Aanwezig:

P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Aktan, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, mevr.  A.A. Broekman-Veltman, mevr. Y. Çegerek, P. Datema, G. Dijkhuizen, A. van Duinen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, J. Hofte, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers, mevr. H. Meijer-Ytsma, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, H. Ras, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, J.H. Schoeman, I. Sümer, F. Uçar, G.J. van der Veen, U. Visser, W.E. Wallinga, P.G. Welman, T. Windmulder en J. van der Zee.

Afwezig:

A.S. Arı, B. van Dijk, mevr. M.C.J. van Heijster, F.C.G. Lammerink, J.A.R. Tenkink,

 

I OPENING

 

II VRAGENHALFUUR

1) Straatverlichting – S. van der Aa- Hahn (VVD)


  Interrupties: J.H. Schoeman ( BBE )

 

 
III VASTSTELLEN AGENDA


Beslissing: de agenda is vastgesteld


III bis VASTSTELLEN BESLUITENLIJST 30 JANUARI 2006


Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld


IV LIJST INGEKOMEN STUKKEN - 12007


Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

VII ANDERE VOORSTELLEN

 

HAMERSTUKKEN

A 1  Instemmen met de uitvoering van de eerste fase 2006 van de revitalisering van de Handelskade en beschikbaar stellen krediet - stuk nummer 11961

 1. In te stemmen met de uitvoering van de eerste fase 2006 van de revitalisering van de Handelskade en het hiervoor benodigde krediet van € 2.732.630.= ter beschikking te stellen.
 2. De gemeentebegroting dienovereenkomstig aan te passen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 1  Vaststellen subsidieverordening activiteiten Stadsdeelgewijs werken en bekrachtigen verleende subsidies i.k.v. stadsdeelgewijs werken 2005 – stuk nummer 11983

 1. De subsidieverordening activiteiten Stadsdeelgewijs werken vast te stellen.
 2. De verleende en vastgestelde subsidies in het kader van stadsdeelgewijs werken in 2005, zoals bijgevoegd in de bijlage te bekrachtigen.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 1  Afdoen bezwaarschriften Wvg ’t Vaneker - stuk nummer 11982

 1. Het bezwaarschrift van mr. E.W. Roessingh namens de heer H. Altena te Enschede tegen het besluit van de raad van 19 september 2005 tot vestiging van het voorkeursrecht ex artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten, conform en onder overneming het advies van de commissie bezwaarschriften met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26937, ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van kosten van bezwaar af te wijzen;
 2. Het bezwaarschrift van mr. E.W. Roessingh namens Karsten Exploitatie B.V. te Daarleveen tegen het besluit van de raad van 19 september 2005 tot vestiging van het voorkeursrecht ex artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten, conform en onder overneming het advies van de commissie bezwaarschriften met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26937, niet-ontvankelijk te verklaren en het verzoek om vergoeding van kosten van bezwaar af te wijzen;
 3. Het bezwaarschrift van mr. E.W. Roessingh namens de heer B.A. ten Broeke te Haaksbergen tegen het besluit van de raad van 19 september 2005 tot vestiging van het voorkeursrecht ex artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten, conform en onder overneming het advies van de commissie bezwaarschriften met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26938, ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van kosten van bezwaar af te wijzen;
 4. Het bezwaarschrift van mr. E.W. Roessingh namens Karsten Exploitatie B.V. te Daarleveen tegen het besluit van de raad van 19 september 2005 tot vestiging van het voorkeursrecht ex artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten, conform en onder overneming het advies van de commissie bezwaarschriften met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26938, niet-ontvankelijk te verklaren en het verzoek om vergoeding van kosten van bezwaar af te wijzen;
 5. Het bezwaarschrift van de heer J.W.I. Deppenbroek te Enschede tegen het besluit van de raad van 19 september 2005 tot vestiging van het voorkeursrecht ex artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten, conform en onder overneming het advies van de commissie bezwaarschriften met kenmerk dpgo/jpo/cb/ph/26910, ongegrond te verklaren;
 6. Het besluit van 19 september 2005 in stand te laten.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2  Instemmen met voorstellen tot besteding van SECA-2 gelden tranche 2006 en de niet bestede SECA-2 gelden tranche 2005 – stuk nummer 11978

 1. In te stemmen met de voorstellen tot besteding van SECA-2 gelden tranche 2006 ad € 499.158 ten behoeve van stadsdeelgewijs werken in 2006.
 2. In te stemmen met de voorstellen tot besteding van de nog niet bestede SECA-2 gelden tranche 2005 ad € 138.590 ten behoeve van stadsdeelgewijs werken.
 3. De gemeentebegroting 2006 te wijzigen door het product Stadsdeelgewijs werken (5.04.01) te verhogen met € 138.590 ten laste van de reserve SECA-2.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1  Instemmen met de vorming van voorzieningen voor twee toegekende aanvragen i.k.v. de “tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport” - stuk nummer 11969

 1. Over te gaan tot de vorming van voorzieningen voor twee door het Ministerie van VWS toegekende aanvragen in het kader van de “tijdelijke stimuleringsregling buurt, onderwijs en sport”.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1a  Vaststellen voorbereidingsbesluit “Westerval e.o.” – stuk nummer 11980

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat op de bijbehorende tekening nummer 60348 d.d. 6 januari 2005 met een arcering is aangegeven (voorbereidingsbesluit Westerval e.o.).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit met ingang van 2 maart 2006 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 1b  Vaststellen voorbereidingsbesluit “Gebieden rondom de singels” - stuk nummer 11979

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden, die zijn aangegeven op de hierbij behorende tekening nummer 47573 d.d. januari 2006 (voorbereidingsbesluit voor gebieden gelegen rondom de Singels).
 2. Te bepalen dat het onder 1 bedoelde voorbereidingsbesluit op 13 april 2006 in werking treedt.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

F 2  Vaststellen inspraakverslag en gids voor ruimtelijke kwaliteit “Sprekend Enschede” – stuk nummer 11985

 1. Het inspraakverslag vast te stellen en de inspraakreacties te beantwoorden conform dit inspraakverslag.
 2. De Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit “Sprekend Enschede” vast te stellen als Beleidsregel conform de Algemene Wet Bestuursrecht.
 3. De eventuele actualisatie van de Gids te koppelen aan de resultaten van een evaluatie eind 2007.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

SLUITING: 19.15 uur