Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

A.H. Enklaar, J.H. Schoeman, F.C.G. Lammerink en F. Uçar

 

I  OPENING

 

II  VRAGENHALFUUR

1) B. Heeringa (CDA) – autonome toestroom bijstandsgerechtigden


  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )


Toezegging wethouder De Weger: Het college zal nader onderzoek doen naar de autonome toestroom bijstandsgerechtigden in samenhang met de woningvoorraad. De resultaten van het onderzoek wordt aan de raad bekend gemaakt.

 

2) P. Welman (CDA) – afvaltarief Twence
3) H. Ras (fractie H. Ras) – afvaltarief Twence
Toezegging wethouder Le Loux: Het college komt met een voorstel waarin de kostenreductie Twence vertaald zal zijn in nieuwe heffingstarieven voor de burger.

 

4) M. Kiranli-Kronenburg (PvdA) – kledingzaak Madioenstraat


  Interrupties: R.F. Echtermeijer ( VVD )


Toezegging wethouder Helder: bereidheid om beleid in commissie nader toe te lichten. Brief is bevoegdheid B&W.

 

III  VASTSTELLEN AGENDABeslissing: PvdA dient een motie inzake relatiebemiddeling bijstandsgerechtigden. De motie wordt na de bespreekpunten geagendeerd. De agenda is gewijzigd vastgesteld.

 

 

III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 3 OKTOBER 2005

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - STUK NUMMER 11861

Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

voorstellen tot

V  EERVOL ONTSLAG VAN

 1. J.J. van Maanen als lid van Stadsdeelcommissie Noord, Stadsdeelcommissie Oost en de Stedelijke Commissie

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

VI  BENOEMING VAN

 1. een lid van Stadsdeelcommissie Noord;
 2. een lid van Stadsdeelcommissie Oost;
 3. een lid van de Stedelijke Commissie.

Beslissing: De heer R. Blaauw is benoemd als lid van de stadsdeelcommissies Noord en Oost alsmede van de Stedelijke commissie.


 

VII  ANDERE VOORSTELLEN

I 1  Vaststellen regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties - stuk nummer 11830

 1. Vast te stellen de ‘Regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 2006’ .

  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten


Beslissing: gelijk aan het voorstel, met algehele stemmen voor, met de toevoeging van artikel 6, lid 5 inhoudende: ‘De door de fracties opgebouwde reserves voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening worden buiten beschouwing gelaten’. Een protocol voor verantwoording volgt.

 

B 1  Instemmen met standpunten en besluiten van het College m.b.t. Concernrapportage 2005 en instemmen met begrotingswijziging – stuk nummer 11839

 1. Kennis te nemen van de Concernrapportage 2005
 2. In te stemmen met de standpunten en besluiten van het College zoals vermeld in hoofdstuk 2
 3. De gemeentebegroting te wijzigen conform de bijgevoegde concept-begrotingswijziging.

  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) B. Heeringa ( CDA )


Amendement GroenLinks inhoudende te besluiten;


* Het voorstel voor besteding van het, volgens het College, te verwachten overschot van het budget individuele bijzondere bijstand 2005 als volgt te wijzigen: Een eventueel overschot van het budget individuele bijzondere bijstand 2005 (product 3.01.07) te bestemmen voor schuldhulpverlening en te reserveren voor uitvoering van het armoedebeleid.


Beslissing amendement: Verworpen met 5 stemmen voor (GroenLinks (3) en Stadspartij (2)) en 25 stemmen tegen (de rest).


Beslissing: gelijk aan het voorstel met algehele stemmen voor.


 

 

C 1  Vaststellen MPG-grondexploitatie Woonzorgcomplex Boekelo en beschikbaar stellen krediet - stuk nummer 11764

 1. De MPG-grondexploitatie Wozoco (Woonzorgcomplex) Boekelo vast te stellen.
 2. In te stemmen met de ontwikkelingsovereenkomst “Wooncentrum voor Ouderen c.a. en Koopwoningen te Boekelo” met Koopmans Projecten b.v..
 3. Ten behoeve van de hiermee gepaard gaande gemeentelijke kosten een krediet van € 254.000,= beschikbaar te stellen ten laste van de grondexploitatie Wozoco Boekelo.
 4. Deze kosten te dekken door een bijdrage van de exploitant.
 5. De gemeentebegroting 2005 dienovereenkomstig te wijzigen.

  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links ) P. Datema ( ChristenUnie ) U. Visser ( Stadspartij ) Voorzitter P.E.J. den Oudsten
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Toezegging wethouder Bleker: De wethouder kan meegaan in het voorstel de kavels tegen marktconforme prijzen aan te bieden op basis van de kavellijst i.p.v. bieding. De wethouder bestrijdt dat in dit geval ooit een toezegging is gedaan aan geïnteresseerden t.a.v. kaveltoekenning. Het planschaderapport is vertrouwelijk beschikbaar voor de raad. Het onderzoek naar de toekenning in kleine kernen wordt betrokken bij de evaluatie van de woonverdelingsystematiek van de gehele stad. De discussie over het lotingsysteem kan hieraan gekoppeld worden.


Motie CDA inhoudende het college op te dragen de mogelijkheden en onmogelijkheden van toewijzing bij voorkeur aan inwoners van kleine kernen in beeld te brengen en aan de raad voor te leggen, wordt ingetrokken door de indiener na toezegging van de wethouder.

 

F 2  Instemmen met intrekking procedureverordening planschadevergoeding 1995 en afhandelen van aanvragen ingediend voor 1 september 2005 volgens procedureverordening planschadevergoeding 1995 – stuk nummer 11841

 1. In verband met de inwerkingtreding op 1 september 2005 van het gewijzigde artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening de Procedureverordening planschadevergoeding 1995 in te trekken met ingang van 1 september 2005.
 2. Te bepalen dat aanvragen om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 WRO ingediend voor 1 september 2005 worden afgehandeld volgens de Procedureverordening planschadevergoeding 1995.

  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )

Beslissing: gelijk aan het voorstel met 33 stemmen voor. De Stadspartij heeft zich onthouden van stemming.


Toezegging wethouder Le Loux: De opmerkingen van U. Visser (Stadspartij) worden meegenomen bij het opstellen van een nieuwe verordening, in zoverre de verordening daar nog niet in voorziet.

 

R 1  Instemmen met bevindingen en aanbevelingen eindrapport rekenkamer-onderzoek effectiviteit en efficiëntie van het externe veiligheidsbeleid Gemeente Enschede - stuk nummer 11852

 1. Kennis te nemen van het eindrapport van de Rekenkamer van de gemeente Enschede inzake het onderzoek effectiviteit en efficiëntie van het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Enschede.
 2. Over te nemen de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer en het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren.
 3. Het College te verzoeken de Raad vooralsnog halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de genoemde uitvoering.

  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA ) U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: W.E. Wallinga ( PvdA ) Wethouder A.J. le Loux

Amendement PvdA e.a. inhoudende toe te voegen onder punt 2 de cursieve tekst over te nemen de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer en het College van B&W te verzoeken; 1. De aanbevelingen te concretiseren in meetbare doelen en deze uit te voeren;
 2. Bij aanbeveling 2. De routering gevaarlijke stoffen met spoed ter hand te nemen en te voorzien in handhavingsmogelijkheden voor transport, parkeren en tijdelijke opslag. Routering tevens te beschouwen uit oogpunt van hulpverleningsdiensten.
 3. Bij aanbeveling 3 communicatiebeleid het inzicht voor burgers leidend te laten zijn en bij risicokaarten informatie te verschaffen over de betekenis van risico’s in relatie tot mogelijke omgevingsschade;
 4. Bij aanbeveling 4 illegale situaties uit te gaan van een zwaar repressief handhavingsbeleid en de inzet van het instrument bestuurlijke boetes;
 5. Bij aanbeveling 5 inzake Enschede Airport Twente bij de planontwikkeling voor de burgerluchtvaart een veiligheidseffectrapportage op te stellen;
 6. Toevoegen onder voorstel punt 4: De haalbaarheid van de vorming van een Instituut Externe veiligheid/risicomanagement te onderzoeken om de in Enschede aanwezige deskundigheid te behouden en uit te bouwen. Hierbij ligt een koppeling aan de leerstoel Veiligheid van de UT en het lectoraat Veiligheid van de Saxion Hogescholen voor de hand.

Beslissing amendement: Aangenomen met algehele stemmen voor (34).


Toezegging wethouder Le Loux: Het college neemt de intentie van het amendement over met de opmerking dat meetbare doelen veelal waardeerbare doelen zullen zijn. Aanbeveling 2: Eind 2005/begin 2006 komt het college met een voorstel voor routering van gevaarlijke stoffen. Aanbeveling 3: De suggesties van de raad worden meegenomen bij de uitwerking van een voorstel. Aanbeveling 4: De wethouder gaat de mogelijkheid van inzet bestuurlijke boetes uitzoeken. Aanbeveling 5: Er ligt al een rapport i.o.v. de provincie. Deze krijgt de raad samen met de MER te zien. Toevoeging onder punt 4: De wethouder acht dit een goede suggestie en zal dit nader onderzoeken.


Beslissing: gelijk aan het voorstel met algehele stemmen voor (35).

 

MOTIE PVDA:  RELATIEBEMIDDELING BIJSTANDSGERECHTIGDEN

Constaterende dat

 1. de VVD-Enschede in haar ontwerp verkiezingsprogramma relatiebemiddeling benoemt als mogelijkheid om vrouwen uit de bijstand uit te laten stromen;
 2. blijkens toelichtingen vanuit de VVD het hier niet gaat om een proefballonnetje voor de publiciteit, maar om een serieus plan;

Overwegende dat

 1. het aangaan of niet aangaan van een relatie bij uitstek een privé-aangelegenheid is, waarin de overheid zich ten principale niet dient te mengen;
 2. het voorstel van de VVD in hoge mate betuttelend en denigrerend is;
 3. vrouwen meer gebaat zijn met degelijke adviezen, opleiding en begeleiding als ondersteuning voor herintreden op de arbeidsmarkt en verhogen van de zelfredzaamheid;
 4. voorzieningen in de sfeer van kinderopvang en actieve arbeidsbemiddeling veel meer ten goede komen van de sociaal-economische zelfstandigheid van vrouwen;
 5. deze vorm van bejegening strijdig is met de uitgangspunten van emancipatiebeleid, zoals de afgelopen jaren zowel op rijks- als op gemeentelijk niveau zijn uitgedragen;

Spreekt uit dat

 1. de raad van de gemeente Enschede publiekelijk afstand neemt van de ideeën omtrent relatiebemiddeling voor bijstandsgerechtigden, als geventileerd door de VVD;
 2. verzoekt het college eveneens afstand te nemen van deze ideeën,

En gaat over tot de orde van de dag.


  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) B. Heeringa ( CDA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )


De heer J. Hatenboer (VVD) deelt mee dat het concept verkiezingsprogramma zonder de betreffende passage wordt aangeboden aan de ledenvergadering.


Beslissing motie: Aangenomen met 3 stemmen tegen (ChristenUnie), 23 stemmen voor (de rest, behalve 3x GroenLinks, 5x VVD en 1x D66 die zich onthouden van stemming).

 

VIII  STEMMING OVER HAMERSTUKKEN

 

B 2  Instemmen met onttrekking wegen “Westerval” aan openbaarheid – stuk nummer 11785

 1. Besluiten tot het onttrekken aan de openbaarheid van een deel van de Veilingstraat, een deel van de Heuwkampstraat, de uitvoegstrook van de Westerval en een onbenaamde doodlopende zijweg vanaf de Poolmansweg richting de Veilingstraat, conform de bijgevoegde tekening.
 2. Het besluit te laten ingaan een dag na de bekendmaking van dit besluit.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3  Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering gebied Bekkenveldweg, Twekkelerbeekweg, Wilgenkampweg, Gerinkhoekweg, Zwartevennenweg, Strootsweg, Haimersweg Strootsbeekweg en Twekkelerveldweg - stuk nummer 11800

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Bekkenveldweg, Twekkelerbeekweg, Wilgenkampweg, Gerinkhoekweg, Zwartevennenweg, Strootsweg, Haimersweg, Strootsbeekweg en Twekkelerveldweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4  Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering gebied Overbeekweg, Nieuwebeekweg en Goorseveldweg – stuk nummer 11804

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Overbeekweg, Nieuwebeekweg en Goorseveldweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 5  Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering gebied Riethermsteeg, Usselerveenweg, Weustinkhoekweg, Heersenkampweg, Voshaarweg, Lutje Bruninkweg, Bruninkslaan, Buurserstraat, Kwekkeboomweg en Haarweg - stuk nummer 11809

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Riethermsteeg, Usselerveenweg, Weustinkhoekweg, Heersenkampweg, Voshaarweg, Lutje Bruninkweg, Bruninkslaan, Buurserstraat, Kwekkeboomweg en Haarweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 6  Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering gebied Schipperweg, Rooskerweg Glanerbruggeweg, Lonneker Markeweg – stuk nummer 11811

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Schipperweg, Rooskerweg, Glanerbruggeweg, Lonneker Markeweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 7  Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering gebied Kleine Linderesweg, Bonekampweg en Wallenbeekweg - stuk nummer 11814

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Kleine Linderesweg, Bonekampweg en Wallenbeekweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 8  Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering gebied Fokkerweg ter hoogte van nummer 20 – stuk nummer 11860

 1. Voor het door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand brengen van openbare drukriolering in de omgeving van de Fokkerweg 20 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject.
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen.
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  Beschikbaar stellen middelen voor SV Sportlust ten laste areaal woningbouw Eschmarke - stuk nummer 11855

 1. SV Sportlust een éénmalige bijdrage te leveren voor de kleedkamers ter grootte van € 25.000,-.
 2. De bijdrage ten laste te brengen van de areaal woningbouw Eschmarke.
 3. De uit dit voorstel voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2005.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1  Vaststellen Verordening stimuleringssubsidie belangenbehartiging Enschedese bijstandsgerechtigden – stuk nummer 11858

 1. De Verordening stimuleringssubsidie belangenbehartiging Enschedese bijstandsgerechtigden 2005-2006 vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1a  Vaststellen voorbereidingsbesluit voor gebieden nabij de Zuiderval - stuk nummer 11851

 1. Te verklaren dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor een aantal gebieden langs de Zuiderval, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening voorzien van het nummer 60811, d.d. 25-06-04 (voorbereidingsbesluit voor gebieden nabij de Zuiderval [2005]).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 28 oktober 2005 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 1  Beschikbaar stellen middelen voor afhandeling diverse vergunning-aanvragen door DSOB, afdeling vergunningen - stuk nummer 11854

 1. De verhoging van de uitgaven en inkomsten met respectievelijk € 98.000,-- en € 40.000,--, voor de afhandeling van aanvragen voor evenementen-vergunningen, daarmee verband houdende APV-vergunningen en vergunningen op grond van enkele bijzondere wetten in 2006, middels een begrotingswijziging, te verzorgen vanuit de algemene middelen.
 2. De dekking van verhoging van de uitgaven en inkomsten met respectievelijk € 98.000,-- en € 40.000,--, voor onder a. genoemde taken, in de Programmabegroting 2007-2010 structureel toe te voegen aan de programmalijn “Wettelijke Taken”.
 3. Middels een begrotingswijziging CS de kosten met € 6.000,-- te verlagen en de baten te verlagen met € 40.000,-- voor de uitvoering van de bij politie blijvende gemeentelijke taken in 2006 en het verschil van € 34.000,-- te dekken uit de algemene middelen.
 4. In de begroting CS 2007 – 2010 structureel de kosten met € 6.000,-- te verlagen en de baten met € 40.000,-- te verlagen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

SLUITING:  23.05 uur