Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kronenburg, L. J.J.  van Lier, C. Örnek; CDA: mw. H.M. Kloppers-Platvoet, S. Gabriël; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; SP: mw. A. Futselaar; GroenLinks: mw. M.C.J. van Heijster; ChristenUnie: J. van Houdt
Burgerbelangen: R. Blaauw; D66: E. Westerbeek

Wethouder: E. Helder

Portefeuillehouder veiligheid: Burgemeester P.E.J. den Oudsten

Ambtelijk: F. Bouwmeester (stadsdeelmanager)

Afwezig:

VVD: mw. W.R. van der Hoek

I OPENING

a) mededelingen

Voorzitter vraagt aan de cie of het akkoord is dat mw. Broekman bij agendapunt II b voorzit omdat hij en de plv voorzitter woordvoerder zijn voor hun fractie voor dit onderwerp

Beslissing: de cie gaat akkoord met vz schap mw. Broekman bij agendapunt II b, herbestemming Twentse Schouwburg

De stadsdeelmanager stelt de nieuwe senior medewerker van stadsdeel centrum voor: Marieke Wichern.

 ) insprekers

Mw. J. Krikke (voorzitter bewonerscomplex 08 Ons Huis) – mate van zeggenschap van de gemeente over wel of niet laten staan van het complex als de WOM (Wijk Ontwikkelings Maatschappij) hierover beslist (in 2010).

Sprekers: mw. A. Broekman, mw. A. Futselaar, mw. M. Kronenburg, E. Helder

De vragen die mw. Kronenburg heeft gesteld zullen schriftelijk worden beantwoord

b) vaststellen agenda

beslissing: Agendapunt II a, vaststellen wijzigingen APV, stuknummer 12447, wordt op verzoek van de wethouder van de agenda afgevoerd, met de opmerking dat er een aangepast voorstel komt.

c) vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 20 februari

beslissing: De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) aandachtspunten- en toezeggingenlijst

beslissing: de aandachtspunten- en toezegginglijst zijn vastgesteld

e) rondvraag

mw. A. Broekman- Alhambra

Het is al een tijd stil rondom het bestemmingsplan van Alhambra en de toekomst van een bioscoopfunctie in de Enschedese binnenstad. Kan de wethouder ons vertellen hoe het hier mee staat?

De wethouder meldt dat er voortgang is en dat afspraken zoals in beginsel gemaakt tussen de gemeente en de eigenaren Landewé en Punte nu in de uitwerkingsfase zitten .


•  Klik hier voor alle sprekers

f) Inspreekreacties op concept initiatiefvoorstel Beltstraat, stuk
   nummer 12662

Inspreker: R. Wessels (bewoner Hoek Boulevard/Beltstraat)
Sprekers: mw.M.  Kronenburg, mw. A. Futselaar,
mw. M. van Heijster, E. Helder

 

Dhr. Wessels licht toe waarom hij het niet eens is met het voorstel om weer tweerichtingen verkeer in te stellen.

Er komt een aangepast voorstel voor de raad omdat het ingrijpen in de collegebevoegdheid niet correct in het voorstel en besluit is verwoord.

 


•  Klik hier voor alle sprekers

  ) Inspreker: H.J. Woudstra (Wijkraad Horstlanden Veldkamp) –   
   onzelfstandig wonen/Huisvestingsverordening Enschede 2006

 

Dhr. Woudstra overhandigt een brief aan de commissie die de Wijkraad aan het college heeft gestuurd over de Huisvestingsverordening. De brief is ook digitaal beschikbaar en zal aan de commissieleden worden gemaild


•  Klik hier voor alles sprekers

 ) Mededeling wethouder Helder – stand van zaken Stads- en
   Streekplatform Twente

Sprekers: L. van Lier, mw. A. Broekman


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen wijzigingen APV, afdeling 2.2 – uitstallingen, stuk
    nummer 12447

Beslissing: afgevoerd ( zie agendapunt I b)

b) Instemmen met de kaders participatieproces herbestemming
    Twentse Schouwburg, stuk nummer 12552

Sprekers: R. Wessels (bewoner), L. van Lier. Mw. M. van Heijster, E. Westerbeek, J. Hatenboer , mw. L. Kloppers, J. van Houdt, R. Blaauw, E. Helder, B. ter Horst

Beslissing: Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad voor de 2e termijn. Uitwerking van de openstaande punten mbt tot de financieën en proces ontvangt de commissie per memo

c) Vaststellen van de aangepaste Subsidieverordening voor 
   stimuleringsmaatregelen Walstraat, Zuiderhagen en  
   Pijpenstraat, stuk nummer 12553

Er is niet over het voorstel gesproken.

Beslissing: het voorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Brief inzake ontwikkeling hoek Klomp Oldenzaalsestraat, stuk
   nummer 12527

Sprekers: E. Alferink (Wijkplatform Bothoven), C. Örnek,
mw. L. Kloppers, R. Blaauw, E. Wallinga

Mbt herhuisvesting onderdelen Humanitas in onderzoek gaande om ook te kijken naar de andere stadsdelen


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Voortgang stedelijk vernieuwingsproject Boddenkamp en
    Lasonder door Bianca Geesink (projectleider Boddenkamp)

Betreft een presentatie.


•  Klik hier voor alle sprekers
c) Projectenoverzicht stadsdeel Centrum door Jan Breteler
   (ontwikkelingsmanager)
•  Klik hier voor alle sprekers

Met betrekking tot III b en c: Beide agendapunten zijn toegelicht dmv een presentatie; er heeft geen discussie in de commissie plaatsgevonden.

SLUITING: 22:45 UUR