Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman en T. Windmulder

Afwezig:

H. Ras en J. van der Zee.

 

I  OPENING

 

II  VRAGENHALFUUR

Wachtruimte busstation – M. Kiranli-Kronenburg (PvdA)

 

Klachten communicatie en sociale dienstverlening aan bijstandscliënten – R.Tenkink (Groenlinks)

 

Plaatsing banken op Van Heekplein – F. Lammerink (Stadspartij)

 

III  VASTSTELLEN AGENDABeslissing: De raad besluit de ingediende motie van de fractie PvdA inzake huurbeleid minister Dekker na agendapunt VII, G 2 te agenderen. De agenda is gewijzigd vastgesteld.

 

III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 13 FEBRUARI 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN – stuk nummer 12036Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII  ANDERE VOORSTELLEN

Bespreekstukken

 

R 1 - Overnemen aanbevelingen Rekenkamercommissie inzake Eindrapport Rekenkameronderzoek Beleving van externe veiligheid - stuknummer 11990

 1. Kennis te nemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie van de Gemeente Enschede inzake het onderzoek “Beleving van externe veiligheid”;
 2. Over te nemen de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren;
 3. Het College te verzoeken de Raad vooralsnog halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de genoemde uitvoering.Amendement A, inhoudende:


Toevoegen aan punt 2 onder voorstel:


Verzoekt het college beleid inzake verkeersveiligheid en sociale veiligheid te expliciteren en resultaten vast te stellen voor reductie van onveiligheidsgevoelens en hierover actief met burgers te communiceren.


 Beslissing Amendement A: unaniem aangenomen (29 stemmen)


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

Unaniem (29 stemmen).

 

A 1 - Instemmen met richtinggevend besluit “Herontwikkeling vliegbasis Twente en omgeving” – stuk nummer 11986

 1. Kennis nemen van het rapport “Verkenningsfase 2005” en van de daarin vermelde conclusies. Hierbij wordt expliciet verwezen naar de inleiding en de samenvatting en vervolg.
 2. Te besluiten het voorbereidingstraject "Herontwikkeling Vliegbasis Twente en Omgeving" op basis van deze conclusies voort te zetten.
 3. In te stemmen met het voorgestelde model van het initiatiefnemerschap, waarbij de gemeente Enschede de coördinerende rol gaat vervullen in de luchthavenprocedure, in nauwe afstemming met de buurgemeenten Hengelo, Oldenzaal, Losser, Dinkelland en met Netwerkstad Twente.
 4. Instemmen met de eerste tranche van verdere voorbereiding van het project en hiervoor een krediet van € 242.500,- exclusief BTW te verlenen ter dekking van de kosten van de projectorganisatie doorstart luchthaven voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 mei 2006; Hiernaast wordt uitgegaan van een bijdrage van de provincie Overijssel.
 5. Deze kosten ten laste brengen van de dienstreserve die gevoed wordt vanuit het onverdeelde rekeningresultaat 2004.
 6. Deze wijziging door te voeren in de begroting 2006.

  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links )
  Interrupties: J.A.R. Tenkink ( Groen Links ) A. van Duinen ( D66 )


Motie 1 Groenlinks inhoudende:


Spreekt uit dat:
 • Een situatie waarin gemeenschapsgeld in de exploitatie van een luchthaven wordt gestopt, zoals in het verleden bij EAT het geval was, onwenselijk is;


 • De gemeente Enschede nu en in de toekomst geen structurele financiële bijdrage geeft aan een nieuwe luchthavenexploitant;


 • De gemeente Enschede ook geen incidentele bijdrage levert aan de exploitatie van Airport Twente.


Beslissing Motie 1: verworpen met 3 stemmen voor (Groenlinks, D66) en 29 stemmen tegen (de rest)


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

3 stemmen tegen (Groenlinks, D66) en 29 voor (de rest).

 

B 1 - Machtigen College om i.s.m. raadspresidium, het Oversticht en IAA-architecten conceptplan Toekomstvisie Stadhuis uit te werken en uit te voeren - stuk nummer 12017

 1. Kennis te nemen van het voorstel voor de herinrichting van de raadszaal en de korte termijn visie als conceptplan vast te stellen;
 2. Het college te machtigen om in samenwerking met het raadspresidium en de fractievoorzitters, het Oversticht en IAA-architecten dit conceptplan uit te werken en uit te voeren, waarbij een nadere afweging wordt gemaakt inzake meubilairkeuze en zaalopstelling;
 3. In te stemmen met het uitvoeren van de werkzaamheden in de eerste helft van 2006.

  Interrupties: P. Datema ( ChristenUnie )


Amendement B PvdA e.a. inhoudende:


Punt 2 onder voorstel als volgt te wijzigen:


Het college te machtigen om in samenwerking met het raadspresidium en de fractievoorzitters, het Oversticht en IAA architecten een plan op te stellen en uit te voeren voor de herinrichting van de raadszaal waarbij inzake meubilairkeuze en zaalopstelling wordt uitgegaan van tafels en stoelen.


Beslissing Amendement B: aangenomen met 11 stemmen tegen (5 VVD, 3 Christenunie, 2 Groenlinks, 1 D66) en 23 voor (10 PvdA, 1 BBE, 2 Liedtke/Cegerek, 1 Stadspartij, 1 VVD, 8 CDA).


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

1 stem tegen (D66) en 33 voor (de rest).

 

D 1 - Afwijzen voortzetting gebruik buitenbad Zuidkamp – stuk nummer 12000

 1. Voortzetting van het gebruik van het buitenbad nabij Zuidkamp onder verantwoordelijkheid van de gemeente Enschede af te wijzen;
 2. Dit standpunt mede te delen aan de Lonneker initiatiefgroep.Motie 2 CDA e.a. inhoudende:


Draagt het College op:
 1. Bestuurlijke ondersteuning te verlenen in het overleg tussen de stichting i.o. en defensie;


 2. Ambtelijke ondersteuning te verlenen bij het uitwerken van het plan om het zwembad open te houden;


 3. Zich positief op te stellen bij dit buurtinitiatief, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage uit het potje ‘buurtinitiatieven’ of uit de ‘Welmangelden’

Beslissing motie 2: unaniem aangenomen (34 stemmen).


Beslissing: gelijk aan het voorstel. Unaniem (34 stemmen).

 

E 1 - Instemmen met keuzes in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - stuk nummer 11962

 1. Vooralsnog geen veranderingen door te voeren in de beleidsuitvoering van de Welzijnswet en de WVG;
 2. Met betrekking tot de indicatiestelling voor de huishoudelijke verzorging aan te sluiten bij de huidige gang van zaken in de AWBZ en gebruik te maken van het Protocol Gebruikelijke Zorg;
 3. De huidige gang van zaken dat mensen met een PGB nu contracten hebben gesloten met verschillende categorieën aanbieders, bijvoorbeeld familieleden, niet-erkende en erkende instellingen, te continueren;
 4. Voor de huishoudelijke verzorging te kiezen voor meerdere aanbieders, afhankelijk van de toepasbaarheid op de te ontwikkelen wet- en regelgeving of overgangsbepalingen.Motie 4 Christenunie inhoudende:


Draagt het presidium op:
 • Een hoorzitting te organiseren waarin de raadsleden instellingen en belangengroepen kunnen horen (voor de vakantie);


 • Kaderstellend debat te organiseren met betrekking tot de winst die er te halen valt door de combinatie van welzijn en zorg.

Beslissing motie 4: unaniem aangenomen (28 stemmen).


Beslissing: gelijk aan het voorstel. Unaniem (28 stemmen).

 

De heer B. van Dijk neemt het voorzitterschap voor agendapunt G 1 en G2 over, omdat de heer Den Oudsten bij deze agendapunten als woordvoerder optreedt.

 

G 1 - Instemmen met aanbevelingen Evaluatierapport Netwerkstad Aait Vedan (i.c.m. stuknr. 12024) – stuk nummer 11984

1.   Instemmen met het Evaluatierapport Netwerkstad Twente Aait Vedan en op    basis daarvan de daarin opgenomen aanbevelingen in principe           onderschrijven:

 1. doorgaan met Netwerkstad Twente, in ieder geval voor een periode van 6 jaar;
 2. bestuurlijke en ambtelijke structurering Netwerkstad inpassen in traject “Vernieuwing samenwerking Twente” (uitwerking traject Wgr-plus);
 3. extern (bestuurlijk) herkenbaar blijven als Netwerkstad Twente;
 4. de stuurgroep Netwerkstad vervangen door een bestuurscommissie binnen de Wgr-plusregio Twente, met continueren rol provincie als bestendige partner. Samenstelling bestuurscommissie nader te bezien;
 5. aan deze bestuurscommissie 3 hoofdtaken toekennen:
  i.          uitoefening van Wgr-plusbevoegdheden die door de regioraad aan de bestuurscommissie zijn overgedragen;
  ii.          bestuurlijke aansturing van geselecteerde Netwerkstadprojecten;
  iii.          stimuleren en verder ontwikkelen van de samenwerking en beleids-afstemming tussen de partnergemeenten;
 6. Oldenzaal uitnodigen om volwaardig deel uit te gaan maken van de nieuwe bestuurscommissie; toetreding in onderling overleg nader uit te werken;
 7. op ambtelijk niveau een herkenbaar programmabureau handhaven t.b.v. Netwerkstad;
 8. investeringsmiddelen beschikbaar stellen ter financiering van Netwerkstad-projecten ter grootte van € 15 mln. voor de komende raadsperiode, aan te vullen met medefinancieringsbijdragen van de provincie en van derden. De vormgeving hiervan nader uit te werken, mede in relatie tot de wijze waarop middelen voor innovatie beschikbaar worden gesteld;
 9. meer gaan doen aan internationale positionering Netwerkstad; daartoe jaarbudget NT ophogen met € 100.000, ondermeer t.b.v. extra ambtelijke inzet voor in ieder geval het coördineren van de inbreng in Eurocities, Euregio en Städtedreieck;
 10. bevorderen dat de Radencommissie Netwerkstad wordt gehandhaafd

2.

 1. De verdere uitwerking te laten plaatsvinden in het traject Vernieuwing Samenwerking Twente onder leiding van de voorzitter de Regio Twente en hierover nadere voorstellen af te wachten.
 2. De besluitvorming over het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen ter financiering van Netwerkstadprojecten in samenhang beschouwen met de wijze waarop afspraken worden gemaakt over het prestatiecontract Netwerkstad, en bekostiging van overige initiatieven binnen de Netwerkstad en/of in het verband van de Regio Twente.

Beslissing: gelijk aan het voorstel. Unaniem (33 stemmen).
 

 

G 2 - Instemmen met de in de Hoofdlijnennota van Vorm en Beweging “Vernieuwing Samenwerking Twente” geformuleerde uitspraken (i.c.m. stuknr. 11984) - stuk nummer 12024

 1. Kennisnemen van de Hoofdlijnennota Van Vorm en Beweging, “Vernieuwing Samenwerking Twente” d.d. 24 januari 2006;
 2. Instemmen met de in de Hoofdlijnennota Van Vorm en Beweging, “Vernieuwing Samenwerking Twente” d.d. 24 januari 2006onder 5.2. geformuleerde uitspraken op hoofdlijnen met betrekking tot de bestuurlijke samenwerking Twente;
  1)         Instemming met de Samenwerkingsverklaring tussen Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de Regio Twente namens de Twentse gemeenten, met de Agenda voor Twente als basis;
  2)         Instemming met het instellen van twee commissies: een bestuurscommissie voor de Netwerkstad en commissie voor het landelijk gebied. Aan de bestuurscommissie voor het stedelijk gebied de uitoefening toe te kennen van de Wgr-plus taken die door de Regioraad aan de bestuurscommissie worden overgedragen zover deze betrekking hebben op de Wgr-plustaken of intensivering ervan  alsmede andere taken zoals opgenomen in de evaluatie Netwerkstad  november 2005.
  De samenstelling, aard en bevoegdheden van de commissie voor het landelijk gebied baseren op nader door de gemeenten die het aangaat te onderbouwen strategische activiteiten/thema’s in het landelijk gebied;
  3)         Instemming met een stemverhouding voor   onderwerpen/taken en bevoegdheden die niet aan de bestuurscommissie Netwerkstad zijn overgedragen die bestaat uit een model waarbij een meerderheid nodig is van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.
  4)         Als samenstelling van de Regioraad te kiezen voor het model waarbinnen elke gemeente in de regioraad 2 leden krijgt: 1 uit het college en 1 uit de raad. Voorzitter is de burgemeester van de grootste gemeente. Hij wordt voor zijn gemeente niet gerekend tot de 2 leden als hierboven vermeld. Daarnaast zijn er 4 DB-leden die afkomstig zijn uit de regioraadsleden die collegelid zijn. Indien een gemeente een DB-lid heeft geeft dit geen recht op een extra plaats in de regioraad. 
  Het vorenstaande houdt in dat de regioraad 29 leden heeft (voorzitter, 14 collegeleden en 14 raadsleden).
  5)         Aan de bestuurlijke opdrachtgevers, onder leiding van de voorzitter van de Regio Twente, opdracht geven tot verdere uitwerking van deze hoofdlijnen met inachtneming van de in de notitie opgenomen oplevermomenten.
 3.   Als kanttekeningen vanuit het College mee te nemen naar de Regioraad:
  1)         Voor de eventuele commissie landelijk gebied de voorkeur uit te spreken voor een thematische commissie gericht op strategische activiteiten en thema’s. Participatie door steden met een buitengebied, waaronder Enschede in deze commissie ligt voor de hand gezien de grootte van het buitengebied en de onderwerpen die spelen op grondgebied van deze gemeenten zoals reconstructie;
  2)         Nadrukkelijk bezien of het voorgestelde aantal van vijf leden in het dagelijks bestuur voldoende is als vertrekpunt, indien dit wordt afgezet tegen de taken en eisen die gesteld worden aan een krachtig en effectief regionaal bestuur van de Regio Twente.

  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE )


 Motie 5, A. Enklaar als vertegenwoordiger van de Gemeente Enschede in het Algemeen Bestuur van de Regio Twente inhoudende:


Spreekt als zijn standpunt uit dat:
 1. Het gewenst is dat alle huidige deelnemende gemeenten lid van de Regio blijven en zich gezamenlijk blijven inzetten voor de belangen van Twente;


 2. Het de voorkeur verdient om voor de Netwerkstad een territoriale bestuurscommissie en voor het landelijk gebied een functionele adviescommissie in het leven te roepen;


 3. In ieder geval Enschede en andere gemeenten van de Netwerkstad met een groot buitengebied ook deel moeten uitmaken van de Commissie Landelijk Gebied om mee te kunnen praten over de Reconstructiewet en de problemen van kleine kernen;


 4. Het goed is dat de stemverhoudingen zodanig worden gewijzigd, dat majeure beslissingen alleen met 2/3 meerderheid van stemmen (gekoppeld aan het aantal inwoners) kunnen worden genomen, zodat de Netwerkstad qua stemmen niet meer overheerst;


 5. De wens om aan majeure beslissingen ook de eis van een meerderheid van 2/3 van alle gemeenten te verbinden te ver gaat, omdat dat te veel macht geeft aan een gering aantal gemeenten die samenwerking eventueel willen blokkeren;


 6. Nu nog niet besloten kan worden over invulling van het A.B. en D.B. van de Regio en dat eerst de uitwerking moet worden afgewacht zoals die wordt aangekondigd op pp. 32-33 van de nota Van Vorm en Beweging;


 7. Het van belang is de controlerende macht van het A.B. te versterken door alle stemmen van een gemeente toe te kennen aan de vertegenwoordiger(s) in het A.B. die niet in het D.B. zit(ten).

Beslissing motie 5: unaniem aangenomen (33 stemmen)


Beslissing: gelijk aan het voorstel. Unaniem (33 stemmen).

 

Motie 3 PvdA, inhoudende:

Besluit om het college op te dragen:

 • Alle partijen in de Tweede kamer te laten weten dat de Raad van de gemeente Enschede negatief is over het voorgestelde huurbeleid van Dekker;
 • Daarbij expliciet te wijzen op de goede en constructieve financiële bijdragen van woningbouwcorporaties in Enschede gericht op nieuwbouw en onderhoud en leefbaarheid;
 • Daarbij ook wijst op verplichte bijdrage voor corporaties die ten kosten zullen gaan van bijdragen gericht op nieuwbouw, onderhoud, leefbaarheid en zorgvoorzieningen;
 • In de begeleidende brief ook te wijzen op de te verwachten forse toename van de huren, en de consequenties daarvan voor de Enschedese burgers.

 

Hamerstukken

 

B 2 - Vaststellen begrotingswijziging dienstjaar 2006 – stuk nummer 12022Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 3 - Instemmen verhoging kwijtschelding en vaststellen verordening afvalstoffenheffing - stuk nummer 12005

 1. De teruggave afvalstoffenheffing in verband met kwijtschelding te verhogen van € 186,96 naar € 201,36;
 2. Vast te stellen de verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 4 - Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Morsweg 55 – stuk nummer 12032

 1. Voor de aanleg van openbare drukriolering ter hoogte van Morsweg 55 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject;
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen;
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 5 - Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Loerhazenweg 150 - stuk nummer 12033

 1. Voor de aanleg van openbare drukriolering ter hoogte van Loerhazenweg 150 baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject;
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen;
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 6 - Vaststellen bekostigingsbesluit drukriolering Stegenkampweg  – stuk nummer 12034

 1. Voor de aanleg van openbare drukriolering in de omgeving van de Stegenkampweg baatbelasting te gaan heffen tot maximaal € 3.403,35 per belastingobject;
 2. Hiertoe een bekostigingsbesluit vast te stellen waarbij op de bijbehorende tekening een aanduiding wordt gegeven van het betreffende gebied waarbinnen de in de heffing te betrekken belastingobjecten zijn gelegen;
 3. Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1 - Ongegrond verklaren bezwaarschrift Wvg ’t Vaneker- stuknr. 12003

 1. Het bezwaarschrift van de heer J.G. Bult te Enschede tegen het besluit van de raad van 19 september 2005 tot vestiging van het voorkeursrecht ex artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten, conform en onder overneming het advies van de commissie bezwaarschriften met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26909, ongegrond te verklaren;
 2. Het besluit van 19 september 2005 in stand te laten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 2 - Instemmen met realisatie van een 400 meter kunstijsbaan en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet – stuk nummer 12006

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken in het haalbaarheidsonderzoek naar een 400 meter kunstijsbaan. De belangrijkste punten daarbij zijn het inmiddels ontstane brede draagvlak, de grote mate van dekking van de investeringskosten en de mogelijkheid van een sluitende exploitatie;
 2. In principe te besluiten tot realisatie van een 400 meter kunstijsbaan onder de voorwaarde dat de nog ontbrekende dekking van de investeringskosten wordt verworven;
 3. Voor de nadere uitwerking een voorbereidingskrediet van € 315.000,- ter beschikking te stellen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 94.500,- (afschrijving € 78.750,- en rente € 15.750,-) te dekken uit de reserve Kunstijsbaan Twente. De hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2006 betreffende het krediet en 2007 betreffende de kapitaallasten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3 - Gegrond verklaren bezwaarschrift en vergoeden planschade Spölminkkamp 28 - stuk nummer 11998

 1. Het bezwaarschrift d.d. 24 augustus 2001 n.a.v. het niet toekennen van vergoeding planschade, gegrond te verklaren en aan de heer E. Verwey en mevrouw A.F. Verwey-Visscher, € 13.200,= schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag op 31 juli 2000;
 2. De verlet- en reis- en verblijfskosten van Verwey niet te vergoeden. De kosten van rechtsbijstand eveneens niet te vergoeden;
 3. Te bepalen dat de schadevergoeding te vermeerderen met de wettelijke rente ten laste komt van de post Planschadeuitkeringen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D/C 3 - Vaststellen deelplan Velve-Lindenhof - stuk nummer 11976

 1. Het Deelplan Velve-Lindenhof vaststellen.
Stemverklaring Stadspartij: Dhr. Visser is van mening dat de belangen van bewoners die overkomen uit gesloopte wijken niet zorgvuldig genoeg zijn meegenomen.


Stemverklaring Groenlinks: Iedereen die nu huurtoeslag krijgt moet in staat worden gesteld straks een betaalbare woning te bewonen.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1 a - Vaststellen voorbereidingsbesluit Boekelosestraat 400 (De Bleekerij) - stuk nummer 11995

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangegeven op de hierbij behorende tekening met nummer 63013 (voorbereidingsbesluit Boekelosestraat 400 (De Bleekerij);
 2. Te verklaren dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 3 maart 2006 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2 - Toekennen planschade bestemmingsplan De Eschmarke - stuk nummer 11999

 1. In afwijking van de adviezen van de Schadebeoordelingscommissie Enschede d.d. 11 oktober 2005 schadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen aan:
  a     De heer P.L. Oosterwijk en mevr. G. Oosterwijk-de Graaf, Lonnekerweg 114, 7532 RN Enschede ad € 7.500,-
  b     De heer W.G.B. Agten en mevr. C.E. Agten-Meerman, Lonnekerweg 116, 7532 RN Enschede ad € 7.000,-
  Genoemde bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagtekening van ontvangst van de verzoeken om planschadevergoeding;
 2. Te bepalen dat de hieruit voortvloeiende kosten ten laste worden gebracht van de grondexploitatie De Eschmarke.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 3 - Gegrond verklaren bezwaarschrift en vergoeden planschade Spölminkkamp 28 - stuk nummer 11998

 1. Het bezwaarschrift d.d. 24 augustus 2001 n.a.v. het niet toekennen van vergoeding planschade, gegrond te verklaren en aan de heer E. Verwey en mevrouw A.F. Verwey-Visscher, € 13.200,= schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag op 31 juli 2000;
 2. De verlet- en reis- en verblijfskosten van Verwey niet te vergoeden. De kosten van rechtsbijstand eveneens niet te vergoeden;
 3. Te bepalen dat de schadevergoeding te vermeerderen met de wettelijke rente ten laste komt van de post Planschadeuitkeringen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 4 - Gegrond verklaren bezwaarschrift en vergoeden planschade Spölminkkamp 26 - stuk nummer 11997

 1. Het bezwaarschrift d.d. 24 augustus 2001 n.a.v. het niet toekennen van vergoeding planschade, gegrond te verklaren en aan de heer E. Bonsing en mevrouw M.E. Bonsing-Gerridzen € 10.000,= schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag op 31 juli 2000;
 2. De reis- en verblijfskosten en deels de verleturen van Bonsing niet te vergoeden en tevens de kosten van rechtsbijstand niet te vergoeden. De verleturen in verband met de aanwezigheid bij de zitting van de Commissie Bezwaarschriften op 30 september 2003 te vergoeden tot € 70,=;
 3. Te bepalen dat de schadevergoeding te vermeerderen met de wettelijke rente en het bedrag verband houdend met de verleturen ten laste komt van de post Planschadeuitkeringen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 5 - Geen schadevergoeding toekennen planschadeverzoek bewoners Dr. Zamenhoflaan 214 - stuk nummer 12013

 1. De heer H L. Groenink en mevrouw E.J. Groenink-Schoonderbeek –overeenkomstig het advies van de Schadebeoordelingscommissie Enschede - op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening geen schadevergoeding toe te kennen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 6 - Vaststellen routering gevaarlijke stoffen - stuk nummer 12012

 1. Te besluiten tot het vaststellen van de voorgestelde routering gevaarlijke stoffen in de gemeente Enschede.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 3 - Vaststellen inspraakverordening 2006 - stuk nummer 12014

 1. De Inspraakverordening 2006 met de toelichting vast te stellen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

G 4 - Vaststellen Raadsdelegatiebesluit 2006 onder gelijktijdige intrekking Raadsdelegatiebesluit 2003 en Raadsbesluit 10 mei 2005 - stuk nummer 12037

 1. Het vaststellen van het Raadsdelegatiebesluit 2006 overeenkomstig het bijbehorende concept;
 2. Het intrekken van het Raadsdelegatiebesluit 2003 van 7 april 2003;
 3. Het intrekken van het besluit van 10 mei 2005 tot het delegeren van bevoegdheden uit artikel 7:1a Algemene wet bestuursrecht.Stemverklaring Stadspartij: de bevoegheidsoverdracht is niet in de commissie en de raad behandeld. Dhr. Visser vindt het niet chique de nieuwe raad op deze wijze met deze beslissing te belasten.

Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

  Interrupties: J. van der Graaf ( ChristenUnie )