Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: L.J.J. van Lier, C. Ornek; CDA: S. Gabriël; VVD:; mw. W.R. van der Hoek
SP: mw. J.E.L. Futselaar; GroenLinks: mw. M. van Heijster; ChristenUnie:
 J. van Houdt; Burgerbelangen: R. Blaauw; D66: E. Westerbeek
Wethouder: E. Helder
Ambtelijk: F. Bouwmeester (Stadsdeelmanager Centrum), R. Schulte (SDM)

 

Afwezig (m.k.):

PvdA: mw. M.E.J.H.Kronenburg; CDA: mw. H.M. Kloppers-Platvoet;
VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; D66:
J. Kerkwijk

 

I OPENING

a) mededelingen

De voorzitter vraagt op verzoek van de DSOB of er animo is bij de commissie om een informatiebijeenkomst over de Zuiderval bij te wonen. De commissie wil dat graag als er een geschikte datum voor wordt gezocht; Griffie zal dit opnemen met secretariaat DSOB.

b) vaststellen agenda

Agenderingsverzoeken mw. Kiranli mbt tot de Beltstraat en de wachtruimtes op het busstation.

beslissing: busstation wordt volgende vergadering op de agenda gezet; mw. Kiranli is verantwoordelijk voor de input.

c) vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 21 november  
    2006

beslissing: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) toezeggingenlijst

Toezegging: mw. Van Heijster formuleert vragen per e-mail over de toezegging mbt monumenten die ter vergadering als afgedaan wordt gemeld. Weth. Helder zal deze over 4 weken in de vergadering beantwoorden.


•  Klik hier voor alle sprekers

e) Rondvraag (overzicht in de bijlage)
Sprekers: L. van Lier, S. Gabriël, E. Helder

1 Stand van zaken oplevering voormalig pand V&D

2 Vestiging nachtwinkel Haaksbergerstraat


•  Klik hier voor alle sprekers

f) Ter vergadering

De heer Woudstra van de Wijkraad Horstlanden Veldkamp meldt dat de wijkraad bezig is met een totaalvisie op de wijk vanuit Buurt In Actie


•  Klik hier voor alle sprekers

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Voortgang Wallstreet Shuffle – door Rick Schulte (presentatie)

Sprekers: mw. M. van Heijster, C. Örnek, L. van Lier, S. Gabriël, mw. A. Futselaar, E. Westerbeek, R. Blaauw, R. Schulte


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Jaarplan stadsdeel Centrum 2007 -  door Frank Bouwmeester

Inspreker: H. Woudstra (wijkraad Horstlanden Veldkamp);
Sprekers: R. Blaauw, mw. R. van der Hoek, E. Westerbeek, mw. A. Futselaar, J. van Houdt, S. Gabriël, L. van Lier, mw. M. van Heijster, F. Bouwmeester, E. Helder

Toezeggingen:

F. Bouwmeester stelt Programma van Eisen (blz 9) wat ter grondslag ligt aan de offerte 2007 van Alifa, ter beschikking aan de commissie.

De planning zal inzichtelijker worden gemaakt.

De ontwikkelingsmanager, Jan Breteler zal volgende vergadering een overzicht geven van de projecten in het stadsdeel

Beslissing: de commissieleden geven aan welke onderwerpen ze uit het jaarplan 2007 willen agenderen ter bespreking. Onderwerpen worden per mail aan secretaris gestuurd; Zes onderwerpen worden besproken. Lijstje met aangedragen onderwerpen op de volgende agenda (onderwerpen die deze vergadering zijn genoemd en al deel uitmaken van de lijst:

Branchering*

Plan van aanpak sloopwoningen

Wmo in stadsdeel

*De ter vergadering genoemde onderwerpen Integrale aanpak probleemjongeren en zwerverproblematiek worden betrokken bij de veiligheidsbespreking volgende vergadering. (terugkoppeling WENS- Wijkveiligheid Enschede).

c) Terugkoppeling speerpunten politie 2006

Agendapunt vervalt: volgende agenda worden de speerpunten meegenomen in de themabijeenkomst veiligheid.


•  Klik hier voor alle sprekers

e) Brief over vestiging centrale bibliotheek en Willem Wilminkplein,
    stuk nr 12428

Sprekers: C. Örnek, E. Westerbeek, R. Blaauw, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Wijzigen Algemeen plaatselijke verordening mbt het 
    uitstallingenbeleid, stuknummer 12447

Sprekers: mw. R. van der Hoek, R. Blaauw, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

beslissing: Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

I OPENING

d) Aandachtspuntenlijst

Inspreker: H. Woudstra


•  Klik hier voor alle sprekers

  SLUITING: 22:51 UUR

Bijlage: rondvraag overzicht

nr /Indiener

1 /L. van Lier (PvdA)

Stand van zaken oplevering voormalig pand V&D

Het voormalige pand van V&D aan de Korte Hengelosestraat wordt (of is) verbouwd om o.a het CWI en het UWV onder te brengen.
De gemeenteraad heeft enkele maanden geleden een presentatie gehad omtrent de voortgang van de bouw en inrichting.
Inmiddels lijkt er stagnatie in de voortgang opgetreden.

Vragen:

Wat is de reden van de stagnatie in de ontwikkeling en inrichting van het pand?
Hoe staat het met de samenwerking tussen de toekomstige gebruikers van het pand?
Op welke termijn zal het pand opgeleverd worden en zullen de toekomstige gebruikers het pand kunnen betrekken?

2 /S. Gabriël (CDA)

Vestiging nachtwinkel Haaksbergerstraat

Naar aanleiding van de recentelijke berichtgeving over de vestiging van een nachtwinkel aan de aan de Haaksbergerstr. 130, en de bezwaren die ondernemers en omwonenenden hiertegen hebben, de volgende vragen:
Is er een officiële vergunning afgegeven voor een nachtwinkel op de locatie Haaksbergerstraat?
Is dit conform het bestemmingsplan?
Is de gemeente op de hoogte van de onrust onder bewoners en ondernemers?
Er is een handtekeningenactie geweest:
Zijn er speciale eisen gesteld aan het vestigen van een nachtwinkel?
Welke maatregelen kan de gemeente treffen om overlast/geluidshinder voor omwonenden tegen te gaan?