Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: M.E.J.H. Kronenburg, L.J.J. van Lier, C. Ornek; CDA: S. Gabriël,
H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: A.A. Broekman-Veltman; SP: J.E.L. Futselaar; GroenLinks: M.C.J. van Heijster; Burgerbelangen: R. Blaauw; D66: E. Westerbeek; wethouder: E. Helder; stadsdeelmanager: A. Bootsma

Afwezig:

VVD: W.R. van der Hoek; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt

 

OPENING EN RONDVRAAG

- Mevr. Groten (Ecocentrum Emma): Ontwikkeling ecologisch bedrijvencentrum
- H.M. Kloppers-Platvoet (CDA): Behoud industrieel erfgoed (textielfabriek Robson)
- M.E.J.H. Kronenburg (PvdA): Snackbar Korte Hengelosestraat
- J.E.L. Futselaar (SP): Warmtevoorziening Tattersall


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-a Instemmen met verstrekken van een éénmalige extra financiele bijdrage in 2008 aan het Vestzaktheater (stuk nr. 13239)

Sprekers: A.A. Broekman (VVD), S. Gabriel (CDA), J.E.L. Futselaar (SP), R. Blaauw (Burgerbelangen), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), L.J.J. van Lier (PvdA), wethouder Helder, dhr. Kroes (Vestzaktheater)

De wethouder brengt de samenwerking tussen en de bundeling van de activiteiten van de kleine podia onder de aandacht van de portefeuillehouder.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

II-a Voortgang Jaarplan 2008

Sprekers: A. Bootsma (stadsdeelmanager), R. Blaauw (Burgerbelangen)


•  Beluister dit agendapunt

 

II-b Kunst in de openbare ruimte binnenstad

Sprekers: A. Reenders (adviseur beeldende kunst), L.J.J. van Lier (PvdA), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), J.E.L. Futselaar (SP), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), R. Blaauw (Burgerbelangen), E. Westerbeek (D66), A.A. Broekman-Veltman (VVD), wethouder Helder, wethouder Bleker

De wethouder wil de gemeenteraad uitdagen om in gesprek te gaan over het eventueel plaatsen van een kunsttoepassing op het nieuwe Willem Wilminkplein. Toegangspoorten tot de binnenstad, zoals bijv. het “Dishplein”, verdienen serieuze aandacht.


•  Beluister dit agendapunt

 

II-c Brief tweerichtingsverkeer Beltstraat (stuk nr. 13227)

Sprekers: R. Blaauw (Burgerbelangen), M.E.J.H. Kronenburg (PvdA), A.A. Broekman-Veltman (VVD), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), wethouder Helder

De wethouder zegt toe met een overzicht te komen van de uit te voeren onderzoeken. De verwachtingen m.b.t. de verkeersstromen na de ontwikkeling van het MST terrein  wordt z.s.m. na het zomerreces in een aparte sessie nader toegelicht.


•  Beluister dit agendapunt

 

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

III-b Vaststellen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Brede School Bothoven (stuk nr. 13247)

Sprekers: E. Westerbeek (D66), R. Blaauw (Burgerbelangen), wethouder Helder, L.J.J. van Lier (PvdA), A.M. ter Horst (projectmanager), mevr. Onstein Nijmeijer (wijkplatform De Bothoven), mevr. Rosens (directeur b.s. LaRes), A.A. Broekman-Veltman (VVD), mevr. Breukers (Robbedoes), dhr. Strebers, dhr. Minnegal (directeur b.s. De Bothoven), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), M.C.J. van Heijster (GroenLinks)

De wethouder geeft aan dat de BASIS aanvraag van de brede school LaRes/De Bothoven tot zijn grote spijt niet voldoende aan de hiervoor geldende criteria voldeed, maar dat de bezwarenprocedure nog loopt. Wél ziet de wethouder het belang in van het overeind houden van de activiteiten. Een zoektocht naar beschikbare middelen was echter zonder succes. De wethouder zegt toe zijn uiterste best te doen om inzichtelijk te maken hoe het overeind houden van activiteiten in een breder verband structureel kan plaatsvinden.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-c Instemmen met verstrekken van een bijdrage van € 300.000,- aan de Twentse Schouwburg zijnde 50% van de frictiekosten en de dekking te regelen in de eerste Concernrapportage 2008 (stuk nr. 13238)

Sprekers: J. Hatenboer, wethouder Helder, L.J.J. van Lier (PvdA), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), J.E.L. Futselaar (SP), H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), R. Blaauw (Burgerbelangen), E. Westerbeek (D66)

Rondvraagpunten J. Hatenboer: De lasten van uitstel van verkoop en herontwikkeling komen ten laste van het grondbedrijf. De opbrengsten van de gebouwen worden niet meer voor andere zaken ingezet. De wethouder ziet ‘het Muziekkwartier’ als een krachtige naam voor het complex en is niet voornemens deze te wijzigen na de afronding van de werkzaamheden.

De commissie is kritisch over het feit dat er opnieuw extra kosten voor het Muziekkwartier worden gemaakt en verzoekt de wethouder om een overzicht van alle overige ‘losse einden’ die nog kunnen komen.

De wethouder zegt toe na te gaan of een raadsvoorstel noodzakelijk was. Ook gaat hij na waarom er geen dekkingsvoorstel is bijgevoegd.


•  Beluister dit agendapunt

Besluit: het raadsvoorstel wordt als een bespreekpunt geagendeerd in een eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-d Vaststellen Wet Voorkeursrecht Gemeenten Janninkskwartier (stuk nr. 13249)

Geen sprekers.

Besluit:   het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III-e Vaststellen grondexploitatie Auto Fischer en beschikbaar stellen krediet (stuk nr. 13248)

Geen sprekers.

Besluit:   het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.


 

SLUITING: 23.00 uur