Aanwezig:

J.H.H. Mans (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, A.S. Arı, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, B. van Dijk, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. M.C.J. van Heijster, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, F.C.G. Lammerink, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, I. Sümer, J.A.R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, , P.G. Welman en T. Windmulder.

Afwezig:

R.F. Echtermeijer, G.A.M. Haisma, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, J.H. Schoeman, W.E. Wallinga en J. van der Zee.

 

I  OPENINGDe voorzitter meldt dat de heer Ras besloten heeft de Stadspartij te verlaten en op persoonlijke titel verder te gaan. De heer Ras heeft dit per brief aan de voorzitter van de Raad gemeld.


 

 

II  VRAGENHALFUUR

Terugkoop schoolgebouw Daalweg - A.H. Enklaar (VVD) , R. Tenkink (GroenLinks)


 

Opvang zwervers - I. Sumer (PvdA)


 

Wijze omgang college met Gehandicaptenraad - I. Sumer (PvdA) , S. Ari (CDA)
Wethouder de Weger zegt toe dat hij deze week nog een gesprek zal hebben met de gehandicaptenraad over de ontslagbrief. Tevens zegt de wethouder toe hierop, na het gesprek met de gehandicaptenraad, terug te komen.

 

Afwezigheid burgemeester - J. Hofte (Stadspartij)


 

III  VASTSTELLEN AGENDABeslissing:  de agenda is vastgesteld, met de mededeling dat bespreekpunt B2 is komen te vervallen.


III bis  VASTSTELLEN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 21 FEBRUARI 2005


Beslissing:  de besluitenlijst is vastgesteld.


IV  LIJST INGEKOMEN STUKKEN - stuk nummer 11574


Beslissing:   de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.


V  EERVOL ONTSLAG VAN
---

 

VI  BENOEMING VAN

a   een lid van de Stadsdeelcommissie Noord
Beslissing:  mw. A.G.J. Liedtke-Bevers is benoemd als lid van de Stadsdeelcommissie Noord.

 

VII  D1  BESCHIKBAAR STELLEN VAN KREDIET T.B.V. REALISATIE MUZIEKKWARTIER - stuk nummer 11555

 1. Kennis te nemen van rapportage “Exploitatie van het Muziekkwartier” van Berenschot en in te stemmen met de constatering dat een goede basis is gelegd voor realisatie van het project.
 2. Kennis te nemen van het Definitief Ontwerp van het Muziekcluster en een krediet ad. € 50,55 miljoen verstrekken voor de realisatie van het Muziekcluster.  (NB:  dit bedrag en alle overige bedragen per 01-07-2008).
 3. Te kiezen voor model 1-3* als richtinggevend model voor de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige opzet van de plangebieden Muziekkwartier en Stationsomgeving en voor de realisatie van het commercieel deel, in concurrentie marktpartijen te betrekken.
 4. In te stemmen met een herdefinitie van de plangebieden Muziekkwartier en Stationsomgeving.
 5. De voorliggende grondexploitatie voor het Muziekkwartier vast te stellen en een krediet ad. € 24,22 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie.
 6. In te stemmen met integrale verbetering van de Stations- en Irenegarage, inclusief een verwijssysteem en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen ad. € 1,6 miljoen.
 7. In te stemmen met de realisatie van een ondergrondse fietsenstalling van ca. 1000 plaatsen en een stallingsruimte voor personeel en vrijwilligers en een krediet ad. € 3,1 miljoen hiertoe beschikbaar te stellen.
 8. Kennis te nemen van het werkplan, de werkbegroting en het communicatieplan van de coöperatie voor de overgangsperiode naar de ingebruikname medio 2008 en ter ondersteuning daarvan en van aanloopkosten, communicatie en dergelijke een bedrag totaal ad. € 0,98 miljoen (ad. € 0,4 en € 0,58 miljoen) beschikbaar te stellen.
 9. Kennis te nemen van het “Overzicht Investeringen en bijdragen Muziekkwartier – januari 2005” en de daarin genoemde dekkingsvoorstellen waarbij thans besloten wordt een bedrag van € 2,02 miljoen ten behoeve van de grondexploitatie en een bedrag van € 0,56 miljoen ten behoeve van de fietsenstallen (tezamen € 2,58 miljoen) ten laste te brengen van de Reserve Verbetering Stad (RVS).  De uit bovenstaande besluiten voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de onderscheiden producten van de DSOB en DMO.

  Interrupties: F Uçar ( VVD )
  Interrupties: M. van Heijster ( Groen Links ) J. Hatenboer ( VVD )


Beslissing: gelijk aan het voorstel


 


Motie1 VVD/PvdA om het college op te dragen:


De rapportage over de bestuurlijke projecten Muziekkwartier en stationsomgeving vanaf nu per kwartaal aan de Raad aan te bieden.


De motie is niet in stemming gebracht en wordt overgenomen door B&W.


 


Motie 2 Stadspartij om het college op te dragen:


·         Om voor het Muziekkwartier, zonder het muziekcentrum daarbij te tellen, een soortgelijke meerjarige exploitatie overeen te komen en aan de Raad voor te leggen, alvorens nadere investeringen te plegen.


Stemming Motie: verworpen met 3 stemmen voor (3x Stadspartij) en de rest tegen.


 


Motie 3 GroenLinks-VVD om het college op te dragen:


·         Al het mogelijke te doen om er voor te zorgen dat de bouw van het Muziekkwartier de regionale werkgelegenheid vergroot.

De motie is niet in stemming gebracht en wordt overgenomen door het College in die zin dat hij zich tot het uiterste zal inspannen om dit te bereiken, beseffend dat de Europese regelgeving hier weinig (tot geen) mogelijkheden toe biedt.

 

HAMERSTUKKEN

VII  A1  Instemmen met de uitvoering kinderopvang sociaal medische indicatie – stuk nummer 11564

 1. Kennis te nemen van de werkwijze tav de uitvoering kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie (SMI).
 2. De kosten voor kinderopvang op basis van SMI te dekken uit de incidentele toevoeging aan het gemeentefonds voor 2005 (raadsbesluit 20-12-2004) en uit gemeentelijke middelen.
 3. Het voor inburgeraars beschikbare bedrag voor kinderopvang, te weten € 72.090,-,   toe te voegen aan de middelen voor kinderopvang om de financiële gevolgen van kinderopvang op basis van SMI op te kunnen vangen.
 4. De hiervoor benodigde wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting voor 2005.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

VII  B1  Instemmen met de wijziging wegencategoriseringsplan - stuk nummer 11561

 1. Het wegencategoriseringsplan dd. 3 februari 2003 als volgt te wijze: (a) De Beekwoudehoek, de Koppelboerhoek en de Dubbelinckhoek tussen de Broekheurnering en de huidige grens van het verblijfsgebied aan te wijzen als verblijfsgebied (30 km/uur-zone), zoals weergegeven op bijgevoegde kaart. (b) De Gronausestraat in Glanerbrug tussen de grens met Duitsland en een punt gelegen circa 75 meter oostelijk van het kruispunt Gronausestraat-Zwarteweg na openstelling van de Verlengde Euregioweg aan te wijzen als verblijfsgebied, zoals weergegeven op bijgevoegde kaart.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

VII  E1  Toekennen van subsidie t.b.v. SMD huiselijk geweld – stuk nummer 11560

 1. In te stemmen met subsidieverlening voor het jaar 2005 ter hoogte van een bedrag van € 88.550,- aan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede/Haaksbergen, ten behoeve van de extra inzet van maatschappelijk werk hulp in situaties van huiselijk geweld in de gemeente Enschede, waarbij de politie verzoekt om deze inzet, onder het voorbehoud dat de benodigde middelen door het Rijk worden toegekend aan de gemeente.
 2. Als dekking hiervoor de GSB III middelen (Brede Doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid) die begroot zijn voor de aanpak van huiselijk geweld, in te zetten. (onder voorbehoud van toekenning).
 3. Met de SMD nadere afspraken te maken over de inzet van deze middelen en de afstemming met de politie, het Project Integrale Aanpak Huiselijk Geweld en de stichting Vrouwenopvang Overijssel.Beslissing:   gelijk aan het voorstel.

 

VII  F1a  Vaststellen voorbereidingsbesluit gebieden rondom de singels - stuk nummer 11575

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden, die zijn aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 47573 d.d. februari 2005 (voorbereidingsbesluit voor gebieden gelegen rondom de Singels).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit op 13 april 2005 in werking treedt.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

VII  F1b  Vaststellen voorbereidingsbesluit Josink Es – stuk nummer 11576

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden die zijn aangegeven op de hierbij behorende tekening met nummer 63223 (voorbereidingsbesluit Josink Es [2005]).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde besluit met ingang van 1 april 2005 in werking treedt.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

VII  F2  Besluiten tot wijziging voorschriften paasvuren - stuk nummer 11553

 1. Vooruit te lopen op eventuele overname van het uniforme beleid voor Overijssel en de omvang van paasvuren te baseren op traditionele afmetingen, overeenkomstig de vrijheid geboden in het uniforme beleid;
 2. De veiligheidsvoorschriften dien overeenkomstig te wijzigen.Beslissing:  gelijk aan het voorstel.

 

VII  STEMMING OVER DE HAMERSTUKKEN
Sluiting:  21.50 uur.