Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

mevr. H. Meijer-Ytsma, mevr. M.A. Rauhé-Meijer,

 

I OPENING

 

II VRAGENHALFUUR

1) R. Tenkink (GroenLinks) – Plan gemeente Almelo voor aanleg 280 hectare bedrijventerrein aan wethouder Helder
Wethouder Helder: In december wordt ambtelijk een Enschede’s bedrijvigheidsplan voorbereid. Volgend jaar vindt regionaal afstemming plaats waarbij nog gelegenheden komen voor bilateraal overleg.

 

2) M. van Hees (PvdA) -  afhaken Stichting Oostgrens fusie stedelijke welzijnsorganisaties
Wethouder Helder: Het college heeft Stichting Oostgrens een aanbod gedaan om een risicovoorziening te treffen zodat alsnog aansluiting mogelijk is. Dit aanbod geldt ook voor Noord.

 

III VASTSTELLEN AGENDABeslissing: de agenda is vastgesteld

 

III bis VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 7 NOVEMBER 2005Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV LIJST INGEKOMEN STUKKEN - stuk nummer 11898Beslissing: M.b.t. C 5: De heer Visser (Stadspartij) verzoekt te wachten op de antwoorden van het college. De voorzitter neemt het verzoek van de heer Visser mee. De raad krijgt schriftelijk een reactie van het presidium over de wijze van afhandeling. De overige stukken op de lijst ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII ANDERE VOORSTELLEN

DEBATSTUKKEN

B 1  Vaststellen beleidsplan Openbare Verlichting 2006-2009 - stuk nummer 11873

 

 1. Het beleidsplan Openbare Verlichting 2006-2009 vast te stellen.
 2. Te kiezen voor de voorkeursvariant. Daartoe de bijhorende opties uit het beleidsplan te kiezen: (-) NPR-norm:  optie 3: huidig verlichtingsniveau, niet volgens NPR-norm (-) Duurzaam Veilig:  optie 2: alleen reconstructie en nieuwe werken volgens Duurzaam Veilig; (-) Achterpadverlichting:   optie 2: conform Woonkeur alle nieuwe achterpaden verlichten; (-) Parken en groen:  optie 3: conform Woonkeur parken en groen niet verlichten; (-) Aanstralende verlichting:   optie 2: handhaven; (-) Sfeerverlichting:  optie 2: handhaven; (-) Sociale veiligheid:  optie 3: budget structureel toevoegen aan de begroting; (-) Kwaliteitsniveaus:  optie 2: hele stad basis, binnenstad hoog.
 3. Te besluiten de vervangingskosten van Openbare Verlichting te activeren.
 4. De financiële consequenties voor 2006, zijnde een vrijval van ca. € 200.000 ten opzichte van de huidige begroting voor openbare verlichting, te betrekken bij de behandeling van de najaarsnota 2005.
 5. De financiële consequenties voor 2007 en verder te betrekken bij de behandeling van de najaarsnota 2005, op basis van de huidige begroting en op basis van onderstaande tabel.

  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )


Beslissing: gelijk aan het voorstel met unanieme stemmen voor (31). Toezegging wethouder Goudt: De wethouder zegt toe met een basis beleidsdocument te komen gebaseerd op de reeds gehanteerde uitgangspunten.

 

B 2  Instemmen met Najaarsnota 2005 – stuk nummer 11878

 1. Instemmen met de Najaarsnota 2005 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen.

  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J. Hatenboer ( VVD )


Amendement 1 VVD, inhoudende; Onder de kop 3.1.1. WWB aan het eind van de alinea toe te voegen: “Alvorens over te gaan tot het vaststellen van een structurele dekking voor de te verwachten tekorten WWB voor de jaren 2008-2012, moet een evaluatie plaatsvinden over de in de alinea genoemde maatregelen en de uiteingelijke Rijksbijdrage”.


Beslissing amendement: Verworpen met 7 stemmen voor (VVD) en 28 stemmen tegen (de rest).


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel met 7 stemmen tegen (VVD) en 27 stemmen voor (de rest).


Stemverklaringen: J. Hatenboer (VVD): VVD is het niet eens met de structurele reservering van € 3 miljoen voor WWB en stemt daarom tegen het voorstel; M. van Hees (PvdA): PvdA stemt voor het voorstel maar blijft wel kritisch over de WWB; B. Heeringa (CDA): CDA sluit zich aan bij de stemverklaring van PvdA en zegt verbaasd te zijn over de reactie van VVD.


Motie 2 PvdA over second opinion parkeerbedrijf is door de indieners ingetrokken na toezegging van het college dat in het voorjaar 2006 onafhankelijk onderzoek naar prognoses zal worden gedaan en dat de raad eventueel betrokken zal worden bij de selectie en opdracht van een bureau.


Motie 3 PvdA, inhoudende het college te verzoeken in overleg met alle betrokken organisaties te streven naar meer volwaardige en voor langere tijd veiliggestelde ondersteuning voor wijken.


Beslissing motie 3: aangenomen met algehele stemmen voor (34)

 

VIII STEMMING OVER DE HAMERSTUKKEN

HAMERSTUKKEN

 

A 1  Instemmen met verzelfstandiging primair openbaar onderwijs middels de oprichting van een stichting Consent - stuk nummer 11891

 1. Uw eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college tot oprichting van een stichting Consent, met statuten als bijgevoegd.
 2. Te besluiten de delegatie aan ons college van de artikelen 47, lid 1 en 48, lid 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 51, lid 1 van de Wet op de expertisecentra, zoals vermeld in bijlage a, behorende bij het Raadsdelegatiebesluit 2003, in te trekken.
 3. Te besluiten met ingang van 1 januari 2006 de Verordening bestuurscommissie openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in te trekken.
 4. Te besluiten op grond van artikel 48, lid 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 51, lid 1 van de Wet op de expertisecentra dat de openbare scholen voor het primair en speciaal (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 januari 2006 door een stichting in stand worden gehouden en de stichting Consent als zodanig aan te wijzen.
 5. Krachtens art. 4, lid 2 van de statuten het aantal bestuursleden vast te stellen op 1.
 6. Krachtens art. 4, lid 4 de heer drs. P.J.A.M. van Leeuwen MES, thans algemeen directeur van Consent, voor de duur van 4 jaren te benoemen tot bestuurder van de stichting.

 7. Krachtens artikel 7, lid 5 de volgende personen te benoemen tot lid van de raad van toezicht: dhr. J.H.O. Grönloh, thans voorzitter van de Bestuurscommissie Consent, dhr. Dr. Mr. E.K. Marshall, thans lid en secretaris van deze bestuurscommissie, mevr. B.E. Melchers, thans gewoon lid van deze bestuurscommissie, dhr. Dr. J.B.J. Koelman, thans lid en penningmeester van de bestuurscommissie, dhr. Mr. W. Wickering, directeur van zorgverzekeraar Menzis te Enschede, dhr. Drs. A.J.T. Kaaks, lid van de raad van bestuur van Koninklijke Grolsch N.V..

 8. Krachtens art 4 lid 11, 2e volzin de centraal directeur van Het Stedelijk Lyceum te belasten met de tijdelijke waarneming van de bestuurder bij diens ontstentenis of belet.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1  Niet-ontvankelijk en ongegrond verklaren bezwaar Wvg dierenpark Boekelo – stuk nummer 11886

 1. Het bezwaar van Maatschap J.H., J.G. en E.H. Lansink-Eeltink, gevestigd aan Goorsedijk 10 te 7548 PS Enschede, tegen het besluit van de raad van 25 april 2005, VII-C1, stuknummer 11614 (Vestiging voorkeursrecht dierenpark Boekelo) conform en onder overneming van het advies van de commissie bezwaarschriften van 5 oktober 2005, kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26881, niet ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaar van de heer J.G. Lansink, wonende aan de Goorsedijk 10 te 7548 PS Enschede, tegen het besluit van de raad van 25 april 2005, VII-C1, stuknummer 11614 (Vestiging voorkeursrecht dierenpark Boekelo) conform en onder overneming van het advies van de commissie bezwaarschriften van 5 oktober 2005, kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26881, ongegrond te verklaren.
 3. Het besluit van de raad van 25 april 2005, VII-C1, stuknummer 11614 (Vestiging voorkeursrecht dierenpark Boekelo) in stand te laten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  Afwijzen verzoek hotel restaurant Savenije om jachthut familie Blijdenstein aan te wijzen als trouwlocatie - stuk nummer 11887

 1. Te besluit om het verzoek van hotel restaurant Savenije om de jachthut van de fam. Blijdenstein aan de Bergweg aan te wijzen als trouwlocatie, niet te honoreren.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

E 1  Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet sportpark Boekelo – stuk nummer 11889

 1. Een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de, door de Raad gevraagde, variantenstudie voor de ontwikkelmogelijkheden van De Grobbe.
 2. De uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten zijn € 15.000, te weten rente € 2.500 en afschrijvingen € 12.500.
 3. Het College opdracht te geven om de werkzaamheden uit te laten voeren.
 4. De uit dit voorstel voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2006.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1a  Vaststellen voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Marssteden 2005  - stuk nummer 11894

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 63006 (voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Marssteden 2005).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 26 november 2005 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1b  Vaststellen voorbereidingsbesluit Wederopbouwplannen 2005 – stuk nummer 11899

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening voorzien van het nummer 59611 d.d. nov.’ 05 (voorbereidingsbesluit Wederopbouwplannen [2005]);
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 20 december 2005 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2  Instemmen met toekenning planschadevergoeding bewoners Voortsweg 340 - stuk nummer 11880

 1. Het besluit van 9 september 2002, waarbij het verzoek om planschadevergoeding van de heer G.H.M. Meijerink is afgewezen, in te trekken.
 2. De heer G.H.M. Meijerink –overeenkomstig het nader advies van de Schadebeoordelingscommissie van 7 september 2005- ambtshalve op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening alsnog een schadevergoeding toe te kennen van € 5.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf  de dagtekening van ontvangst van het verzoek, te weten vanaf 31 augustus 2001.
 3. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de Begrotingspost Ruimtelijke regelgeving (planschadevergoeding).Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  Instemmen met toekenning planschadevergoeding bewoners Bultsweg 8 en Bultsweg 60 – stuk nummer 11883

 1. Kennis te nemen van de rapportage met advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 26 juli 2005 naar aanleiding van het verzoek ex artikel 49 van de wet op de Ruimtelijke Ordening van:
 2. Juridisch Adviesbureau Ruimtelijke Ordening Maat & Ruijgrok te Leiden namens de eigenaren van perceel Bultsweg 8, 7532 XH ENSCHEDE;
 3. de eigenaren van perceel Bultsweg 60, 7532 XH ENSCHEDE,
 4. vanwege de bepalingen van het bestemmingsplan De Eschmarke en de overwegingen en conclusies over te nemen.
 5. Te besluiten op grond van de adviezen van de Schadebeoordelingscommissie Enschede aan bedoelde eigenaren op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een schadevergoeding van € 4.000,-- respectievelijk € 3.500,-- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf dagtekening van de verzoeken, toe te kennen en uit te betalen.
 6. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

SLUITING: 21.15 uur.