Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, L.J.J. van Lier; CDA: mw. H.M. Kloppers-Platvoet, S. Gabriël; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; mw. W.R. van der Hoek; SP: mw. J.E.L. Futselaar; Burgerbelangen: J. van Agteren (vervanger van R. Blaauw); GroenLinks: mw. M.J. Arends (vervanger van mw. M. van Heijster); ChristenUnie: J. van Houdt;
Stadsdeelwethouder Centrum: E. Helder; Wethouder, portefeuillehouder Zorg & Welzijn: W.E. Wallinga
Ambtelijk: B. ter Horst (Stadsdeelmanager Centrum); mw. M. Berning (SDM),
H. van Ek (Stadsdeelbeheer Centrum)

Afwezig:

 PvdA: C. Örnek; GroenLinks: mw. M.C.J. van Heijster; D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

d Vragen en mededelingen
   stand van zaken herhuisvesting  Humanitas

Sprekers: G. Klement (namens wijkraad Horstlanden-Veldkamp), R. Stap (bewonersgroep), mw. A. Broekman, mw. M. Kiranli,
E. Wallinga


•  Klik hier voor alle sprekers

De locatie van de herhuisvesting komt ter bespreking in de stadsdeelcommissie terug na het nader beraad in september over de omvang van de locatie en het aantal doelgroepen.

 

 

a vaststellen agenda (onderbroken door mededeling svz Humanitas, zie hierboven)

Sprekers: T. Sanderink (namens ondernemers Beltstraat), mw. Broekman, mw. Kiranli,mw. Futselaar, B. ter Horst
B. Meijer (namens bewoners in Hogeland-Noord)  


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie stemt in met het verzoek van de heer Sanderink om het agendapunt II b, evaluatie eenrichtingverkeer Beltstraat, te verdagen tot de eerstvolgende vergadering, maar besluit wel dat de heer Meijer, die spreekrecht heeft aangevraagd, spreektijd te geven.


De heer Meijer overhandigt een handtekeningenlijst (mbt tot de geluidsoverlast door het sluipverkeer) namens de bewoners aan wethouder Helder; de lijst zal ook worden overhandigd aan wethouder Goudt en is ook bestemd voor de commissie. Wethouder Goudt zal worden uitgenodigd bij de behandeling van de evaluatie van de Beltstraat na de zomer.

De vragen van de heer Meijer worden doorgezonden naar de dienst ter beantwoording. De informatie en beantwoording zullen na het zomerreces aan de commissie en betrokkenen worden verstrekt. Bij de evaluatie na de zomer zal de verkeerssituatie in Hogeland –Noord worden betrokken. De voorzitter zegt toe erop toe te zien dat het proces goed verloopt.

 

b vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 9 mei

c aandachtspunten en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. A. Broekman, mw. L. Kloppers, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

 


aandachtspuntenlijst: bij het punt voortgang Stationsplein wordt opgenomen dat de commissie betrokken wordt bij de voortgang vóórdat er een besluit ligt; toezeggingenlijst: evaluatie en vooruitblik beleid rondom “Enschede muziekstad” en het evenement EMF (Enschede Muziek Festival) in het bijzonder wordt in de eerste of tweede commissievergadering na de zomer geagendeerd. Het college bereidt de evaluatie evenementenbeleid voor.

d Vragen en mededelingen

Rondvraag ChristenUnie – Bestrating Van Heekplein en Binnenstad (zie bijlage)

Sprekers: J. van Houdt, E. Helder, H. van Ek


•  Klik hier voor alle sprekers

II Inhoudelijke agendapunten

a WENS (Wijkveiligheid Enschede)

De commissie bespreekt de speerpunten die zijn voortgekomen uit de WENS bijeenkomsten om de prioritering die per wijk is aangegeven te bepalen. Als alle stadsdeelcommissies de WENS – speerpunten hebben besproken worden de prioriteiten stedelijk vergeleken en bepaald.

Binnenstad

Sprekers: mw. M. Arends, mw. A. Broekman, mw. A. Futselaar, mw. L. Kloppers, mw. M. Berning, B. ter Horst

Lasonder ’t Zeggelt, Boddenkamp

Sprekers: F. Biersteker (namens wijkraad Lasonder ’t Zeggelt),
mw. A. Futselaar, mw. A. Broekman, mw. L. Kloppers,
mw. M. Berning

De prioriteit van punt 3: verbeteren communicatie naar bewoners over de aanpak dak- en thuislozen wordt veranderd van prioriteit midden naar hoog.

De Laares

Sprekers: mw. J. Mourik (namens wijkcommissie De Laares),
mw. A. Broekman, L. van Lier, mw. L. Kloppers, mw. M. Arends,
E. Helder, mw. M. Berning

N.a.v. de opmerking van mevr. Mourik  dat openbare verlichting niet is genoemd als speerpunt zal mevr. Berning nagaan of bij de wijkbijeenkomsten problemen rond openbare verlichting veel is genoemd. Aan punt 9, Inzicht krijgen in de jeugd en gezinsproblematiek, wordt de schaal aan de tabel toegevoegd met als invulling: stedelijk.

De prioriteitsbepaling van punt 8, Inzicht krijgen in de genoemde drugsproblematiek, wordt gewijzigd van laag naar hoog.

De Bothoven

Sprekers: H. Becker (voorzitter ondernemerscommissie),
L. van Lier, mw. L. Kloppers, mw. A. Futselaar, mw. M. Berning,
E. Helder

Hogeland Noord

Sprekers: G. Pot (Buurt in Actie Hogeland-Noord), L. van Lier,
mw. A. Broekman, mw. L. Kloppers, J. van Houdt

Met betrekking tot punt 14, speelvoorzieningenniveau zal Mw. Berning uitzoeken of deze bedoeld zijn voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en hun voorzieningenniveau.

’t Getfert

Sprekers: mw. L. Kloppers

Veldkamp, Getfert West, Horstlanden

Sprekers: G. Klement, mw.A. Futselaar, mw. L. Kloppers,
mw. A. Broekman, B. ter Horst, mw. M. Berning

 


•  Klik hier voor alle sprekers

Conclusie bespreking speerpunten WENS stadsdeel centrum: op 2 punten is de prioriteit anders bepaald dan in de samenvattting aangegeven, nl.:


Lasonder ’t Zeggelt/Boddenkamp punt 3  van midden naar hoog;


De Laares punt 8 van laag naar hoog.


De speerpunten met de besproken prioritering worden opgenomen in de concept-beleidsagenda van het stadsdeel; deze wordt in het najaar geagendeerd ter bespreking. De middelen die beschikbaar zijn of beschikbaar moeten worden gesteld voor de prioriteiten worden stedelijk besproken.

SLUITING: 21:35 uur

voorzitter bedankt stadsdeelmanager Bert ter Horst voor zijn inzet; B. ter Horst gaat werken voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer als projectmanager.

Spreker: J. Hatenboer


•  Klik hier voor alle sprekers