Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H.Kronenburg, L.J.J. van Lier, C. Ornek;
CDA: mw. H.M. Kloppers-Platvoet, S. Gabriël;  VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman;
SP: mw. J.E.L. Futselaar; GroenLinks: mw. M. van Heijster; ChristenUnie:
 J. van Houdt; Burgerbelangen: R. Blaauw,
Wethouder: E. Helder
Ambtelijk: F. Bouwmeester (Stadsdeelmanager Centrum), W. Salomons (DSOB, verkeerskundige), M. de Jong (DSOB, projectleider); R. van Faassen (SDM)

 

Afwezig:

VVD: mw. W.R. van der Hoek; D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

b) vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld, de agendapunten waarvoor insprekers zich hebben aangemeld worden eerst besproken.


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 10 oktober 2006

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen

e) Rondvraag

Er zijn geen rondvragen ingediend


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

c) vaststellen gewijzigd bestemmingsplan De Bothoven 
   stuknummer 12328

niet over gesproken
het voorstel 12328 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

 


•  Klik hier voor alle sprekers

a) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stadscentrum 2006, 
    stuknummer 12353

Sprekers:  J. Landewé (eigenaar Alhambra complex), O. Turan (eigenaar horecaonderneming Bambul), mw. M. Kronenburg, mw. A. Broekman-Veltman, L. van Lier, mw. L. Kloppers-Platvoet, R. Blaauw, mw. M. van Heijster, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel 12353 wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raad;


Inzake onderdeel bp over Alhambra Complex:


Zo spoedig mogelijk zal de wethouder in een memo antwoord geven op de vraag van mw. Van Heijster mbt het verschil in bestemming maatschappelijke voorziening en gemengde doeleinden; De wethouder zal tevens zorgen dat de raad wordt geïnformeerd over voorwaarden e.d. mbt exploitatie van het pand en plan “ music & movies” in relatie tot het bestemmingsplan.


Inzake onderdeel bp openingstijden horeca- wijziging voor Bambul:

De wethouder zal namens hem en de commissie aan de betrokken portefeuillehouder (de burgemeester) adviseren om, gezien de voorgeschiedenis van de onderneming Bambul (geen overlast, gedane investeringen e.d.) de mogelijkheid te onderzoeken om na 2009 (wanneer de sluitingstijd daadwerkelijk van 04.00 uur naar 02.00 uur wordt gewijzigd) de situatie te handhaven van een openingstijd tot 04.00 uur.

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Memo verkeers- en financiële gevolgen instellen
    tweerichtingverkeer Beltstraat

Sprekers: T. Sanderink (namens ondernemers Beltstraat), mw. M. Kronenburg, mw. L. Kloppers-Platvoet, R. Blaauw,
mw. M. van Heijster, mw. A. Futselaar, mw. A. Broekman-Veltman, J. van Houdt, E. Helder, W. Salomons (verkeerskundige DSOB)


•  Klik hier voor alle sprekers

Conclusie: De voorzitter geeft aan dat indien een of meerdere fracties wil besluiten tot instellen twee-richtingverkeer dit dmv een motie in de raad voorgesteld kan worden.

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN (vervolg)

b) Instemmen met herontwikkeling locatie Dish Hotel en verlenen 
   uitvoeringskrediet tbv de grondexploitatie – stuknummer 12350

Sprekers: mw. L. Kloppers-Platvoet, mw. A. Broekman-Veltman, J. van Houdt, L. van Lier, M. de Jong (projectmanager DSOB)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel 12350 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN (vervolg)

b) Procedure herbestemming Twentse Schouwburg- toelichting
    wethouder Helder, bijlage: stuknummer 12324

Sprekers: K. Feringa (namens Federatie Centrum Ondernemers),
R. Blaauw, mw. L. Kloppers-Platvoet, L. van Lier,
mw. A. Broekman,mw. M. van Heijster, E. Helder, F. Bouwmeester
.


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie krijgt een uitnodiging als het proces van start gaat (kick-off bijeenkomst gepland in december) voor de “meedenkdag”.

I OPENING (vervolg)

a) mededelingen

Sprekers: J. Hatenboer, C. Ornek, mw. A. Broekman-Veltman, L. van Lier, F. Bouwmeester.

Totstandkoming jaarplan 2007 : De highlights voor het jaarplan 2007 worden op woensdag 29 november gepresenteerd, tegelijk met het afscheid van de senior medewerker Mirjam Berning. Het jaarplan zelf wordt in de commissie-vergadering van januari geagendeerd.

Herinrichting Klokkenplas : Het raadsvoorstel is vastgesteld door het college; de commissie vraagt of het ook kan worden toegelicht in het randprogramma van de stedelijke commissie en het raadsvoorstel zelf schriftelijk door de commissie kan worden behandeld voordat het naar de raad gaat. De griffie zal dit voorleggen aan de agendacommissie as vrijdag ( 24-11)en terugkoppelen naar de commissie

Verkeersknelpunten Hogeland Noord : N.a.v. de enquête is een top 10 samengesteld, over 2 knelpunten is intern overeenstemming bereikt om direct aan te pakken, hierover is een brief verzonden naar de bewoners. De twee varianten voor het knelpunt CF Klaarstraat/Molukkenstraat/Boulevard worden uitgewerkt en voorgesteld op een bewonersavond.

Stadsdeelrapportage : de vragen van de CU over het handhavingsbeleid worden per mail beantwoord en voor de overige vragen verwijst de stadsdeelmanager naar het Binnenstadsoverleg, werkgroep Integrale planning.

 


•  Klik hier voor alle sprekers

d) Keuze Buurt in Actie wijk 2007/2008

Sprekers: R. van Faassen (toelichting), S. Gabriël


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in het het voorstel om ’t Getfert als Buurt in Actiewijk 2007/2008 te bestempelen

c) Brief van college over besluit t.a.v. de herhuisvesting van
    Humanitas onder dak Twente – stuknummer 12343

Sprekers: C. Ornek, S. Gabriël, mw. M. van Heijster, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zal de wens overbrengen aan het college om snel te komen met de voortgang. De suggestie van mw. M. van Heijster om aandacht te geven aan een spreidingsplan voor voorzieningen (zoals Humanitas) zal de wethouder ook meenemen naar het college.

e) Brief van college over de Lipperkerkstraat en Neighbourhood
    Corporation Enschede (NCE), stuknummer 12295

Sprekers: R. Blaauw, mw. A. Broekman-Veltman, C. Ornek,
S. Gabriël, E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zal nagaan op welke termijn er een voorstel komt aan de raad en hij zal dit per mail terugkoppelen aan de commissie.
SLUITING: 22:40 UUR