Aanwezig:
J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:
mevr. Y. Çegerek, A.S. Ar
ı

I    opening

II   vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1. randje bedrijventerrein Windmolenweg/Auke Vleerstraat - T. Windmulder (PvdA)

2. aankoop grond Twekkelo - M. van Heijster (GroenLinks)
Wethouder Bleker zegt toe dat de ruimtelijke ontwikkeling van de strategische grondaankoop in de tweede helft van dit jaar naar de Raad zal gaan ter besluitvorming. Het voorstel voor de ruimtelijke ontwikkeling wordt gedaan op basis van een masterplan voor heel Enschede West.


 

3. rekenkamerrapport Welzijnswerk - M. van Heijster (GroenLinks)


  Interrupties: A. van Duinen ( D66 )

 

4. krantenbericht collegevoornemen inzake beoordeling bestuurlijk betrokken burger als persona non grata - U. Visser (Stadspartij)


  Interrupties: Voorzitter J.H.H. Mans U. Visser ( Stadspartij ) S. Salikram ( PvdA )
  Interrupties: S. Salikram ( PvdA ) Voorzitter J.H.H. Mans


 

III   vaststellen agenda
Beslissing: de agenda is vastgesteld.


 

III bis   vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 maart 2005
Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.


 

IV   lijst en aanvullende lijst ingekomen stukken – stuk nummer 11615
Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.


 

VOORSTELLEN TOT

VI   benoeming van

 1. een lid van de stadsdeelcommissie Zuid
 2. een lid van de stadsdeelcommissie West
 3. een lid van de stadsdeelcommissie Centrum
Beslissing: Dhr. U. Visser is benoemd als lid van stadsdeelcommissie Zuid en dhr. H. Ras is benoemd als lid van stadsdeelcommissie West en Centrum.


 

VII   ANDERE VOORSTELLEN

BESPREEKPUNTEN

A 1  vaststellen het definitief ontwerp verlegging busbaan Beltstraat - stuk nummer 11583

 1. In te stemmen met het besluit van B & W van 22 februari 2005 tot vaststelling van het Definitief Ontwerp voor de verlegging van de busbaan conform bijbehorende tekening.
 2. De aanlegkosten, geraamd op € 374.300, ten laste te brengen van
  a. het uitvoeringskrediet Stadserf tot een bedrag van € 270.000
  b. het MIW voor een bedrag van € 10.000
  c. het budget knelpunten Hoofdwegennet 2005 voor een bedrag van € 20.000
  d. de reserve verbetering stad voor een bedrag van € 74.300.
 3. De gemeentebegroting 2005 dienovereenkomstig te wijzigen.

  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) Voorzitter J.H.H. Mans
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA )
  Interrupties: M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA ) J. Hofte ( Stadspartij )

- Schorsing -

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) G.A.M. Haisma ( VVD ) B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA )


Het college neemt het voorstel terug.


Wethouder Helder zegt toe dat het College tijdig, in ieder geval nog voor de zomer, met een memo naar de Raad zal komen waar varianten voor de Zuidlus in onderzocht zijn. Ook zal er een memo met de visuele aspecten komen voor de raadscommissie.


 


Motie 1: PvdA e.a. draagt het College op:


·         pas op de plaats te maken met het uitvoeren van verkeersingrepen op wegen en straten in en rond de binnenstad;


·         Aan de Raad een inventarisatie voor te leggen van alle plannen en voornemens uit (eerdere) beleidsnota’s met betrekking tot de verkeerscirculatie en verkeersmaatregelen in en rond het stadscentrum, opdat tot een geactualiseerde, integrale afweging gekomen kan worden van gewenste en te nemen verkeersmaatregelen en reconstructie in de komende tijd.De motie wordt in stemming gebracht en aangenomen met 21 stemmen voor (PvdA, VVD, Fractie Liedtke/Cegerek en de Stadspartij) en 16 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D’66, Burgerbelangen Enschede en Fractie Ras).


Motie 2: VVD e.a. draagt het College op:


·         Voor 1 juni een samenhangende visie aan de Raad voor te leggen aangaande de tracékeuze en realisatie van de HOV Noord, inclusief de bij die variant behorende te verwachten effecten.


De motie wordt in stemming gebracht en aangenomen met 21 stemmen voor (PvdA, VVD, Fractie Liedtke/Cegerek en de Stadspartij) en 16 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, ChristenUnie, D’66, Burgerbelangen Enschede en Fractie Ras).


 

B 1  Contourennota 2005 – stuk nummer 11577

In de Contourennota is de inzet van het College als volgt samengevat in paragraaf 3:

Vanuit onze visie op de economische structuurontwikkeling :

 • stimulering hoogwaardige werkgelegenheid;
 • bereikbaarheid: richten op de realisatie van de N18;
 • acquisitie en imago.

Bij arbeid en inkomen zijn te onderkennen:

 • tweesporenbeleid: naast aantrekken van werkgelegenheid voor hoogopgeleiden, inzet op werk voor laaggeschoolden;
 • zorg voor de kwetsbaren;
 • minimale zorgplicht bij open einderegelingen.

Daarbij hebben wij de volgende vragen die wij graag aan de Raad voorleggen:

 1. Bent u akkoord met het toetsingskader van het college en de inzet als aangegeven in paragraaf 2.3.
 2. Welke knelpunten/onderdelen nieuw beleid wilt u bij voorrang financieren uit de beschikbare middelen?

Welke verschuivingen tussen en/of binnen programma's wilt u nader onderzocht zien?


- Schorsing -

  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie ) M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD )


Beslissing: gelijk aan het voorstel. Alle gemaakte opmerkingen zullen door het College worden meegenomen in de beraadslagingen/voorbereidingen voor de bespreking van de programmabegroting 2006-2009.


 

B 2  vaststellen de meerjarenprognose Parkeerbedrijf Enschede 2005-2015 - stuk nummer 11582

 1. De meerjarenprognose Parkeerbedrijf (MPP) 2005-2015 vast te stellen door in te stemmen met de daarin opgenomen maatregelen:
 • vanaf 1 juli 2005, de komende drie jaar, potentiële klanten – werknemers en bewoners - de mogelijkheid bieden een éénmalig kennismakingsabonnement voor de garages aan te schaffen met een geldigheidsduur van 1 jaar en voor drie dagen per week (ma-woe-vrij) voor een bedrag van € 95,-;
 • vanaf 1 juli 2005 het gereduceerd avondtarief in de garages afschaffen en hiermee het normaal geldende garagetarief invoeren (1e uur: € 1,60, vervolgens € 0,20 per 7,5 minuten);
 • de afschrijvingstermijn van alle activa van het Parkeerbedrijf Enschede aan te passen conform de richtlijnen van het nieuwe BBV en de daarvan afgeleide en door u vastgestelde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet. Voor bijvoorbeeld de garages betekent dit een wijziging van de afschrijvingstermijn naar 40 jaar en voor de installaties naar 15 jaar;
 • het conform de BBV aanhouden van een restwaarde op de H.J. van Heekgarage, van € 10,3 miljoen;
 • het tijdelijk verlagen van de kapitaallasten door de rente op de financiering van de H.J. van Heekgarage voor drie jaar te verlagen van 5,9% naar 5,0%;
 • na ongeveer 6 jaar zal de 0-lijn van de reserve doorbroken worden. De door positieve resultaten gevoede reserve Parkeerbedrijf zal na het bereiken van een positieve stand gedurende 2 jaren maximaal € 2,0 miljoen bedragen. Na twee jaar zal het positief saldo van de reserve worden toegevoegd aan de algemene middelen. De winst na deze periode zal volledig ter beschikking komen aan de algemene middelen, waarbij de directeur DSOB medio 2005 de opdracht krijgt met een voorstel te komen aan welke infrastructurele projecten dit geld besteed gaat worden;
 • de gemeentebegroting 2005 dienovereenkomstig te wijzigen;

    2.   de Meerjarenprognose Parkeerbedrijf Enschede 2005-2015 om de twee jaar te herijken.


  Interrupties: B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij ) U. Visser ( Stadspartij )

- Schorsing -Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Amendement A: PvdA e.a. draagt het College op:


·         In de Meerjarenprognose Parkeerbedrijf 2005-2015 de maatregel onder het tweede bolletje te schrappen (“Vanaf 1 juli 2005 het gereduceerde avondtarief in de garages afschaffen en hiermee het normaal geldende garagetarief invoeren (1e uur € 1,60, vervolgens € 0,20 per 7,5 minuten”));


·         In plaats hiervan op te nemen: “Het College zal voor 1 juli 2005 aan de Raad een concreet pakket opbrengstbevorderende maatregelen voorleggen, waarover overeenstemming is met commerciële en culturele partners in de binnenstad, waarin de wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd en waarin data van ingang en condities zijn opgenomen”.


Het amendement is niet in stemming gebracht en wordt overgenomen door het College met dien verstande dat het College ten aanzien van het pakket zoals genoemd onder het tweede bolletje op korte termijn terug kan komen met een voorstel tot gedifferentieerde tarieven voor de Van Heekgarage,  de Stationsgarage en de Irenegarage.


 

HAMERSTUKKEN

A/C 2  vaststellen de geactualiseerde grondexploitatie Josink Es en kredietverlening resterende werkzaamheden tbv bedrijventerrein – stuk nummer 11596

 1. De geactualiseerde grondexploitatie Josink es per peildatum 01-01-2005 vast te stellen.
 2. Een krediet ter grootte van € 12.348.000,- beschikbaar te stellen ter bekostiging van de resterende uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de gronden gelegen binnen het bestemmingsplan Josink es.
 3. De kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie Josink es en deze te dekken uit de posten: bedrijfsterreinen, bijdrage Rijk/ EFRO en overige opbrengsten en het resterende tekort te dekken uit een getroffen verliesvoorziening binnen het vereveningscomplex STOG.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2005 aan te brengen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

B 3  instemmen met de 1e nota van wijziging op de programmabegroting 2005-2008 - stuk nummer 11612

 1. In te stemmen met de programmabegroting 2005-2008 na 1e nota van wijziging volgens bijlage A.
 2. In te stemmen met het investeringsplan van de dienst DPGO.
 3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2005.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

B 4  besluiten tot het inrichten van een digitaal documentatiecentrum vuurwerkramp – stuk nummer 11581

 1. De Raad voor te stellen:
 • een digitaal documentatiecentrum vuurwerkramp in te richten.
 • de reserve archief vuurwerkramp ad € 158.000 daartoe in te zetten.
 • de gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

D 1  vaststellen Verordening tot tweede wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen - stuk nummer 11616

 1. Vast te stellen een verordening tot tweede wijziging van de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

E 1  instemmen met de wijziging van de verordening voorzieningen gehandicapten – stuk nummer 11613

 1. Vaststellen verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen gehandicapten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 1  vaststellen het bestemmingsplan Medisch Spectrum Twente - stuk nummer 11589

 1. Het bestemmingsplan "Medisch Spectrum Twente" vast te stellen overeenkomstig de bijbehorende plankaart nr. 60840, voorschriften en toelichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 2  toekennen verzoek planschade Glanerveldweg 170 – stuk nummer 11608

 1. Te besluiten aan G.J.F. Wiggers, wonende Glanerveldweg 170 te 7532 RS Enschede ter zake van zijn perceel met opstallen schadevergoeding wegens waardevermindering toe te kennen ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) op grond van het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 november 2003 tot datum uitbetaling.
 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie van Euregio-bedrijvenpark.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 3  ongegrond verklaren bezwaar fam. Wassink tegen planschadevergoeding - stuk nummer 11617

 1. Onder overneming van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 15 februari 2005, het bezwaarschrift van de heer Th.H.W. Juta van DAS Rechtsbijstand namens de familie Wassink tegen uw besluit van 4 oktober 2004 tot het toekennen van het planschadevergoeding van € 10.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente gerekend vanaf 17 maart 2004, ongegrond te verklaren.
 2. Uw besluit van 4 oktober 2004 ongewijzigd in stand te laten.
 3. Het verzoek om vergoeding van kosten van rechtsbijstand vanwege de indiening en behandeling van het bezwaarschrift af te wijzen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 4  instemmen met het gemeentelijk ISV/Wbb-bodemprogramma 2005-2009 – stuk nummer 11584

 1. Instemmen met het gemeentelijk ISV/Wbb-bodemprogramma 2005 – 2009 alsmede de voorgestelde financiële en personele invulling van het programma, als zijnde specifieke invulling van de op 15 november 2004 in de Raad behandelde MOP (Meerjaren OntwikkelingsProgramma) GSB. Een en ander onder voorbehoud van de definitieve ondertekening van het GSB-convenant.
 2. Dekking van het benodigde budget € 3.221.000,-- voor het bodemprogramma 2005 – 2009 te verzorgen vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2 onderdeel bodem; groot € 1.785.000,--), financiële middelen Wet bodembescherming (Wbb; groot € 116.000,--) alsmede de Woningbouwafspraken 2005 – 2009 (VINAC/BLS, groot € 1.320.000,--).
 3. Mandatering van het, op basis van maatschappelijke urgentie en gebiedsgerichte aanpak, nader te prioriteren bodemsaneringbudget (groot € 575.000,--, zoals gespecificeerd in programma) aan B&W.
 4. Aanpassing begroting conform onderhavig voorstel.Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

G 1  instemmen met het beschikbaar stellen van budget t.b.v. de organisatie van het referendum Europese Grondwet - stuk nummer 11609

 1. Eenmalig een budget van € 133.984,-- beschikbaar te stellen voor de organisatie van het referendum Europese Grondwet en dit bedrag te dekken uit een speciaal voor dit doel aanvullende storting door het Rijk in het gemeentefonds (circa € 200.000,--).Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

G 2  verlenen uitvoeringskrediet voor de bouw van de hoofdpost Brandweer Zuiderval en instemmen met ontwikkeling steunpost Noord – stuk nummer 11607

 1. Een uitvoeringskrediet van € 9.509.155,00 exclusief omzetbelasting te verlenen voor de bouw van de hoofdpost van de Brandweer aan de Zuiderval te Enschede.
 2. De uit het krediet voortvloeiende lasten te dekken uit de bestaande huisvestings-budgetten van de Brandweer en het in de programmabegroting toegekende budget ad € 951.000,00 voor de structurele lasten van de nieuwbouw van de hoofdpost.
 3. In te stemmen met de ontwikkeling van een gecombineerde oefen- en uitrukpost in Enschede Noord en het opheffen van de wijkpost Zuid aan de Vlierstraat.
 4. In te stemmen met de locatie voor deze gecombineerde post op de IJstraat/ Lijsterstraat.
 5. De gemeentebegroting 2005 overeenkomstig te wijzigen.

  Interrupties: A. van Duinen ( D66 ) G.J. van der Veen ( CDA ) G.A.M. Haisma ( VVD )

Beslissing: gelijk aan het voorstel. CDA, D’66 en VVD leggen een stemverklaring af en stemmen in met het voorstel.


Sluiting: 22.45 uur.