Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Kiranli-Kronenburg; CDA: Heeringa; Stadspartij: Hofte; ChristenUnie: van der Graaf; D66:van Duinen;

Burgemeester: P. den Oudsten

Wethouders: E. Helder en T. de Weger
Ambtelijk: B. ter Horst (SDM), M. Berning (SDM)

Afwezig:

(mk):; VVD: mw. Aa-Hahn; FR: Ras; GL: Van der Zee; FLC: mw. Cegerek; VVD: Welman, PvdA; W.E. Wallinga, VVD: G.A.M. Haisma; BBE: Schoeman

 

I  OPENING

1) VASTSTELLEN AGENDA

Besluit: vastgesteld.

2) VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

Besluit: vastgesteld.

3) MEDEDELINGEN

Korte toelichting op de verkiezing Beste Binnenstad 2005 en de behaalde tweede plaats.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV VRAGEN EN MEDEDELINGEN

3) Rondvraag H. Hofte (Stadspartij) Afsluiting binnenstad

Sprekers: H. Hofte, wethouder Helder, H.ten Brinke (DSOB)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN; BESPREEKPUNTEN

1) Beheer Binnenstad.

Insprekers: dhr. T. Mulstege (de stadstuinen, appartementen boven de V&D) en de heer K. Feringa (FCE)
Sprekers: wethouder Helder, dhr. J. Spriensma (DSOB), dhr. G. van den Hanenberg (DSOB), dhr.H. van Ek (SDBC), dhr. B. ter Horst (SDM)
Sprekers: Hofte, Kiranli, Heeringa, van der Graaf, van Duinen


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie is van mening dat het beheer van de binnenstad op niveau 1 gehandhaafd dient te worden. Verder zal dit punt terugkomen op de agenda als zich hierbij problemen voor doen.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

2) Stand van zaken diverse actiepunten uit eerdere vergaderingen.

Insprekers: dhr. G. Klement en dhr. H.J. Woudstra (namens de BKG Horstlanden Veldkamp)
Sprekers: wethouder Helder, Mevr. M. Berning (SDM), dhr. G. van den Hanenberg (DSOB)
Sprekers: van der Graaf


•  Klik hier voor alle sprekers

Mededeling: wethouder Helder deelt mede dat het College heeft besloten om de buurtkerngroep Horstlanden Veldkamp officieel te erkennen als wijkraad.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN; BESPREEKPUNTEN

3) Stand van zaken aanpak problematiek alcoholgebruik op straat incl. problematiek Boerenkerkhof.

Sprekers: wethouder de Weger en wethouder Helder
Sprekers: Heeringa, Hofte, Kiranli


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezeggingen wethouder de Weger:


- er wordt jaarlijks een onderzoek gedaan naar de omvang van de groep dak- en thuislozen en verslaafden in Enschede. Het meest recente onderzoek zal ter inzage voor de Raad worden gelegd.
- er is een totaaloverzicht in de maak van de gebeurtenissen vanaf februari tot heden inzake het Boerenkerkhof. Deze gaat zodra deze is afgerond ter bespreking naar het College en dan naar de commissie.
- er zal voor de eerstvolgende vergadering van 1 november een werkbezoek voor de Raad aan Tactus worden georganiseerd. De voorzitter verzoekt de commissie om eventuele vragen aan Tactus van te voren beschikbaar te stellen.

 

2) Besluit t.a.v. preventief fouilleren.

Inspreker: mevr. W. Meijer(werkgroep Boerenkerkhof) en dhr. Biesteker (wijkraad Lasondersingel)
Sprekers: burgemeester den Oudsten, dhr. R. Groen (politiek bureau binnenstad)
Sprekers: Heeringa, Hofte, van der Graaf


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1) STARAP Centrum kwartalen 1 en 2 jaarplan 2005.

Sprekers: wethouder Helder, dhr. B. ter Horst (SDM)
Sprekers: Heeringa, Hofte, van Duinen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1) Rondvraag H. Hofte (Stadspartij) onderdoorgang busstation/tromplaan

Sprekers: H. Hofte, Wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

2) Rondvraag H. Hofte (Stadspartij) gebruikersruimte Tactus

Sprekers: H. Hofte, Wethouder de Weger

4) Rondvraag J. van der Graaf (Christenunie) Help, ik zoek de huisartsenpost

Mededeling: deze vraag zal schriftelijk beantwoord worden.

5) Rondvraag M. Kiranli-Kronenberg (PvdA) Spaans bouwen

Sprekers: M. Kiranli, wethouder Helder

6) Rondvraag M. Kiranli-Kronenberg (PvdA) Stationsplein

Sprekers: M. Kiranli, wethouder Helder

Mededeling: de voorzitter merkt op dat door wethouder Goudt is toegezegd dat de Kiss & Ride aan de zuidzijde van het station er zal komen en vraagt zich af waarom dat nog niet gerealiseerd is (zie verslag 17 mei). Verder is in diezelfde vergadering toegezegd dat voor wat betreft de overdekte wachtruimte op het busstation een ontwerp en bijbehorende kostenraming van I/AA architecten aan de commissie voorgelegd zal worden. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Op beide punten verzoekt de voorzitter binnen 1 week reactie van het College.


 

V BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1) Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 05-07-2005.

Besluitenlijst wordt vastgesteld.

2) Afdoening toezeggingen vergaderingen t/m 05-07-2005.

Toezeggingen worden vastgesteld.

 

VI AANDACHTSPUNTENLIJST


•  Klik hier voor alle sprekers

 

Sluiting: 22.30 uur