Voorzitter:

J. Hatenboer

Secretaris:

mw. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: W.E. Wallinga; VVD: mw. Aa-Hahn;  CDA: Heeringa, Welman;; Stadspartij: Hofte; ChristenUnie: van der Graaf;

Wethouder: E. Helder  
Ambtelijk: B. ter Horst (SDM), M. Berning (SDM)

Afwezig:

(mk): FLC: mw. Cegerek; D66:van Duinen; PvdA: mw Kiranli-Kronenburg; GL: Van der Zee; BBE: Blaauw

 

I OPENING

a) VASTSTELLEN AGENDA

b) VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VORIGE VERGADERING

c) AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGEN


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) VRAGEN EN MEDEDELINGEN


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Niet-ontvankelijk verklaren bezwaar De Larinkstichting en Woongemeenschap De Wonne inzake MER-beoordelingsbesluit.

Sprekers: Heeringa, Wallinga, Wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel is hamerstuk voor de Raad van 19-12-2005

 

b. Wet voorkeursrecht gemeenten, bestemmingsplan “Lasonder-Zeggelt”.

Sprekers: van der Graaf


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel is hamerstuk voor de Raad van 19-12-2005

 

c. Aanvraag voorbereidingskrediet inrichting Suwi BVG.

Besluit: raadsvoorstel is hamerstuk voor de Raad van 19-12-2005

 

d. Stimuleringsmaatregelen Walstraat, Zuiderhagen en Pijpenstraat.

Sprekers: Wallinga, van der Aa, Hofte, Welman, Wethouder Helder en G. Looman (EZ)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie verzoekt om een half jaarlijkse terugkoppeling via een stadsdeelmanagement rapportage van de vorderingen omtrent dit project. Het punt komt derhalve op de aandachtspuntenlijst. Besluit: raadsvoorstel is hamerstuk voor de Raad van 19-12-2005

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Voortgang spelenplan

Sprekers: Wallinga, Heeringa, wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie verzoekt de wethouder om systematisch op nieuwe plekken in het planontwikkelingsproces ruimte te reserveren voor spelen.

 

b. Stand van zaken diverse actiepunten.

Sprekers: Hofte, van der Graaf, van der Aa, Wallinga, Welman, Heeringa, wethouder Helder en M. Berning (SDMC)

Uitstallingen

De wethouder meldt dat er een verordening wordt voorbereid in de geest van het convenant en deze nog terug zal komen op de agenda van deze commissie.

Veiliger oversteek oliemolensingel

Mevr. Berning meldt dat er een ontwerp ligt voor een veiliger oversteek waar overeenstemming over is tussen de verschillende partijen. Mevr. Berning zal dit uitzoeken en terugkoppelen aan de commissie.

Verbeteren veiligheid studentenverkeer tussen Saxion en station

De wethouder meldt dat de er binnenkort een eindevaluatie is en deze uit zal gaan aan de commissie.

Verplaatsen moskeeën Atjehstraat/Ledeboerstraat

De wethouder meldt dat het locatieonderzoek nog in volle gang is en dat ondertussen bij overlast handhavend zal worden opgetreden.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Dhr. R. van Faassen (SDM) geeft een korte stand van zaken.


•  Klik hie voor alle sprekers

 

c. Vaststellen hoofdlijnen jaarplan SDCentrum 2006.

Sprekers: Wallinga, van der Aa, Welman, wethouder Helder en M. Berning


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. Afspraken overdrachtsdocument voor stadsdeelcommissie Centrum 2006.

Sprekers:  van der Graaf, Heeringa, van der Aa, Wallinga, Welman, ter Horst, voorzitter


•  Klik hier voor alle sprekers

De heer Wallinga merkt op dat hij volgend jaar meer de wijk in zou willen met de stadsdeelcommissies en meer burgers zou willen ontmoeten. Stadsdeelmanagement zal komen met een voorstel hieromtrent op de eerstvolgende vergadering.

 

Sluiting: 21.10 uur