Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Kiranli-Kronenburg; CDA: Heeringa, Welman; VVD: mw. Aa-Hahn; Stadspartij: Hofte; ChristenUnie: van der Graaf; D66: van Duinen; GL: Van der Zee; FLC: mw. Cegerek

Wethouder: T. de Weger, J. Goudt, R. Bleker
Ambtelijk: B. ter Horst (SDM),

Afwezig:

(mk): E. Helder, PvdA: W.E. Wallinga, VVD: G.A.M. Haisma, BBE: Schoeman

 

I  OPENING

VASTSTELLEN AGENDA

De agenda is vastgesteld.

VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

De bespreekpunten zijn vastgesteld.

MEDEDELINGEN


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

BRIEF INZAKE PLANNEN VAN WONINGSTICHTING ONS HUIS EN HET LEGER DES HEILS VOOR HET COMPLEX 'HET KORTE LAND'

Insprekers: dhr. E. Alferink namens wijkplatform de Bothoven en de heer Edens directeur CWZW Twente/Achterhoek Leger des Heils

Sprekers: mw. Van der Aa-Hahn, P.Welman, H. Hofte, mw. Kiranli-Kronenburg, J. van der Zee, A. van Duinen en J. van der Graaf

Wethouder de Weger geeft te kennen dat de gemeente de locatie acceptabel vindt en bij overlast het Leger des Heils eerste aanspreekpunt is.

De voorzitter merkt op dat het de commissie niet duidelijk is geworden of er een te hoge concentratie van opvang in dit deel van de wijk is / wordt gevestigd en verzoekt de wethouder zorg te dragen voor de eerstvolgende vergadering van 5-4-2005 de commissie te voorzien van een kaartje, die dit goed in beeld brengt. Dit punt komt op de aandachtspuntenlijst te staan en zal de volgende keer weer geagendeerd worden.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

VRAGEN INZAKE DE PROBLEMATIEK ROND HAAKSBERGERSTRAAT-BROEKHEURNERWEG

Insprekers: dhr. van Dussen en dhr. Van der Werdd, namens de bewoners van de 'taartpunt' Haaksbergerstraat-Broekheurnerweg

Sprekers: E. Westerbeek, J. van der Graaf, J. van der Zee, B. Heeringa en mv. van der Aa-Hahn


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN; BESPREEKPUNTEN

VERLEGGING BUSBAAN BELTSTRAAT

Inspreker: dhr. Hensen van woningbouwcorporatie Domijn

Sprekers: B. Heeringa, mw. Van der Aa, H. Hofte, J. van der Graaf, mw. Y. Cegerek, E. Westerbeek, J. van der Zee, mw. Kiranli-Kronenburg

Het voorstel wordt op verzoek van de PvdA, Stadspartij en d’66 geagendeerd als bespreekpunt voor de debatraad van 25 april.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

WACHTRUIMTE STATIONSPLEIN

Sprekers: mw. Kiranli-Kronenburg, J. van der Zee, E. Westerbeek, H. Hofte, mw. Van der Aa-Hahn, P. Welman

Wethouder Goudt zegt toe: dat op verzoek van de commissie bekeken zal worden of het mogelijk is om minimaal 6 schuine parkeerplaatsen of meer te realiseren aan de Piet Heinstraat aan de zuidzijde van het NS-station. Dit naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de PvdA.

In het kader van de looproute zal het College nog komen met een voorstel om het schuinoversteken van het stationsplein door studenten te ontmoedigen.

In het kader van de wachtruimte is het de wens van de commissie dat het College komt met betere voorstellen dan totnogtoe. De wethouder zet toe dat hier nog naar gekeken zal worden en het College nog met andere voorstellen naar de commissie zal komen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV  VRAGEN EN MEDEDELINGEN (vervolg)

RONDVRAAG VAN MW. VAN DER AA-HAHN INZAKE DETAILHANDEL IN DE SELIMIYE MOSKEE AAN DE ATJEHSTRAAT

Wethouder Goudt merkt op dat men in gesprek over verplaatsing is en dat men derhalve nu niet handhavend wil optreden. De wethouder verzoekt of dit punt voor de vergadering van 5-4-2005 geagendeerd kan worden. Tevens merkt de voorzitter op dat het op de aandachtspuntenlijst wordt geplaatst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN (vervolg)

TEGENGAAN VERLOEDERING PARTICULIER VASTGOED

Sprekers: B. Heeringa, mw. Van der Aa-Hahn, A. van Duinen, mw. Kiranli-Kronenburg


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2e INHAALSLAG BEELDKWALITEITSPLAN 2005

Spreker: P. Welman


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SPELEN IN STADSDEEL CENTRUM

Sprekers: mw. Van der Aa-Hahn, B. Heeringa, mw. Kiranli-Kronenburg


•  Klik hier voor alle sprekers

 

V  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

VASTSTELLEN BESLUITENLIJST d.d. 18-01-2005

De besluitenlijst is vastgesteld.

AFDOENING TOEZEGGINGEN t/m 18-01-2005

Vastgesteld.

 

VI  AANDACHTSPUNTENLIJST

 

VII  STUKKEN TER KENNISNEMING


•  Klik hier voor alle sprekers

 


Sluiting:  22.40 uur