Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: W.E. Wallinga, mw. M. Kiranli-Kronenburg; VVD: mw. A. Broekman-Veltman; CDA: B. Heeringa, P. Welman; ChristenUnie: J. van der Graaf; D66: A. van Duinen; Burgerbelangen: R. Blaauw; Groenlinks: J. van der Zee

Wethouder: E. Helder  
Ambtelijk: T. Schaap (stadsbouwmeester)

Afwezig:

m.k.: Stadspartij: J. Hofte; VVD: mw. F.M.J. van der Aa-Hahn; Burgerbelangen: J. Schoeman;

z.k.: FLC: mw. Çegerek

 

:: MUZIKAAL INTERMEZZO ::

Verzorgd door Marie-José Assink-Bramer, Linda Ouwerkerk (Stadsdeelmanagement Centrum), Vincent en Jeffrey.

•  Klik hier!

 

EERSTE GEDEELTE

STADSDEELMINUTEN - RONDE 1

 1. Belangenvereniging Bewoners Binnenstad, Rein Kroes - overlast alcoholverslaafden
 2. De heer Steylen - vuilnishoek naast Bölke
 3. Marie Rutgers (bewoner betrokken bij Buurt in Actie) - hondenbelasting en hondenpoepoverlast
 4. Openbare school Robers Kom, Monique Rosens - ontwikkelingen Brede School

•  Klik hier voor alle sprekers

Stemming ronde 1: Ontwikkelingen Brede School

 

STADSDEELMINUTEN - RONDE 2

 1. Buurt Kern Groep Horstlanden Veldkamp, Wim Logtmeijer - Fietspad Horstlanden Veldkamp
 2. De heer Kortenbach - te langdurige termijn herzieningen bestemmingsplannen centrum
 3. wijkcommissie Lasonder/ ‘t Zeggelt, Chris Baten - gaat over de controlerol van de raad hoe ze die heeft ingevuld en hoe ze die denkt in te gaan vullen de nieuwe periode

•  Klik hier voor alle sprekers

Stemming ronde 2: Bestemmingsplannen

 

:: MUZIKAAL INTERMEZZO ::

•  Klik hier!

 

:: PRESENTATIE INVULLING KLOKKENPLAS ::

Sprekers: T. Schaap, E. Helder, mw. Broekman


•  Klik hier voor alle sprekers

 

STADSDEELMINUTEN - RONDE 3

 1. Ronald Scholten - Onderhoud Stadserf
 2. Freinetschool De Bothoven, Jan Minnegal - Ontwikkelingen Brede School
 3. Ben Meijer - Pleidooi voor dialoog met jongeren n.a.v. intolerant gedrag jegens groepen in de samenleving
 4. Arie Molijn & Henk ten Napel - Verplaatsing koffieshop Ketama van Oostveenweg naar Oliemolensingel

•  Klik hier voor alle sprekers

Stemming ronde 3: verplaatsing koffieshop

 

:: MUZIKAAL INTERMEZZO ::

•  Klik hier!

 

TWEEDE GEDEELTE

a. Ontwikkelingen Brede School

Sprekers: Monique Rosens, Dhr. Kortenbach, mw. Broekman, J. van der Graaf, J. van der Zee, E. Wallinga , A. van Duinen, P. Welman , R. Blaauw, E,. Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

Monique Rosens en Jan Minnegal hebben op ludieke wijze een pleidooi gehouden voor de ontwikkeling van de Brede School, zowel in de Laares als De Bothoven. Aan de commissie werd meegegeven dat investeringen tot nu toe niet altijd geleid hebben tot realisatie en dat ook daar een inspanning wordt verwacht van raad en college.

 

b. Bestemmingsplannen

Sprekers: De heer Kortenbach, A. van Duinen, mw. Kiranli, B. Heeringa , T. Schaap, J. van der Graaf


•  Klik hier voor alle sprekers

De heer Kortenbach vindt dat er nog teveel tussentijdse besluiten moeten worden genomen omdat bestemmingsplannen nog niet af zijn of niet aangepast. Ook is hij ontevreden over de verkeersrelatie tot bestemmingsplannen, zoals bijvoorbeeld op de Oldenzaalsestraat, waar een verkeerspunt ligt dat een relatie heeft met 4 bestemmingsplannen.

 

c. Verplaatsing Koffieshop

Sprekers: Arie Molijn, Henk ten Napel, P. Welman , J. van der Zee, mw. Broekman, E. Wallinga , A. van Duinen


•  Klik hier voor alle sprekers

De heren Molijn en Ten Napel zijn tegen mogelijke verplaatsing van de koffieshop Ketama van de Oostveenweg naar de Oliemolensingel. Zij vinden de plek ongeschikt omdat ook die omgeving een woonomgeving is waar scholen dichtbij zijn, gezinnen met (jonge) kinderen wonen, maar met name ook sociaal zwakkeren gehuisvest zijn. Ze zijn het niet eens met de afweging dat het beoogde pand aan de Oliemolensingel geschikt zou kunnen zijn omdat het geen woonwijk betreft en het aan een 50 km doorgangsweg ligt. Parkeren is volgens hen in de huidige situatie al een probleem.

 

 • De commissieleden vinden de ontwikkelingen van de Brede School positief en ondersteunen het pleidoo van harte.
 • De inhaalslag bestemmingsplannen is inderdaad nog niet afgerond. De commissie is het eens met de heer Kortenbach dat situaties als op de Oldenzaalsestraat moeten worden aangepakt.
 • De commissie benadrukt dat het zelf als raad heeft besloten om koffieshops niet toe te laten in woonwijken, zijnde 30 km zones en dat ze dit jaar ook moeten vertrekken. De commissie erkent dat de gemeente daarom ook een verantwoordelijkheid heeft om oog te hebben voor de problematiek van verplaatsing.Uit de drie besproken onderwerpen wordt is door stemming gekozen om 1 onderwerp op de eerste agenda te plaatsen van de stadsdeelcommissie in de nieuwe raadsperiode: De Brede school.

 

I OPENING (formeel gedeelte)

a. Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 6 december 2005

Besluit: vastgesteld

c. Aandachtspuntenlijst en toezeggingenlijst

Besluit: vastgesteld

d. Vragen en Mededelingen

Geen opmerkingen.


•  Klik heir voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.15 uur.