Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

I. Sümer, G.A.M. Haisma en P.G. Welman.

 

I  OPENING

 

II  VRAGENHALFUUR

Opmerking voorzitter: De vraag van de heer Visser over ‘onderzoeksrapporten politie inzake vuurwerkramp’ (niet toegelaten voor het vragenhalfuur) zal door de voorzitter in zijn functie als korpsbeheerder worden meegenomen en via een ander kanaal worden beantwoord.

1) J. HATENBOER (VVD) - ENSCHEDE MUZIEKSTAD
Wethouder Hassink zegt toe dat het college gebruik gaat maken van de aanbieding en het college voornemens is in overleg te treden met de directeur van het Conservatorium.

 

2) A. ENKLAAR (VVD) - BOUWVERGUNNING VAN DELDENSTRAAT
Wethouder Bleker geeft aan een het feitenoverzicht aan de stadsdeelcommissie Noord terug te koppelen zoals toegezegd.

 

3) T. WINDMULDER (PVDA) - SALARIS WONINGBOUWCORPORATIES
Wethouder Bleker zegt toe ambtelijk na te gaan of er een relatie is tussen de hoogte van de salarissen van corporatie-directeuren en de aantallen gesloopte woningen.

 

4) U. VISSER (STADSPARTIJ) - IN BESLAGNAME SOFTDRUGS NACHTCONTROLES


 

III  VASTSTELLEN AGENDABeslissing:  de agenda is vastgesteld.

 

III bis  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 5 SEPTEMBER 2005

Beslissing:  de besluitenlijst is vastgesteld.


 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - suk nummer 11796

Beslissing:  de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.


 

VII  ANDERE VOORSTELLEN

D 2  Vaststellen atelierbeleid en instemmen met begrotingswijziging - stuk nummer 11757

 1. De nota “Ateliers als instrument van kunstbeleid” vast te stellen als uitgangspunt van het atelierbeleid in de komende jaren.
 2. In te stemmen met de begrotingswijziging en de begrotingen 2005 t/m 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

  Interrupties: D. Boes-Schoonderbeek ( CDA )
  Interrupties: D. Boes-Schoonderbeek ( CDA )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) G. Dijkhuizen ( PvdA ) J.H. Schoeman ( BBE )


Beslissing: het voorstel is door het college teruggenomen.


Amendement GroenLinks inzake verzekering kwaliteitsverbetering atelierpanden voor invoering nieuwe huurprijssystematiek; en Motie PvdA en ChristenUnie inhoudende het college op te dragen te komen tot een integraal plan, een financieel kader en een onderhoudsplan en onderzoek naar alternatieven te doen, zijn niet in stemming gebracht wegens het terugnemen van het voorstel door het college.

 

E 1  Instemmen met ondertekening door B&W van bestuurlijke mededelingen WWB, loaw/loaz, BBZ en Wik – stuk nummer 11779

 1. Instemmen met ondertekening door B&W van de bestuurlijke mededelingen WWB, Ioaw/Ioaz, BBZ en Wik. Instemmen met ondertekening door B&W van de bestuurlijke mededelingen WWB, Ioaw/Ioaz, BBZ en Wik.

  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie ) A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) U. Visser ( Stadspartij ) C. Ornek ( PvdA )


Beslissing: gelijk aan het voorstel met algehele stemmen voor. De raad wenst de rekeningencommissie volgend jaar bij de procedure te betrekken.


Motie Stadspartij inhoudende het college op te dragen; De bijzondere steekproef te verklaren; De procedure van terugvorderen aan de AWB te toetsen en hierover de raad te berichten; De gemiddelde hoogte en de extremen van de subsidie te verklaren; De welhaast absolute vrijwilligheid te verklaren; Het ‘kwaliteitsprogramma’ meezenden met daarbij gevoegd de interim-controle in de managementletter van okt. 2004, waarin de accountant deze procedure goedkeurt; Ingaande het jaar 2005 een sociaal jaarverslag tegelijk met de financiële verantwoording het licht te doen zien.


Beslissing motie: 3 stemmen voor (Stadspartij) en 27 stemmen tegen (de rest).

 

F 2  Instemmen met afzien van centrale opslag van consumentenvuurwerk - stuk nummer 11734

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar centrale opslag van consumentenvuurwerk.
 2. Gezien de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek af te zien van centrale opslag van consumentenvuurwerk.

  Interrupties: A.G.J. Liedtke-Bevers ( Liedtke-Çegerek )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: M.A. Rauhé-Meijer ( PvdA )


Beslissing: gelijk aan het voorstel met 15 stemmen tegen (PvdA, Fractie Liedtke/Cegerek, GroenLinks en D66) en 21 stemmen voor (de rest) met een stemverklaring van de heer Enklaar (VVD).


Motie PvdA e.a. inhoudende; Nieuwe aanvragen voor verkoop en/of opslag niet meer mogelijk te maken in compacte woonwijken; De huidige vuurwerkverkopers, en met name in de wijk Noord-Oost Enschede, dienen te worden gemotiveerd en ondersteund om hun opslag en ompakken van vuurwerk in een centrale opslagplaats te doen en gezien de financiën e.e.a. gefaseerd in te voeren; Gezien de gevoeligheid voor de wijk Noord-Oost Enschede te streven naar realisatie 2007; Mee te werken aan een landelijke lobby om het vuurwerkbesluit te wijzigen.


Beslissing motie: verworpen met 12 stemmen voor (D66, Liedtke/Cegerek en PvdA) en 24 stemmen tegen (de rest)


Motie GroenLinks e.a. inhoudende; Al het wettelijk mogelijke te doen om toekomstige vergunningen voor vuurwerkopslagen in woonwijken niet te verlenen, indien het om een grotere opslag gaat dan op dit moment is toegestaan; Bij de landelijke overheid aan te dringen op aanpassing van landelijke wetgeving, dat wil zeggen verplichte opslag van vuurwerk buiten woonwijken; Zich in te spannen om samen met andere Nederlandse gemeenten (bijvoorbeeld in VNG verband) op aanpassing van landelijke wetgeving aan te dringen.


Beslissing motie: verworpen met 15 stemmen voor (GroenLinks, CDA, ChristenUnie, Fractie Ras en BBE) en 21 stemmen tegen (de rest).


Toezegging wethouder Le Loux: De wethouder gaat na of het mogelijk is door aanpassing van de APV nieuwe verkooppunten van consumentenvuurwerk onmogelijk te maken.

 

F 3  Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ’t Vaneker – stuk nummer 11788

 1. Het bestemmingsplan ’t Vaneker’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, voorschriften en plankaart nr. 63215.
 2. Degenen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar te maken hiervan in kennis te stellen conform de‘nota zienswijzen behorende bij het ontwerp-bestemmingsplan ’t Vaneker’.
 3. Het bestemmingsplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel aanbieden.

  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: A. Enklaar ( VVD ) Voorzitter P.E.J. den Oudsten
  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: T. Windmulder ( PvdA )
  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )

Amendement VVD e.a. inhoudende te besluiten; Vast te houden aan de eisen van het structuurplan Het Vaneker; De voorgestelde 20 m. afstand van de beek te veranderen in 100-50 m. conform het Structuurplan; De voorgestelde grootschalige buitenplaatsen met hun kavels te schrappen uit het plan en te vervangen door vrije kavels van een kleinere schaal zoals voorzien in het Structuurplan.


Beslissing amendement: verworpen met 13 stemmen voor (BBE, VVD, Stadspartij, D66, Fractie Liedtke/Cegerek) en 23 stemmen tegen (de rest).


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel met 10 stemmen tegen (VVD, Stadspartij, 1x GroenLinks) en 26 stemmen voor (de rest).


Motie PvdA/CDA e.a. inhoudende het college op te dragen; De raad te betrekken bij het beeldkwaliteitsplan. Voor de inrichting van veld twee worden twee mogelijkheden besproken; verspreidde of geclusterde bebouwing; De raad te betrekken bij het kavelplan. Juist in dit plan komt goed naar voren hoe de uiteindelijke ruimtelijke indeling zal plaatsvinden. Bespreking hiervan in de commissie is voldoende. Bij deze bespreking dient ook een financiele vertaling te worden gepresenteerd. Daarin wordt de gehele exploitatie al dan niet vertrouwelijk, voorgelegd. De uitwerking van de stadsdeelzone bij de behandeling het beeldkwaliteitsplan wordt voorgelegd aan de raad, met daarbij een financiele dekking.


Beslissing motie: met algehele stemmen aangenomen. Het college neemt de motie over.

 

C 1  Vaststellen bestendiging voorkeursrecht ’t Vaneker - stuk nummer 11618

Gelet op de vaststelling van het bestemmingsplan “ ’t Vaneker”; gelet op artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, de overige artikelen van die wet, het Besluit voorkeursrecht gemeenten en de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat het ontwerpraadsbesluit gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage heeft gelegen en hier tegen geen zienswijzen zijn ontvangen;

 1. Op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten aan te wijzen als gronden, waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte kadastrale tekeningen, genaamd “Het Vaneker, bestendiging Wet voorkeursrecht gemeenten” d.d. 10 maart 2005  en de perceellijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt zakelijk gerechtigden, zulks onder overneming van het gestelde in het voorstel van Burgemeester en Wethouders, dat hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.
 2. Dit besluit, met voornoemde bijlagen, kosteloos ter inzage te leggen in het Stadskantoor gedurende de openingstijden en op afspraak buiten de openingstijden.
 3. Burgemeester en wethouders te belasten met de uitvoering van dit besluit conform de Wet voorkeursrecht gemeenten.Beslissing: gelijk aan het voorstel met algehele stemmen voor.

 

I 1  Instemmen met deelname project Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal – stuk nummer 11791

 1. In te stemmen met de uitnodiging van minister A. Pechtold om mee te doen aan het project Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal (SWS) bij de gemeenteraads-verkiezingen op dinsdag 7 maart 2006Beslissing: gelijk aan het voorstel met algehele stemmen voor. De inhoudelijke discussie vindt nader plaats in de Stedelijke commissie.

 

I 2  Vaststellen regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 2006 - stuk nummer 11830

 1. Vast te stellen de ‘Regeling geldelijke tegemoetkoming gemeenteraadsfracties 2006’ .Beslissing: het voorstel is aangehouden tot de volgende debatraad op 17 oktober 2005.

 

B 1  Vaststellen nota reserves en voorzieningen – stuk nummer 11758

De nota reserves en voorzieningen vast te stellen.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  Vaststellen subsidieverordening stimulering amateurkunst en subsidieverordening culturele activiteiten - stuk nummer 11747

 1. De Subsidieverordening stimulering amateurkunst 2005 en de Subsidieverordening Culturele activiteiten 2005 vast te stellen
 2. De Subsidieverordening stimuleringsfonds amateuristische kunstbeoefening 1999 en de Subsidieverordening Fonds Culturele Doeleinden 1993 in te trekken.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 3  Aanwijzen De Jaargetijden als trouwlocatie – stuk nummer 11786

 1. De locatie “De Jaargetijden” aan de Parkweg 49 te Enschede aan te wijzen als gemeentehuis, uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen.
 2. De leges voor een huwelijk op deze locatie gelijk te stellen aan de leges voor een huwelijk op één van de andere aangewezen buitenlocaties. De Legesverordening behoeft daarvoor geen aanpassing.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Viermarkenweg - stuk nummer 11826

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Viermarkenweg 85, dat is aangewezen op de bij dit besluit behorende tekening, met nummer 63249 (Voorbereidingsbesluit Viermarkenweg - 2005).
 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit met ingang van 30 september 2005 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 
 


SLUITING:  22.30 uur