Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg, L. J.J.  van Lier, C. Örnek; CDA: mw. H.M. Kloppers-Platvoet, S. Gabriël; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; SP: mw. A. Futselaar; GroenLinks: mw. M.C.J. van Heijster; ChristenUnie: J. van Houdt
Burgerbelangen: R. Blaauw; D66: E. Westerbeek

Wethouder: E. Helder

Ambtelijk: F. Bouwmeester (stadsdeelmanager)

Afwezig:

VVD: mw. W.R. van der Hoek

I OPENING

a) mededelingen

Voorzitter deelt mee aan de cie dat de heer Van Lier bij agendapunt voorzit omdat hij zelf woordvoerder is voor de VVD fractie voor dit onderwerp.

b) vaststellen agenda

beslissing: de agenda is vastgesteld; de beantwoording van de vragen van mw Kronenburg over de Wijk Ontwikkelings Maatschappij worden meegenomen bij de bespreking van agendapunt II a , herstructurering De Laares.

c) vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 3 april 2007

beslissing: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

Beslissing: aandachtspunten en toezeggingenlijst zijn vastgesteld.

e)  Rondvraag

er zijn geen rondvragen ingediend


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Stand van zaken herstructurering De Laares, stuk nummer 10884

Sprekers: Inleiding door Dhr. Manschot (directeur WOM De Laares),mw. M. Rosens (directeur basisschool LaRes),
R. Fraterman (opbouwwerker Alifa)
mw. A. Futselaar, J. van Houdt, S. Gabriël, mw. M. Kronenburg, mw. A. Broekman, L. van Lier, J. van Agteren, E. Helder

Dhr. Manschot geeft een inleiding over de fysieke herstructurering, vertelt over o.a. de kwaliteitseisen mbt de bouw en de openbare ruimte.

Inleiding bestaat ook uit een film over de herstructurering (niet digitaal opgenomen). De commissie praat vervolgens verder met elkaar en betrokkenen over de voortgang, zowel de fysieke als de sociale aspecten.

Mbt wel of geen sloop van het complex van Ons Huis heeft de WOM zeggenschap; de eerste gesprekken met bewoners hebben al plaatsgevonden en er is ook een vergadering met de wijkcommissie gepland alvorens ze het besluit nemen eind van dit jaar


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing:


De commissie zal in het buurthuis in de Laares vergaderen als de besluitvorming van de WOM aan de orde is.


De rol van de WOM wordt nav de discussie over het complex Ons Huis ook genoemd als het  gaat over hoe de gemeente om gaat met de hele woningvoorraad in de stad. De voorzitter zal met de portefeuillehouder,
R. Bleker opnemen dat dit ter sprake is gekomen en de wens bestaat om die brede discussie te voeren.

Herstructering Laares en rol van de WOM worden op de aandachtspuntenlijst geplaatst

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Larinksticht-De Wonne:
    Instemmen met de voorkeur van het college voor de variant die
    is voortgekomen uit het onderzoek naar de mogelijkheden voor
    behoud van de bestaande panden aan de Noorderhagen 19-23,
    stuk nummer 12717

Sprekers: R. Wessels (bewoner), presentatie van de 2 varianten door Dhr Patijn (architect, bureau KuiperCompagnons), mw. A. Futselaar, E. Westerbeek,
J. Hatenboer
, mw. M. van Heijster, J. van Agteren, mw. M. Kronenburg,
mw. L. Kloppers, J. van Houdt, E. Helder

Beslissing: het raadsvoorstel gaat als bespreekstuk naar de raad, het college zal een dekkingsvoorstel toevoegen voor de ABC variant. (met behoud van pand Noorderhagen 19)


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 b) Stand van zaken Platform voor stad en streekmarketing, stuk 
   nummer 12706/ evenementenbeleid 2008

Sprekers: mw. M. van Heijster, mw. L. Kloppers, J. van Houdt, mw. A. Futselaar, J. van Agteren, E. Westerbeek, mw. A. Broekman, L. van Lier, E. Helder

Beslissing: Indien de raad wil praten met de rapporteurs van het rapport : De Situatie van Platform Stads- en streekmarketing, VVV en Uit-buro van Kamphuis en Peters, zal de griffie het contact tot stand brengen.

Het college komt met een voorstel naar de raad (18 juni) mbt doorstart van het  Platform


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

b) Vaststellen wijzigingen APV, afdeling 2.2 – uitstalllingen, stuk   
    nummer 12692

Sprekers: Dhr. Vrieler (consulent vereniging Blinden en Slechtzienden), F. Zeilemaker (namens de Gehandicaptenraad), E. Westerbeek, mw. A. Futselaar, mw. A. Broekman, L. van Lier, J. van Agteren, J. van Houdt, E. Helder

Beslissing: het raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

Toezegging weth. Helder: er zal een klachtenregistratie worden gevoerd en de maatregel zal worden geëvalueerd.

De volgende vergadering op 19 juni wordt vanaf 18.00 voorafgegaan door een tocht door de binnenstad met rollators, rolstoelen etc.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING: 22:55 UUR