Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen (tot 19.30 uur), A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

J. van der Graaf, mevr. M. van Hees, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink en I. Sümer.

 

I  OPENING

 

II  VRAGENHALFUUR

1. Erkenning rampslachtoffer - E. Wallinga (PvdA)
Toezegging wethouder Goudt: De nabestaandenregels zijn van toepassing. De wethouder doet verdere mededeling aan de raad over het collegebesluit inzake de erkenning.

 

2. Medische verstrekking heroine - E. Wallinga (PvdA)


  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD )

Toezegging wethouder De Weger: De onderzoeksrapporten over de resultaten van de heroïneverstrekking worden ter beschikking gesteld aan de raad.

 

3. Vermeend onderzoek VROM naar verdeling gelden wonigncorporaties - T. Windmulder (PvdA)


 

4. Relatie FC Twente-gemeente Enschede - P. Welman (CDA) en mw. H. Meijer-Ytsma (CU)
Toezegging wethouder Hassink: Een bredere uitleg wordt schriftelijk gegeven door het college naar aanleiding van de ingediende schriftelijke vragen van de heer Dijkhuizen.

 

III  VASTSTELLEN AGENDABeslissing: de agenda is gewijzigd vastgesteld. De ingediende motie van de fracties VVD, CDA en PvdA over het initiatief Enschede Bruist wordt als bespreekpunt toegevoegd onder agendapunt VII.

 

III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE VERGADERINGEN VAN 2 MEI EN 10 MEI 2005Beslissing:  de besluitenlijsten zijn vastgesteld.

 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - stuk nr. 11676Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VI  BENOEMING VAN

a.  een 2e loco-griffier
Beslissing:  De heer J.G.M. Heuvel is benoemd als 2e loco-griffier.

 

VII  ANDERE VOORSTELLEN

 

B 1  BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR AANKOOP OBJECT RIPPERDASTRAAT 8 - stuk nr. 11641

 1. In te stemmen met de aankoop van de villa inclusief koetshuis aan de Ripperdastraat 8 door Gemeente Enschede van Stichting Tactus.
 2. Voor aankoop van dit object incl. de aanpassingen een krediet van € 1.950.000,00 beschikbaar te stellen.
 3. De reeds geaccordeerde onttrekking aan de reserve verbetering stad ad € 500.000,00 te storten in de te vormen ‘reserve bijdrage kostendekkende huur’.
 4. De berekende kostendekkende huur op te brengen door enerzijds de bij Tactus in rekening te brengen hur en anderzijds door de jaarlijkse onttrekking uit de ‘reserve bijdrage kostendekkende huur’.
 5. De uit dit voorstel voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2005.

  Interrupties: F.M.J. van der Aa-Hahn ( VVD ) G.A.M. Haisma ( VVD ) W.E. Wallinga ( PvdA )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD ) J. Hofte ( Stadspartij )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie ) G.A.M. Haisma ( VVD )
  Interrupties: G.A.M. Haisma ( VVD )


Beslissing: gelijk aan het voorstel met dien verstande dat de fracties VVD en Stadspartij geacht willen worden te hebben tegengestemd.

 

I 1  OPDRACHT TE GEVEN AAN HET COLLEGE TOT HET UITVOEREN VAN EEN LOKALE STEMWIJZER - stuk nr. 11678

 1. Het college opdracht te geven om een Lokale Stemwijzer uit te voeren en daarvoor een extern bureau opdracht te geven.

  Interrupties: U. Visser ( Stadspartij )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) J. Hofte ( Stadspartij )


Beslissing: gelijk aan het voorstel.


Toezegging burgemeester Den Oudsten: Het college houdt de raad op de hoogte van de uitvoering. Bij het maken van de definitieve keuzes wordt de raad geïnformeerd.

 

MOTIE 1, INITIATIEF ENSCHEDE BRUIST - VVD, CDA, PvdA

 1. Het college opdracht te geven contact met Enschede Bruist op te nemen teneinde te onderzoeken op welke wijze het initiatief van Enschede Bruist ondersteund kan worden.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )


Beslissing: De motie wordt overgenomen door het college. GroenLinks stemt tegen de motie (3 stemmen), de rest voor (29 stemmen).

 

VIII  STEMMING OVER HAMERSTUKKEN

 

F 2  TOEKENNEN SCHADEVERGOEDING 3 VERZOEKERS EX ART. 49 WRO INZAKE JOSINK ES - stuk nr. 11674

 1. Te besluiten, naar aanleiding van hun verzoeken daartoe, overeenkomstig de adviezen van de Schadebeoordelingscommissie Enschede schadevergoeding ex artikel 49 WRO toe te kennen en uit te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente aan:  (a) de heer B.J.J. Geerdink en mevrouw F. Geerdink-Forger, wonende Bruggertstraat 347 te 7545 AV Enschede € 4.000,= vanaf  4 mei 2004  (b) de heer J.B. Goris en mevrouw T. Goris-Trip, wonende Bruggertstraat 361 te 7545 AV Enschede € 4.000,= vanaf 26 april 2004  (c)de heer M.J.A. Winters en mevrouw M.M. Winters-Berteler, wonende Bruggertstraat 339 te 7545 AV Enschede € 4000,= vanaf 16 juli 2004.
  wegens waardevermindering van hun panden als gevolg van de bepalingen van het bestemmingsplan Josink Es.
 2. Te besluiten de hieruit voortvloeiende kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie van de "Josink Es".Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3  VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN BOULEVARD-HOEK BRINKSTRAAT (VOORMALIGE HTS-LOCATIE) - stuk nr. 11667

 1. Het bestemmingsplan “Boulevard – hoek Brinkstraat” (voormalige HTS locatie) vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, voorschriften en plankaart nummer  63179.
 2. De Vereniging van Eigenaren Belvédère, P/a Boulevard 1945 355-33, 7511 AD Enschede, hiervan in kennis te stellen conform de nota beantwoording zienswijzen behorend bij het ontwerp bestemmingsplan “Boulevard – hoek Brinkstraat” (voormalige HTS locatie)Beslissing: gelijk aan het voorstel.


 


SLUITING:  20.37 uur.