Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg, L. J.J.  van Lier; CDA: mw. H.M. Kloppers-Platvoet, S. Gabriël; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; SP: mw. A. Futselaar; GroenLinks: mw. M.C.J. van Heijster; ChristenUnie: J. van Houdt
Burgerbelangen: R. Blaauw; D66: E. Westerbeek

Wethouder: E. Helder

Portefeuillehouder veiligheid: Burgemeester P.E.J. den Oudsten

Ambtelijk: F. Bouwmeester (stadsdeelmanager)

Afwezig:

VVD: mw. W.R. van der Hoek

I OPENING

a) mededelingen

Sprekers: J. Hatenboer, mw. Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet; Insprekers: B. Meijer, R. Wessels

Terugkoppeling door de voorzitter van bewonersbijeenkomst d.d. 6 februari inzake gekozen oplossing knelpunt CF Klaarstraat: versmallen busbaan en veiliger oversteek maken.

Ten aanzien van de Beltstraat: intitiatiefvoorstel komt rechtstreeks in de raad, behelst integraal voorstel voor zowel nulmeting als proefperiode openstellen voor twee richting verkeer.

b) vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld

c) vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 16 januari

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen

 


•  Klik hier voor alle sprekers

f) Insprekers

Bewonersinitiatief Van Loenshof- R. Kroes

Sprekers: mw. M. van Heijster, mw. A. Broekman,
E. Westerbeek, R. Blaauw, L. van Lier, E. Helder

Dhr Kroes laat een impressie zien van mogelijke invulling op het Van Loenshof om de straat aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeldeen paviljoen met horecafunctie en een groene strook als optie.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Presentatie en toelichting inzake Larinksticht door architect
    W. Patijn.Het college vraagt de commissie om een eerste
    reactie op de presentatie waarin de variant (Gaardenvariant met 
    volledige nieuwbouw) waar het college zich voor uitspreekt nader
    wordt toegelicht.

Insprekers: mw. A. Rotting-Braakman (namens Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker), J. Langeler (namens De Bond Heemschut, E. Put (bewoner)

Sprekers: R. Blaauw, mw. A. Broekman, mw. M. van Heijster, mw. M. Kronenburg, mw. A. Futselaar, mw. L. Kloppers, E. Westerbeek, J. van Houdt, E. Helder

beslissing: de commissie spreekt in eerste reactie de voorkeur uit om de gevels aan de Noorderhagen te behouden. De wethouder zegt toe alle stukken (inclusief financiële stukken) op zeer korte termijn beschikbaar te stellen aan de commissie. De stukken worden dan ter bespreking geagendeerd alvorens het college een besluit neemt.


•  Klik hier voor alle sprekers

g) Beantwoording schriftelijke vragen van mevr. Van Heijster over
    monumenten

Beslissing: de vragen worden door de wethouder per mail beantwoordt.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Themabespreking veiligheid:

    Het agendapunt veiligheid is een themabespreking op informele 
    wijze waarbij de commissie en overige belangstellenden in
    groepen verdeeld een aantal speerpunten bespreken. De digitale
    geluidsopname is daarom beperkt tot de introductie.

 

Burgemeester Den Oudsten introduceert de themabespreking als portefeuillehouder veiligheid met een korte toelichting op het convenant veiligheidsspeerpunten; het convenant is een leidraad voor politie, justitie en gemeente om beleid vorm te geven. Vervolgens geeft chef binnenstad, Isabelle Mensink, een terugblik op de speerpunten van 2006 en blikt de stadsdeelmanager Frank Bouwmeester, vooruit. Deze laatste presentatie is als hand-out aan de commissieleden uitgereikt en indien er vragen zijn dan kunnen deze voor de volgende vergadering worden ingediend.

 

c) Themakeuze jaarplanning agenda centrum

--niet besproken


•  Klik hier voor alle sprekers

I OPENING (vervolg)

e) Rondvraag (zie bijlage)

1- Mevr. L. Kloppers- Alhambra

Wethouder Helder zegt toe zodra er voortgang is in de gesprekken met de eigenaren, dit te melden.

2- Dhr. Wessels – Beltstraat. Deze rondvraag is al behandeld bij agendapunt I a, mededelingen

3- Dhr. van Lier - Ontwikkelingen rond het Platform van Stads- en Streekmarketing

Wethouder Helder: er zijn twee personen ingezet om organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen; situatie wordt voor 1 april door hen gerapporteerd.

4) S. Gabriël – pand VVV

 


•  Klik hier voor alle sprekers

SLUITING: 22:40 UUR

Bijlage: rondvraagoverzicht

1) mevr. Kloppers (CDA) -Alhambra

Het is al enige tijd geleden dat Alhambra op de agenda van de stadsdeelcommissie Centrum stond. Het college heeft zich altijd uitgesproken over de bioscoopfunctie in de binnenstad, als zijnde belangrijk en gewenst. Het college wilde (na de sluiting van Alhambra)  pogen zo snel mogelijk een bioscoopfunctie in de binnenstad terug te krijgen. De huidige eigenaren van het pand hadden een visie, die niet strookte met de wensen van het college. De  stadsdeelcommissie heeft zich ook uitgesproken met als wens, de bioscoopfunctie terug in de binnenstad. Met daarbij zo snel mogelijk om de tafel, niet alleen ambtenaren en eigenaren, maar ook een actieve inbreng vanuit het college. Sindsdien is er radiostilte.

Daarom de volgende vragen:
Is het college nog steeds van mening dat er snel een goede bioscoopfunctie in de binnenstad van Enschede moet terugkomen? En wat vindt het college snel? 
Is het college (niet alleen ambtenaren)  in onderhandeling met de eigenaren? En hoe ver gevorderd zijn die onderhandelingen? Is het mogelijk om behalve een bioscoopfunctie ook aanvullende verwante of aanvullende functies in het betreffende gebouw te hebben en zo ja welke?
Kan het college aangeven of er al een stappenplan, met data, is gemaakt?

Kortom: college geef duidelijkheid over de gang van zaken en neem de raad mee in de besluitvorming.

2) Dhr. Wessels (bewoner) -Beltstraat /kruispunt  Boulevard/Molukkenstraat

In een bewonersbijeenkomst betreffende het kruispunt Boulevard/Molukkenstraat, gehouden op 6 februari jl, is door dhr. Hatenboer aangekondigd dat het onderwerp in de stadsdeelcommissie van 20 februari behandeld zou worden. Nu zie ik het nergens op de agenda staan en zie slechts een klein stukje in de aandachtspuntenlijst over de evaluatie Beltstraat (inclusief Hogeland Noord). Er staat daar vermeld dat een raadsvoorstel voor 5 maart wordt voorbereid. Echter, in de raad kan ik als bewoner niet spreken.

3) Dhr. Van Lier (PvdA) -

Ontwikkelingen rond het Platfor  Stads- en Streekmarketing

4) Dhr. Gabriël (CDA) - Pand VVV

De fusie tussen VVV Twente-Zuid (VVV) en Enschede UIT-Bureau (EUB) is een feit. Hierdoor is het pand van de VVV Enschede, aan de Oude Markt vrij gekomen. N.a.v. hiervan heb ik de volgende vragen.

1.  Wie is de eigenaar van dit pand?
2.  Welke bestemming heeft thans dit pand?
3.  Welke invulling zou volgens de gemeente enschede dit pand  
     moeten krijgen, uiteraard als dit haar bezit is?
3.  Is er ook een horecabestemming mogelijk?