Aanwezig:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (plv. voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A.  Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers,  F.C.G. Lammerink, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, P.G. Welman en J. van der Zee.

Afwezig:

P.E.J. den Oudsten, W.E. Wallinga, T. Windmulder, B. Heeringa, F. Aktan, mevr. H. Meijer-Ytsma,

 

I  OPENING

 

II  VRAGENHALFUUR

1. Verslavingszorg – H. Hofte (Stadspartij)Wethouder de Weger zegt toe dat hij stadsdeelcommissie Centrum op de hoogte zal houden omtrent de stand van zaken bij Tactus.

 

2. BTW-plicht schuldhulpverlening Stadsbank Oost Nederland – R. Tenkink (GroenLinks)Wethouder de Weger zegt toe dat hij het advies van de accountant van de SON en de kamervragen omtrent dit onderwerp ter inzage zal leggen voor de Raad.

 

III  VASTSTELLEN AGENDA

 1. Voorstel dhr. Visser om stuknummer F2 van de agenda te halen en te agenderen voor een eerstvolgende stedelijke commissie. Een meerderheid van de Raad is hier tegen.
 2. Voorstel dhr. Hofte om stuknummer B/A 2 van de agenda te halen. Na stemming: 3 voor (Stadspartij) en de rest tegen wordt het voorstel verworpen.Beslissing: de agenda is vastgesteld

 

III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 11 JULI 2005Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - STUK NUMMER 11751Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

V  EERVOL ONTSLAG VAN

a. de heer L. Goedebuure als lid van de Bestuurscommissie Het Stedelijk Lyceum (stuknr. 11760)
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

VI  BENOEMING VAN

a. dhr. De Boer als nieuw lid van de Bestuurscommissie Het Stedelijk Lyceum

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

VII  ANDERE VOORSTELLEN

A 1  Vaststellen ontwikkelingslocaties Kennispark Twente en instemmen met ruimtereservering voor te ontwikkelen locaties in periode 2005-2030 - stuk nummer 11723

 1. De notitie Ontwikkelingslocaties Kennispark Twente vast te stellen als uitgangspunt voor het opstellen van een totaalvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het Kennispark.
 2. In te stemmen met de ruimtereservering voor de te ontwikkelen locaties in de periode 2005-2030,zoals in de notitie genoemd.

  Interrupties: Voorzitter F.M.J. van der Aa-Hahn
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) A. Enklaar ( VVD )

Amendement A D’’66 / GroenLinks Kennispark Twente/ geen oostingang inhoudende:

 • Onder de overwegingen Ad 2 schrappen “… dan wel via een nieuwe ontsluiting aan de oostzijde van het gebied dat aansluit op de Hengelosestraat”. En dienovereenkomstig in de notitie “Ontwikkelingslocaties Kennispark” op pagina 14 onder Ad 5 Oost schrappen “dan wel via een nieuwe ontsluiting, die aansluit op de Hengelosestraat (op het trace van de niet meer in beeld zijnde Noordwest-tangent)”.

Beslissing Amendement A: verworpen met 4 stemmen voor (D’66/GL) en 28 stemmen tegen (de rest).

Amendement B D’66 / GroenLinks Kennispark Twente/ bovengrens inhoudende:

 • Besluit het voorstel 11723 als volgt aan te passen: Toevoegen: “3. Op het terrein van de Universiteit Twente geldt een bovengrens van 75.000 m3 nieuw te ontwikkelen vloeroppervlak”

Beslissing Amendement B: verworpen met 4 stemmen voor (D’66/GL) en 28 stemmen tegen (de rest).

Motie 1 GroenLinks/D’66 – Kennispark Twente/landschappelijk karakter waarin het college wordt verzocht

 • Ook na 2015 het groene karakter van het gebied ten noorden van de Langekampweg behouden blijft en bebouwing niet zal plaatshebben.

Beslissing Motie 1: verworpen met 4 stemmen voor (D’66/GL) en 28 stemmen tegen (de rest).
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1  Instemmen met opbrengstverhogende maatregelen Parkeerbedrijf Enschede – stuk nummer 11728

 1. Kennis te nemen van onderstaande uitwerkingen van de opbrengstverhogende maatregelen, onderdeel uitmakend van het MPP, die bij het PBE in uitvoering zijn.
 2. Akkoord te gaan met het besluit van het College tot de afschaffing van het gereduceerd avondtarief in de H.J. van Heek parkeergarage.
 3. Akkoord te gaan met het besluit van het College tot het handhaven van het gereduceerd avondtarief in de Stationsgarage en Irenegarage tot en met 2008.
 4. Kennis te nemen van het Collegebesluit de directeur DSOB opdracht te geven om in 2008 te komen met een nieuw voorstel over het avondtarief in de Stationsgarage en Irenegarage.
 5. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA ) G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) Voorzitter F.M.J. van der Aa-Hahn
  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie ) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links ) H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA ) P. Datema ( ChristenUnie ) J.H. Schoeman ( BBE ) M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA )

Amendement C Gewijzigd PvdA/VVD e.a. – Avondtarieven Van Heekgarage inhoudende:

 • Onder 1 toe te voegen: “met inachtneming van dit besluit waar het betreft hoofdstuk 5 (Tarieven)”;
 • Het gestelde onder 2 en 3 vervalt;
 • 4 als volgt te wijzigen:”de directeur DSOB opdracht te geven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van afschaffing van het avondtarief, zulks op basis van de huidige bezetting van de Van Heekgarage in de avonduren, zowel naar aantal als naar de locaties in die garage, de bezetting van de stationsgarage en de Irenegarage en de bezetting van de parkeerplaatsen op maaiveld, met daarbij een prognose voor te verwachten toekomstige ontwikkelingen op basis van verschillende varianten; dit onderzoek zal gereed zijn in 2008, indien mogelijk eerder”;
 • Nieuw punt 5: “op basis van genoemd onderzoek zal het college een separaat voorstel doen omtrent de verhoging van het avondtarief in de parkeergarages; het tarief van het parkeren op maaiveld zal tot 2010 niet meer dan de reeds eerder voorgenomen verhogingen en de inflatiecorrectie worden verhoogd”;
 • Huidig punt 5 wordt punt 6.

Beslissing Amendement C: aangenomen hoofdelijke stemming 26 voor en 7 tegen.

Wethouder Goudt zegt toe dat het mogelijk is een onderzoek te doen naar de aantallen personen en de uren, die men s’avonds parkeert in het Van Heekgarage. Tevens kan onderzocht worden met welke bestemming men parkeert.

Motie 2 VVD/PvdA – Avondtarieven Van Heekgarage

Draagt het college op:

 • de toekomstige baten van het Parkeerbedrijf Enschede te zullen aanwenden voor het ondergronds parkeren bij het Muziekkwartier, indien dit onder regime zal vallen van het parkeerbedrijf Enschede.

Beslissing Motie 2: aangenomen met 20 stemmen voor en 13 stemmen (stemverklaring van het CDA) tegen.
Beslissing: voorstel aangenomen met 1 stem tegen (BBE) en de rest voor.

 

B / A  2  Instemmen met dekkingsvoorstel en definitief ontwerp verlegging busbaan Beltstraat-Noord - stuk nummer 11754

 1. In te stemmen met het besluit van B & W van 12 juli  2005 tot vaststelling van het Definitief Ontwerp voor de verlegging van de busbaan conform bijbehorende tekening, met als wijziging de aanleg van een geheel vrije busbaan tussen de Beltstraat en Nijverheidsstraat  voor het busverkeer richting station (conform bijgevoegd schetsontwerp).
 2. De aanlegkosten, geraamd op € 529.300, ten laste te brengen van: (a) het uitvoeringskrediet Stadserf tot een bedrag van  € 270.000; (b) het MIW voor een bedrag van € 10.000; (c) het budget knelpunten Hoofdwegennet 2005 voor een bedrag van € 20.000; (d) de reserve verbetering stad voor een bedrag van € 74.300; (e) de meerkosten ten gevolge van de keuze voor een langere vrijliggende busbaan, geraamd op € 155.000  ten laste te brengen van de gereserveerde middelen voor afronding  HOV-oost.

 3. De gemeentebegroting 2005 dienovereenkomstig te wijzigen.


  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )

Beslissing: voorstel aangenomen met 2 stemmen (stemverklaring stadspartij) tegen en de rest 27 stemmen voor.

 

C 1  Beschikbaar stellen middelen voor pilot vastgoedaanpak Lipperkerkstraat – stuk nummer 117635

 1. In te stemmen met de uitvoering van de renovatie van zes panden van de Neighbourhood Corporation Enschede b.v. in het kader van het pilotproject Vastgoedaanpak Lipperkerkstraat op de hoek van de Lipperkerkstraat met de Lage Bothofstraat.
 2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van 270.000 euro.
 3. Dit bedrag te dekken uit de door het ministerie van VROM beschikbaar gestelde IPSV-middelen 2005-2008.
 4. De gemeentelijke begroting dienovereenkomstig door een begrotingswijziging aan te passen.Beslissing: voorstel unaniem aangenomen.

 

F 2  Vaststellen herziening 32 bestemmingsplan Buitengebied 1996 - stuk nummer 11731

 1. Herziening 32 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende voorschriften, plankaart (nr. 63161) en toelichting;
 2. De voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 voor het overige van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde herziening;
 3. Vast te stellen dat de omtrent deze herziening ingediende zienswijzen en de mondelinge toelichting op die zienswijzen geen aanleiding hebben gegeven om wijzigingen aan te brengen in de stukken behorende bij deze herziening;
 4. Degenen, die gebruik heben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijzen omtrent deze herziening aan de raad kenbaar te maken, hiervan in kennis te stellen overeenkomstig bijgevoegde nota Overzicht samengevatte zienswijzen met beantwoordingen en verslag hoorzitting behorende bij herziening 32 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996.

Motie 3 Stadspartij – bestemmingsplan buitengebied

Draagt het college op:

 • Deze herziening vrij te maken van gebreken naar art. 12 BRO. Opnieuw aan de Raad een evenwichtige belangenafweging te doen toekomen, waarin het oude zeer correct en acceptabel is verwerkt, mede inhoudende dat de gaande mediation wordt voortgezet op een tot genoegen van de Raad gecontroleerde wijze.

Beslissing Motie 3: verworpen met 2 stemmen voor (Stadspartij) en 26 stemmen tegen.
Beslissing: voorstel unaniem aangenomen.

 

HAMERSTUKKEN

C 2  Beschikbaar stellen krediet voor aanschaf woonwagens en bergingen woonwagencentrum – stuk nummer 11740

 1. Een krediet beschikbaar te stellen van   €  2.285.250,- voor de herinrichting van de standplaatsen, de aanschaf van woonwagens en bergingen met sanitaire voorzieningen op het te renoveren woonwagencentrum en dit in 40 jaren af te schrijven.
 2. Een gedeelte van deze investering te dekken door een toegekende subsidie van € 192.000,--. Besluit Woninggebonden Subsidie.
 3. De kapitaallasten van de netto investering, zijnde € 157.000,--, in 2006 ten laste te brengen van het eindprodukt 2.7600 Woonwagencentrum.
 4. Deze kosten te dekken door (a) verhoging van de huuropbrengsten ad € 24.100,-; (b) een verlaging van de exploitatielasten ad € 78.600,-; (c) het restant tekort op de exploitatie in 2006 ad € 54.300,- ten laste te brengen van de voorziening onderhoud en exploitatie huurwoonwagens.
 5. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting 2005 aan te brengen.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 1  Vaststellen voorbereidingsbesluit Windmolenweg 80 - stuk nummer 11741

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Windmolenweg 80 te Boekelo, dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, met nummer 63245  (Voorbereidingsbesluit Windmolenweg 80 - 2005).
 2. Te bepalen dat het onder 1. genoemde besluit met ingang van 29 juli 2005 in werking treedt

Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 

F 3  Vaststellen wijziging 2 Welstandsnota, Beeldkwaliteitsplan De randen van Beekveld – stuk nummer 11727

 1. Instemmen met de beantwoording van de reactie van de Stichting Dorpsraad Glanerbrug;
 2. Wijziging 2 van de Welstandsnota, Beeldkwaliteitsplan “De Randen van Beekveld”  - behoudens taalkundige aanpassing -ongewijzigd vast te stellen

Beslissing: gelijk aan het voorstel.
 


SLUITING:  22.30 uur.