Stadsdeelmanager Centrum); mw. M. Berning (SDM);
H. van Eck (Stadsdeelbeheer Centrum en voorzitter werkgroep beheer binnenstadsoverleg)

Afwezig:

m.k.: PvdA: mw. M. Kiranli; VVD: mw A. Broekman; ChristenUnie: T. de Weger

 

 

I OPENING

a) Voorstelronde Stadsdeelcommissie Centrum en stadsdeelwethouder en vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersgroepen

Sprekers: J. Hatenboer, C. Örnek , mw. Kloppers, S. Gabriël, mw. Van der Hoek, mw. Futselaar, R. Blaauw, L. van Lier, mw. Van Heijster, E. Westerbeek, B. ter Horst, mw. Berning, E. Helder, H. van Eck.

Vertegenwoordigers bewoners- en ondernemersgroepen:
Geert Klement (wijkraad Horstlanden Veldkamp); Rein Kroes (voorzitter belangenvereniging binnenstad bewoners); Frans Biersteker (vice voorzitter wijkraad Lasonder ’t Zeggelt); Ronald Scholten (ondernemer en secretaris Federatie Centrum Ondernemers); Frederique Rentenaar (namens Humanitas en Wereldwinkel); Johan Kuiper (lid comité wijk in actie Hogeland Noord); Jeanet Mourik (voorzitter wijkcommissie De Laares); Eugène Alferink (plaatsen van zorglocaties in de Bothoven); Corrie Lugtenaar (beeldend kunstenaar, betrokken bij opzet brede school in de Laares).


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II KENNISMAKING STADSDEEL

a) Infomarkt met bewoners- en ondernemersgroepen

Sprekers: mw. Kloppers, E. Westerbeek, mw. Van der Hoek, mw. Van Heijster, mw. Futselaar, L. van Lier, R. Blaauw, B. ter Horst


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Korte presentatie van het Jaarplan 2006 Stadsdeel Centrum

Sprekers: B. ter Horst, mw. Berning


•  Klik hier voor alle sprekers

Planning: jaarplan 2006 medio juli tussenrapportage in de commissie; na de zomer voorbereiding jaarplan 2007; december: vaststelling jaarplan 2007

 

I OPENING (vervolg)

b) Vaststellen agenda

Besluit: III 3 , Bestendigen Wet voorkeursrecht gemeenten Bestemmingsplan ‘Lasonder-Zeggelt’ wordt direct geagendeerd als hamerstuk voor de raad; III a wordt besproken; III b wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad; daarvoor heeft zich een inspreker voor gemeld die nog opmerkingen wil plaatsen; agenda is vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 24 januari 2006

Besluit: de besluitenlijst van 24 januari is vastgesteld

d) Kiezen plaatsvervangend voorzitter Stadsdeelcommissie Centrum

Besluit: De heer L. van Lier is door de commissie benoemd als plaatsvervangend voorzitter van stadsdeelcommissie Centrum .


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Besluiten tot realisatie fietsenstalling De Graaff en beschikbaar stellen middelen – 12084

Sprekers: toelichting raadsvoorstel door G. van den Hanenberg, projectleider; mw. Van der Hoek, mw. Kloppers, R. Blaauw, E. Westerbeek, C. Örnek , mw.  van Heijster, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Helder om de volgende vergadering de commissie te informeren over het handhavingsplan om stallen van fietsen in de Marktstraat tegen te gaan zodra de  fietsenstalling De Graaff in bedrijf is (planning 1 november).


Besluit: het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad, met dien verstande:
dat vóór 8 mei de wethouder in een memo aan de raad antwoord geeft op vragen over de mogelijkheden mbt inzet en betaling van personeel voor het beheer en bemanning van de fietsenstaling, d.w.z. DCW, gesubsidieerde arbeidskrachten bijv. via Workstep; uitkeringsgerechtigden (werken met behoud van uitkering of loon)

Handhavingsplan stallen van fietsen wordt op de aandachtspuntenlijst van de commissie geplaatst.

b) Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Lasonder-Zeggelt’ – 12085

Inspreker: de heer Biersteker namens de Wijkraad Lasonder ’t Zeggelt


•  Klik hier voor alle sprekers

De heer Biersteker spreekt de zorgen uit over de geluidsoverlast van de singel mbt tot de leefbaarheid in de wijk, met name over de norm van geluidsbelasting die gehanteerd wordt.

 

SLUITING: 22.30 uur