Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, L.J.J. van Lier, C. Ornek; CDA: S. Gabriël  VVD: mw. W.R. van der Hoek; SP: mw. J.E.L. Futselaar; GroenLinks: mw. M. van Heijster; GroenLinks: mw. M.C.J. van Heijster; ChristenUnie: J. van Houdt; D66: E.G.H. Westerbeek; Burgerbelangen: R. Blaauw
Stadsdeelwethouder Centrum: E. Helder; Wethouder: R.W. Bleker
Ambtelijk: F. Bouwmeester (Stadsdeelmanager Centrum)

 

Afwezig m.k.:

CDA: mw. H.M. Kloppers-Platvoet; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman
D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

a) vaststellen agenda  
Sprekers: Mw. R. van der Hoek, E. Westerbeek

beslissing: de agenda is vastgesteld

b) mededelingen

Kennismaking met:

de nieuwe stadsdeelmanager Centrum, Frank Bouwmeester en
de nieuwe Chef Bureau Politie Binnenstad, Isabelle Mensink.

Inspreker: mw. W. Meijer, voorzitter werkgroep Boerenkerkhof biedt het boekje   “Het Boerenkerkhof, een historische plek aan de Deurningerstraat” aan, aan de commissieleden.

Annemarie, eigenaresse van Glamourstyle, stelt zich voor. Annemarie en Daniël hebben de eerste winkel geopend aan de Zuiderhagen 26. De ontwikkeling van de Zuiderhagen valt onder de stimuleringsmaatregelen Walstraat, Pijpenstraat en Zuiderhagen.

Sprekers: mw. R. van der Hoek, E. Helder

Annemarie geeft aan dat ze als ondernemer graag op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen (bijv. wat voor ondernemingen vestigen zich er nog meer ?). De commissie besluit dit punt op de aandachtspuntenlijst op te nemen en het zal de volgende vergadering aan de orde komen.
De wethouder meldt dat er een overzicht van de initiatieven is en zal zorgen dat de commissie dit ontvangt, met afschrift aan de eigenares van Glamourstyle.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 20 juni 2006

beslissing: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

 

 


•  Klik hier voor alle sprekers

d) aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. M. van Heijster, mw. A. Futselaar

Aandachtspuntenlijst:

kunst in stadsdeel Centrum wordt meegenomen in de lange termijn planning

Agenderingsverzoek van GroenLinks: de brief ter informatie van het college aan de raad m.b.t. fietsroutes door het centrum. Indien dit wordt geagendeerd is tijdig en zorgvuldig uitnodigen van betrokken bewoners en ondernemers van belang. De vz neemt het verzoek mee in de lange termijn planning .

 

e) rondvraag (zie bijlage)

Sprekers: Dhr. E. Put, mw. M. van Heijster, mw. R. van der Hoek, E. Helder

Mw. M. van Heijster – Sluiting Alhambra
Dhr. E. Put – behoud van karakteristieke panden

De wethouder zal nagaan wat de status is van het pand in de Javastraat. De heer Put zal een lijst van de monumenten en de welstandsnota “Sprekend Enschede” ontvangen.

 

 


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Verlenen aanvullend krediet t.b.v. uitvoering gewijzigde
   exploitatieovereenkomst Quatre Mains  fase 2, stuknummer   
   12252

Besluit: stuknummer 12252 wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raad


III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Evaluatie Binnenstadsoverleg stuknummer 12198

Sprekers: mw. R. van der Hoek, S. Gabriël, R. Blaauw, J. van Houdt, mw. M. van Heijster, C. Örnek, E. Helder, R. Scholten (ondernemer, namens Federatie Centrum Ondernemers)

In 1999 is gestart met Centrummanagement als vorm van publiek private samenwerking in de binnenstad. In 2002 is hieraan een einde gekomen. Omdat de wil tot samenwerken bleef bestaan, is samen met alle partners het Binnenstadsoverleg opgestart. Afgesproken is dat deze vorm van overleg na enige tijd zou worden geëvalueerd en zonodig bijgesteld .


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Studie Spoorzone – gebied van Meubelboulevard tot en met het 
   Polaroid-terrein

Sprekers: B. van der Ploeg (bewonersondersteuner); Presentatie: T. Schaap (stadsbouwmeester) en   M. Veeger (Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer); R. Bleker (projectwethouder, E. Helder (stadsdeelwethouder); commissie reactie plenaire terugkoppeling:: L. van Lier, C. Örnek, mw. M. van Heijster, mw. A. Futselaar, J. van Houdt, S. Gabriël, mw. R. van der Hoek.

Presentatie collages: diverse bewoners

Na de presentatie van de interne ambtelijke verkenning naar een mogelijk lange termijn toekomstige ontwikkeling van het gebied zijn de bewoners in groepen met elkaar om de tafel gegaan om actief ideeën, beelden en ambities voor de studie aan de hand van knip- en plak materiaal op papier te zetten. De collages zijn daarna in een plenaire terugkoppeling gepresenteerd  door de bewoners.


•  Klik hier voor alle sprekers

De volgende commissievergadering komt de stand van zaken aan de orde.  Er zal een overzicht komen van de punten waar op welk moment aan gewerkt wordt.


Op de aandachtspuntenlijst wordt de visieontwikkeling Spoorzone opgenomen.


000:45:02 -001:45:13 groepssessies (geen digitale opname)

SLUITING: 22:25 UUR

 

Bijlage: overzicht rondvraag

1) Mw. M. van Heijster (GroenLinks) - sluiting bioscoop 
  
Alhambra

Vlak voor het zomerreces, kwamen veel bezoekers voor een dichte deur te staan; geen film, bioscoop Alhambra was gesloten. Hoewel Alhambra al langere tijd kampte met een teruglopend aantal bezoekers, kwam de definitieve sluiting van de bisocoop toch erg plots.

GroenLinks betreurt de sluiting van het karakteristieke familiebedrijf dat al jaren een vaste factor is in de Enschedese binnenstad. Veel mensen zullen de knusse bioscoop in de binnenstad missen. Met een bioscoop buiten het centrum gaan je na de film toch eerder naar huis en niet nog even de stad in om na te kletsen.

Alhambra ligt op een centrale locatie, midden in het centrum, naast het Muziekcentrum en het Muziekkwartier dat in ontwikkeling is. Aan het begin van het cultuurlint; een belangrijke locatie. Een passende invulling is hier van groot belang en een bioscoop past hier prima.

Vragen:

Kunt u aangeven wat precies tot de sluiting heeft geleid?
Is geprobeerd sluiting te voorkomen?
Wat zijn de ideeen voor de invulling van deze locatie, het gebruik van dit pand?
Zijn er ontwikkelingen die tot een eventuele doorstart kunnen leiden?
GroenLinks ziet op de plek van Alhambra het liefst weer een bioscoop. Hoort een alternatieve invulling hiervoor tot de mogelijkheden wanneer zich hiervoor geen commerciele partner meldt?

2) Dhr. Put (bewoner) - behoud van karakteristieke panden

Er staan panden waarvan ik jammer vind dat zulke karakteristieke panden eventueel uit het stadsdeel verdwijnen/niet tot hun recht komen: zoals: Javastraat (4 huizen links naast huis van Willem Wilmink, Hoek Gronausevoetpad/Kneedweg (binnen de singels) en hoek Wooldriksweg/Zuiderspoorstraat.

Vragen:

Hoe kan dit gebeuren?
Wat wordt eraan gedaan?
Is hier wel speciale aandacht voor?