Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga; VVD: G.A.M. Haisma, mw. Aa-Hahn;  CDA: Heeringa, Welman; GL: Van der Zee; Stadspartij: Hofte; ChristenUnie: van der Graaf; BBE: Blaauw; D66: E. Westerbeek

Wethouder: E. Helder  
Ambtelijk: B. ter Horst (SDM), M. Berning (SDM)

Afwezig:

(mk): D66:van Duinen; FLC: mw. Cegerek;

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda.

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 20 september.

Besluit: vastgesteld


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c. Aandachtspuntenlijst en toezeggingenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Wallinga geeft aan dat hij graag zou zien dat het vervolg van de roze zaterdag in 2006 “Kristoffelday” op de volgende agenda komt te staan. Mevr. Van der Aa doet het verzoek om de stand van zaken met betrekking tot het kunstwerk op de Zuidmolen op de aandachtspuntenlijst toe te voegen. De commissie vraagt zich af hoe het staat met de toezeggingen die wethouder de Weger heeft gedaan tijdens de vorige vergadering en verzoekt de secretaris hierover een mail uit te doen aan de wethouder.

 

d. Vragen en Mededelingen.

1) Rondvraag H. Hofte

Sprekers: H. Hofte, wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Binnenstadsmonitor Enschede 2005.

Sprekers: Welman, Westerbeek, van der Graaf, Schoeman, Hofte, van der Zee, van der Aa, Wallinga, wethouder Helder
Wethouder Helder zegt toe dat het agendaformulier van het college dat hoort bij de binnenstadsmonitor beschikbaar zal worden gesteld ten behoeve van de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b. Stationsomgeving.

Insprekers: Dhr. H. Schroder (DSOB-RO-ONT)
Sprekers: Hofte, van der Graaf, van der Aa, Kiranli, Hofte, van der Zee, Schoeman, van der Graaf, wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

De 3 varianten van IAA architecten voor een verbeterde wachtruimte op het station worden gepresenteerd door de DSOB. De meningen van de commissieleden hierover zijn verdeeld. Een deel van de commissieleden gaat niet akkoord met geen van de 3 varianten en is van mening dat onderzocht moet worden of de bestaande overkapping verbeterd kan worden door deze dicht te maken met glaswanden (variant nr. 4). Een deel van de commissieleden ziet wel wat in variant nummer 3, echter heeft daar een heel aantal vragen bij zoals of de openingstijden van die wachtruimte dan aangepast gaan worden en wat er dan aktief gedaan wordt aan de veiligheid in die wachtruimte. De commissieleden verzoekt de wethouder om de band op dit punt na te luisteren en voor de volgende vergadering te komen met nader uitgewerkte voorstellen inzake variant 3 en variant 4. 

 

c. Ervaring wijkraden.

Insprekers: dhr. C. Baten (Wijkraad Lasonder/Seggelt), Dhr. C. Heijnen (wijkplatform de Bothoven, dhr. Kroeze (belangenvereniging binnenstads bewoners), mevr. P. Grieks en mevr. M. Zeghuis (wijkraad Boddenkamp)
Insprekers: mer. M. Berning (SDMC), dhr. B. ter Horst (SDMC), dhr. H. ten Brinke (DSOB)
Sprekers:Wallinga, van der Aa, van der Graaf, Heeringa, van der Zee, Welman, Hofte, Westerbeek


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. Concept jaaplan 2006.

Sprekers: dhr. B. ter Horst (SDMC), van der Graaf, Kiranli


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie stelt voor dit punt ter vaststelling te agenderen voor de eerst volgende vergadering ivm tijdgebrek kan dit punt nu niet uitgebreid aan de orde worden gesteld. Tevens stelt de commissie voor om de speelnota op de eerstvolgende agenda te plaatsen.

 

SLUITING: 22.30 uur.