Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

F. Aktan, C. Örnek en I. Sümer.

 

I  OPENING

  Interrupties: D. Boes-Schoonderbeek ( CDA )

 

II  VRAGENHALFUUR

1)  GEMEENTELIJK BELEID T.A.V. SLACHTOFFERS VUURWERKRAMP - F.C.G. LAMMERINK (STADSPARTIJ)


 

2)  FOUTIEVE ADVERTENTIETEKST - F.C.G. LAMMERINK (STADSPARTIJ)


 

3)  VERHOGEN VERHUISKOSTENVERGOEDING WONINGBOUWCORPORATIES - F.C.G. LAMMERINK (STADSPARTIJ)


 

III  VASTSTELLEN AGENDABeslissing:  de agenda is vastgesteld. De motie van GroenLinks inzake verdeelmodellen Wet werk en bijstand (WWB) wordt geagendeerd na agendapunt VII C 1.

 

III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 6 JUNI 2005Beslissing:  de besluitenlijst is vastgesteld.

 

IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - STUKNR. 11719Beslissing:  de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VI  BENOEMING VAN

A)  EEN LID COMMISSIE VAN TOEZICHT WOOLDRIKSPARK - STUKNR. 11710
Beslissing:  de heer H.K.S. Tan is met algehele stemmen benoemd als lid van de Commissie van Toezicht Wooldrikspark.

 

BESPREEKSTUKKEN

VII - A 1  KREDIET VERLENEN TEN BEHOEVE VAN DEKKING KOSTEN PROJECTORGANISATIE DOORSTART LUCHTHAVEN - STUKNR. 11651

 1. Kennis nemen van de samenvatting van het projectvoorstel ‘Herontwikkeling vliegbasis Twente en omgeving’.
 2. Een krediet van 470. 000 euro exclusief BTW verlenen ter dekking van de kosten van de projectorganisatie doorstart luchthaven.
 3. Deze kosten ten laste brengen van de reserve “Verbetering stad”.
 4. Deze wijziging door te voeren in de begroting 2005.

  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten
  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten


Beslissing:  gelijk aan het voorstel.


Toezegging wethouder Helder:  half september wordt door middel van een presentatie nadere informatie gegeven aan de raad.

 

VII - B/A 1  INSTEMMEN MET DE VOORSTELLEN TEN AANZIEN VAN VERLEGGING BUSBAAN BELTSTRAAT (AANGEPAST VOORSTEL D.D. 24 JUNI 2005) - STUKNR. 11711

Besluiten om t.a.v. de verlegging busbaan Beltstraat:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Werkgroep Verkeer Binnenstad d.d. 24 juni 2005 en te betrekken in uw besluitvorming.
 2. In te stemmen met het besluit van B & W van 22 februari 2005 tot vaststelling van het Definitief Ontwerp voor de verlegging van de busbaan conform bijbehorende tekening.
 3. De aanlegkosten, geraamd op € 374.300, ten laste te brengen van (a) het uitvoeringskrediet Stadserf tot een bedrag van  € 270.000 (b) het MIW voor een bedrag van € 10.000 (c) het budget knelpunten Hoofdwegennet 2005 voor een bedrag van € 20.000 (d) de reserve verbetering stad voor een bedrag van € 74.300.
 4. De gemeentebegroting 2005 dienovereenkomstig te wijzigen.

Motie PvdA e.a. inhoudende het college op te dragen:

 • voor een periode van minimaal drie jaar geen maatregelen te nemen die een verdere bereikbaarheid en doorsteekbaarheid van het centrum voor zowel intra-stedelijk als ander verkeer verder beperken of onmogelijk maken;
 • de prioritering zoals is vastgelegd in de projecten behorende bij het Mobiliteitsplan 2004-2015 als volgt te wijzigen:
  - 2 d (singelring Noord, 3 kruispunten i.c.m. conpensatiepakket Noord) voor zover nog niet uitgevoerd en voorbereid het gehele pakket maatregelen (tranche 2004, 2005, 2006) z.s.m. in uitvoering nemen en daarover de Raad voor september 2005 te informeren;
  - 2 e (singelring West, 4 kruispunten incl. Haaksbergerstraat i.c.m. compensatiepakket Noord) voorbereiden en in uitvoering nemen in 2006 en de Raad hierover uiterlijk 1 december 2005 te informeren;
 • na de zomer van 2005 het kentekenonderzoek uit te voeren op minimaal cijf plaatsen op de cityring, te weten: Oldenzaalsestraat, Zuidlus achter de V&D, kruising Beltstraat-Boulevard, Ripperdastraat en Molenstraat ter hoogte van het belastingkantoor;
 • het bovengenoemde onderzoek een jaar na het gereedkomen van de maatregelen op de singelring te herhalen en samen met de overige monitoring als integrale evaluatie aan de Raad aan te bieden;
 • het advies van de werkgroep verkeer ten aanzien van de veiligheid op de Zuidlus over te nemen en zo spoedig mogelijk ten uitvoer te brengen;
 • na het zomerreces in het randprogramma van de stedelijke commissie over het onderwerp ínspraak bij verkeersmaatregelen’ nader toe te lichten.

  Interrupties: Voorzitter P.E.J. den Oudsten
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: M. Kiranli-Kronenburg ( PvdA )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: J. van der Zee ( Groen Links )
  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD )
  Interrupties: J. Hofte ( Stadspartij )


Het college neemt de motie in zoverre over dat zodra de singelkruispunten aangepast zijn, en met overlegging van kentekenonderzoeken, alsnog met een voorstel te kunnen komen m.b.t. de Zuidlus (zo mogelijk eerder dan de gestelde 3 jaar in de motie). Extra financiële maatregelen, zoals verwoord bij de overwegingen, ter uitvoering van de motie zijn niet nodig. Het college doet nadere studie t.a.v. de verkeersveiligheid van fietsers op de (doorsteek) Zuidlus. Daarbij zal het college aandacht besteden aan een opstelstrook in de Nijverheidstraat.


Stemming motie:  aangenomen met 6 stemmen tegen (GroenLinks en ChristenUnie) en 30 stemmen voor (de rest).


De voorzitter stelt voor het voorstel als volgt aan te passen:


1. Ongewijzigd.
De punten 2 t/m 4 te vervangen door de volgende punten:
2. (a) Te besluiten tot aanleg van een geheel vrijliggende busbaan van de Beltstraat tot aan de rotonde met de Ripperdastraat (langs de Boulevard).
2. (b) Voor het overige in te stemmen met het besluit van B & W van 22 februari 2005 tot vaststelling van het Definitief Ontwerp voor de verlegging van de busbaan conform bijbehorende tekening.
3. Het college op te dragen voor de raadsvergadering van 18 juli 2005 te komen met een nader uitwerkingsvoorstel en kredietvoorstel.


Besluit aangepast voorstel:  3 stemmen tegen (ChristenUnie) en 33 stemmen voor (de rest).


 

VII - C 1  VASTSTELLEN / VERLENEN KREDIET BUDGET STUKNR. 11709

 1. De binnengekomen zienswijze op de Woonvisie deels over te nemen, conform overwegingen.
 2. De Woonvisie Enschede 2005-2015 “Werken aan Wonen” vast te stellen.
 3. Voor de periode 2005 – 2015 een budget te verlenen voor in totaal € 2.452.000,-- en dit voor de jaren 2005 –2015 overeenkomstig te verdelen conform de financiële paragraaf.
 4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

  Interrupties: G.J. van der Veen ( CDA )
  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links ) J.H. Schoeman ( BBE )


Beslissing:  gelijk aan het voorstel.


Toezegging wethouder Bleker:  de wethouder gaat de discussie met de corporaties aan over de inkomenstoets, conform eerdere toezegging in de stedelijke commissie. Zodra uit onderzoek bekend is waar de ‘scheefwoners’ zitten dan wordt dat aan de Raad bekend gemaakt. De wethouder vraagt na bij de huurderverenigingen of m.b.t. de onderzekerheid bij herstructurering verbetering mogelijk is.

 

MOTIE 1:  GROENLINKS E.A. INZAKE VERDEELMODELLEN WWB (WET WERK EN BIJSTAND)

Inhoudende:  een dringend beroep te doen op de Tweede Kamer om de voorstellen van de Staatssecretaris SZW met betrekking tot de verdeelmodellen af te wijzen; of zodanig aan te passen dat over de periode 2006 – 2011 het nadelige herverdeeleffect op het inkomensdeel nooit meer zal bedragen dan hooguit 5%.
Stemming motie:  aangenomen met algehele stemmen voor.


Toezegging wethouder De Weger:  na het zomerreces, of zo mogelijk eerder, zal het college van B&W met een nader voorstel komen m.b.t. de gevolgen van de effecten WWB. De voorzitter beraad of het mogelijk is het voorstel de Raad voor de raadsvergadering op 11 juli bij de behandeling van de Programmabegroting te doen toekomen.

 

HAMERSTUKKEN

A 2  BESCHIKBAAR STELLEN GERESERVEERDE MIDDELEN VOOR INVESTERINGEN ACCOMMODATIES PEUTERSPEELZAALWERK - STUKNR. 11696

 1. De gereserveerde middelen voor investeringen in accommodaties voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk, zijnde € 406.140,--, beschikbaar te stellen voor het jaar 2005.
 2. Aan de beschikbaarstelling de voorwaarden verbinden dat de wijkwelzijnsinstellingen in 2005 contractuele verplichtingen zijn aangegaan voor de besteding van de middelen.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

A 3  INSTEMMEN MET OPHEFFING OBS DE ARK - STUKNR. 11694

 1. Goedkeuring te verlenen aan het besluit van de Bestuurscommissie openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs onderwijs om de obs De Ark met de obs De werkhaven te fuseren en obs de Ark administratief op te heffen.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

B 2  VASTSTELLEN GEMEENTEREKENING 2004 EN INSTEMMEN MET HET BESTEMMINGSRESULTAAT - STUKNR. 11726

 1. De gemeenterekening 2004 vast te stellen.
 2. In te stemmen met een extra afschrijving van € 2.500.000 op het materieel vast actief aan de Wethouder Beverstraat.
 3. In te stemmen met het instellen van nieuwe voorzieningen tot een totaal bedrag van € 23.931.000 (voor een nadere detaillering wordt verwezen naar bijlage 1).
 4. In te stemmen met een totale dotatie van € 53.488.000 aan reserves en een totale onttrekking van € 35.088.000 uit reserves. Dit betreft mutaties conform bestendige gedragslijn en reeds gealloceerde posten. In totaliteit neemt het (gecorrigeerde) saldo van de reserves per 1 januari 2004 toe met € 18.400.000; hiervan is € 15.167.000 via de programmarekening verantwoord en € 3.233.000 via balansmutaties.
 5. In te stemmen met de bestemming van het voordelige rekeningresultaat 2004, na verwerking van de financië le gevolgen zoals vermeld in de punten 2 tot en met 4) ad € 7.896.000;
 6. In te stemmen met de volgende bestemming van het rekeningresultaat 2004, zoals opgenomen onder punt 5: Dienstreserves 400.000; Restauratie schip Grote Kerk 200.000; Cultuurfonds 50.000; Opknapbeurt Volkspark 310.000; Herpositionering SMD        65.000; Sportpark Boekelo 1.500.000; Impuls fusie uit-bureau VVV-stadsmarketingbureau 250.000; Ontwikkelingsfonds binnnenstad 1.000.000; Wijkwelzijn 100.000; 400 meter ijsbaan 3.300.000; Stadpromotie en vrijwilligers in relatie tot WK junioren 100.000 = 7.275.000
 7. In te stemmen met het voorstel het restant saldo van € 621.000 nader te bestemmen bij de behandeling van de programmabegroting.
 8. In te stemmen met de opheffing van de reserve I&O research – achterblijvende overhead per 1 januari 2005.Beslissing:  gelijk aan het voorstel, met uitzondering van de voorstellen 5, 6 en 7. Deze worden betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting op 11 juli.

 

B 3  VERLENEN KREDIET VOOR OPENBARE VERLICHTING T.B.V. VERBETERING  SOCAILE VEILIGHEID - STUKNR. 11692

 1. Voor het uitvoeren van projecten in het kader van openbare verlichting en sociale veiligheid een krediet van € 97.150,- te verlenen.
 2. De kapitaallasten te dekken door aanwending van het quotum openbare verlichting 2005.
 3. Een rente te hanteren van 5% en een afschrijving van 12,5%, conform art. 10.6 van de Financiële Verordening van de gemeente Enschede.
 4. De kapitaallasten van de investeringen ad € 17.000,-, zijnde afschrijving €  12.150,- en rente € 4.850,- te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen van de begroting 2005.
 5. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2005.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

B 4  INSTEMMEN MET VOORGESTELDE INVESTERINGEN 2005 - STUKNR. 11698

 1. Kredieten van € 218.000 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Brandweer. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 2. Akkoord te gaan met afschrijvingtermijn van 6 jaren voor de aan te schaffen tweedehands tankautospuit in afwijking van de in de verordening op artikel 212 Gemeentewet vermelde 12 jaren.
 3. Een krediet te verlenen van € 34.000 voor een dienstauto ten bate van het operationele piket 'commandant van dienst' voor de Brandweer. De kapitaalslasten worden voor 50% in rekening gebracht bij de Regionale Hulpverleningsdienst Twente en de andere 50% wordt gedekt door minder uit te betalen kilometervergoedingen.
 4. Kredieten van € 1.250.000 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Dienst Complementaire Werkgelegenheid zijnde het investeringsfonds 2005. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 5. Kredieten van € 287.600 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 6. Kredieten van € 1.660.000 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Dienstverlening Publiek en Gemeentelijke Organisatie. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 7. Akkoord te gaan met afschrijvingtermijn van 3 jaren voor een tweetal vervangingsinvesteringen inzake ICT voor de Dienstverlening Publiek en Gemeentelijke Organisatie in afwijking van de in de verordening op artikel 212 Gemeentewet vermelde termijn van 5 jaar.
 8. Akkoord te gaan met een afschrijvingstermijn van 1 jaar voor een viertal vervangingsinvesteringen ICT die eenjarige licenties betreffen in afwijking van de in de verordening artikel 212 Gemeentewet vermelde termijn van 5 jaar.
 9. Kredieten van € 85.000 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 10. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2005.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

B 5  INSTEMMEN MET ONTTREKKING OPENBAAR VERKEER T.B.V. MUZIEKKWARTIER - STUKNR. 11714

 1. De op bijbehorende tekeningen grijs gemarkeerde weggedeelten onttrekken aan het openbaar verkeer, betreffende: de Parallelweg tussen het Stationsplein en de Wenninkgaarde, de Kloosterstraat, de Brinkgaarden, het Molenplein en het parkeerterrein bij de aansluiting Molenstraat – Wenninkgaarde.
 2. Besluit te laten ingaan acht dagen na bekendmaking van dit besluit.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

B 6  INSTEMMEN MET WIJZIGING WEGENCATEGORISERINGSPLAN - STUKNR. 11697

 1. Het wegencategoriseringsplan dd. 21 februari 2005 als volgt te wijzigen:
 2. De Brinkstraat tussen de Padangstraat en de Van Deinselaan inclusief kruispuntvlak aan te wijzen als verblijfsgebied (30 km/uur-zone), zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.
 3. Het kruispunt Fazantstraat-Ijsselstraat en het aangrenzende wegvak Ijsselstraat tot de Scheldestraat aan te wijzen als verblijfsgebied (30 km/uur-zone), zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.
 4. De S.L. Louwesstraat tussen de Haaksbergerstraat en Zweringweg exclusief de kruising met de Haaksbergerstraat, aan te wijzen als verblijfsgebied (30 km/uur-zone), zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

C/A 2  INSTEMMEN MET ONTEIGENING PERCELEN GROND KOTMANPARK - STUKNR. 11689

 1. Ten name van de Gemeente Enschede voor de uitvoering van het bestemmingsplan “Kotmanpark” in het belang van de ruimtelijke ordening te onteigenen  de percelen grond met opstallen, welke op het bij dit besluit behorende grondplan met nummer 883, gedateerd 4 januari 2005 zijn aangegeven en op de bij dit besluit behorende “lijst van eigenaren” zijn vermeld.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

C 3  VERLENEN KREDIET VOOR ROUTINE INVESTERINGEN / VERVANGING VOERTUIGEN BEHEER OPENBARE RUIMTE - STUKNR. 11688

 1. (a) Een krediet te verlenen van €  192.000,-- voor routine-investeringen door het cluster Beheer Openbare Ruimte (BOR) ter vervanging van een deel van het wagenpark ten behoeve van het eindproduct Stadsdeelbeheer. (b) De bijbehorende kapitaalslasten van €  48.000,-- te dekken uit de stelpost routine investeringen binnen het eindproduct Stadsdeelbeheer.
 2. (a) Een krediet te verlenen van € 110.000,-- voor routine-investeringen door het cluster Beheer Openbare Ruimte (BOR) ter vervanging van een deel van het wagenpark ten behoeve van de eindproducten Wegen en Riolering. (b) De bijbehorende kapitaalslasten van € 27.500,-- evenredig te dekken uit de budgetten voor de onderhoudskosten van de eindproducten Wegen en Riolering.
 3. De gemeentebegroting conform te wijzigen.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

D 1  BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET TER VERVANGING SPORTVLOER PATHMOSHAL - STUKNR. 11691

 1. Een krediet van € 160.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de sportvloer van de Pathmoshal.
  Deze investering voorlopig te dekken uit de reserve verbetering stad. Bij positieve besluitvorming omtrent de behandeling in raadsvergadering van de programmabegroting 2006/2009 zal de dekking van de uit de investering voortvloeiende kapitaallasten van € 24.000 plaatsvinden binnen de begroting 2006.
 2. De directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opdracht te geven om de verschillende werkzaamheden uit te laten voeren.
 3. De uit dit voorstel voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2006.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 2  ONGEGROND VERKLAREN BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN VOORBEREIDINGSBESLUIT "GEZONDHEIDSCENTRUM TWEKKELERVELD" - STUKNR. 11722

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften d.d. 11 mei 2005 over een drietal bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 20 december 2004, VII – F1f, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit “Gezondheidscentrum Twekkelerveld” , de bezwaren van R. Schepers, J.M. Willemsen, A.J. Aarsen, M.J.M. Aarsen en W.J. ter Haar, K. en M. Ringelink en R.E. en W. Bijkerk ongegrond te verklaren.
 2. Het bestreden voorbereidingsbesluit van 20 december 2004 ongewijzigd in stand te laten.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 3  AFWIJZEN VERZOEK HERZIENING BESTEMMINGSPLAN UITBREIDINGSPLAN 1949 PERCEEL HET WOLBERT 17 - STUKNR. 11682

 1. Afwijzen van het verzoek van de heer Göttgens om het betreffende deel van bestemmingsplan “Uitbreidingsplan 1949” te wijzigen ten behoeve van detailhandel in boten en trailers aan het Wolbert 17 in Enschede.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

F 4  VASTSTELLEN GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN "GLANERBRUG" - STUKNR. 11707

 1. Het bestemmingsplan ‘Glanerbrug’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan behorende toelichting, voorschriften en plankaart nr. 63197.
 2. Het bestemmingsplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel aanbieden.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

VIII STEMMING OVER HAMERSTUKKEN 


SLUITING:  22.25 uur