Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek; VVD: F. Uçar; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; CDA: G.J. van der Veen; CDA: G. Oude Egberink; PvdA: S. Ahmed

Wethouder R.W. Bleker (later), Wethouder W.E. Wallinga (tijdens agendapunt I Opening)

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

PvdA: C. Neijhoft; PvdA: M. Smit; VVD: W.R. van der Hoek

I OPENING

a) Mededelingen

Bekendmaking afwezigen

b) Mededelingen wethouder

Wethouder Bleker deelt mee:

- dat college en Artez in een constructief gesprek zijn over invulling van het Tetemgebouw

- Avelijn onderzoekt de vestiging van een dagcentrum en woningen aan de Waalstraat

c) Mededelingen stadsdeelmanager

- 19 november ’08 is de bijeenkomst tbv Branding Deppenbroek, hiervoor zijn de commissieleden ook uitgenodigd

- Branding Mekkelholt is gestart

- Dorpsplein Lonneker kan met financiële middelen van het Rijk worden heringericht en zal eind 2009 gereed zijn. De herinrichting gaat in goed overleg met belanghebbenden in Lonneker

- (twee) Tuinenprojecten Twekkelerveld zijn gestart

d) vaststellen agenda

Beslissing: agenda is vastgesteld (agendapunten II a en b zijn omgewisseld).

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 23 september 2008

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker , langdurig project/in behandeling

A 2 Versterking Stadsdeelcommissie , voorstel door projectgroep naar Presidium is door werkdruk nog niet gereed.

A 3 afgedaan

A 4 Ontwikkelingen in de Bolhaar mbt de voetbalvelden, zie II c

A 5 Verloedering Edahpand , nav behandeling WENS. Hoort niet bij deze lijst maar bij de stukken mbt WENS, aandachtspunt verwijderen.

T 1 Visie het Wageler , agendering 9 december

g) Rondvraag   (zie bijlage)

1. Mevrouw B.R. Dorbeck-Jung, Afsteken vuurwerk buiten gestelde termijnen

2. De heer G.J. vd Veen (CDA), Openlucht zwembad op vliegbasis

3. De heer G. vd Bos, Het  Voortman

Ad 1: Wethouder Wallinga geeft aan dat het formele antwoord gegeven zou moeten worden door de portefeuillehouder, de burgemeester de heer Den Oudsten. Kort samengevat geeft de wethouder aan dat men afhankelijk is van klachten van buurtbewoners zodat politie actie kan ondernemen. Tevens zal er een publiekscampagne worden opgezet (bv publicatie in Huis aan Huis) en zal er handhavend worden opgetreden. De heer E. Ranselaar van Politie Twente geeft aan dat er gemeentebreed aandacht is voor deze problematiek en dat er bij basisscholen door het vuurwerkhandhavingsteam voorlichting wordt gegeven.

Ad 2: uitgebreide beantwoording zie bijlage.

Toezegging: Defensie heeft toegezegd dat ze B&W middels een kopie van de officiële brief aan Lonneker zal informeren. Deze zal ook naar de commissieleden worden gezonden. Mocht deze brief nog openingen bieden, dan zal het college nog in overleg gaan met Defensie.

Ad 3: Antwoord zal via mail/schriftelijk volgen. Dit ivm afwezigheid wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

b) Gezonde wijk “Roombeek”, presentatie door mevrouw N. Gerritsen, Projectmedewerker en de heer F. Oosterveld, lector Saxion Hogeschool.

Sprekers: E. Westerbeek (D66), G. Oude Egberink (CDA), S. Ahmed (PvdA), N. Gerritsen, F. Oosterveld, H. Breukers

Tijdens de presentatie wordt uitgebreid ingegaan op: afronding project april 2009, deelnemers fittest in Prismare, resultaten, relaties en associaties, aanbevelingen, lokale oplossingen, begrenzing gezonde wijk (ruimer dan Roombeek), evt vervolggesprek in randprogramma Stedelijk. Rapport Saxion is uitgedeeld.


•  Klik hier voor alle sprekers

a) Voortgang Compensatiepakket Noord (zie agendapunt IV a. op verzoek van de heer G. Oude Egberink (CDA) )

Sprekers: J. van Agteren (BBE), G.J. vd Veen (CDA), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), S. Ahmed (PvdA),wethouder R. Bleker

Er wordt aandacht besteed aan de consequenties van een evt aanleg van een “Noorderval”: verkeersoverlast Oldenzaalsestraat (door Lonneker) en de belasting voor het stadsdeel Noord. Dit vooruitlopend op de effectmeting van het compensatiepakket welke nog niet is afgerond.Tevens is er aandacht voor (de nog officieel te melden) overlast in de Vanekerstraat mbt de staat van bestrating en stank door kapotte riolering.


•  Klik hier voor alle sprekers

Advies: laat bewoners officieel melding maken bij stadsdeelbeheer.

d) Bewonersbudgetten ministerie VROM-WWI, toelichting door J. van Dam (Stadsdeelmanager)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), P. Hillen (SP), G. Oude Egberink (CDA), F. Uçar (VVD), J. van Dam (stadsdeelmanager)  


•  Klik hier voor alle sprekers

Commissie gaat akkoord met de verdeling zoals vermeld in voorstel.


 

c) Ontwikkelingen Bolhaar/Emosvelden, presentatie door de heer R. Melenhorst, Junior Projectmanager DSOB

Sprekers: J. van Agteren (BBE), G.J. vd Veen (CDA), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), S. Ahmed (PvdA), F. Uçar (VVD), W. Tekkelenburg (CU),  wethouder R. Bleker

Presentatie is vervangen door memo en dit agendapunt is gekoppeld aan agendapunt IIIa. De commissie gaat onder meer in op: woningbouw in stadsrandzone, problematiek Sportclubs, ecologische zone waarborgen, (voorgestelde) kaders haalbaarheidsonderzoek, financiering door nieuwbouw (“Bolhaar West”) of stedelijk niveau, pbrengsten niet voor grondopbrengsten maar voor sportversterking, ruimtereservering door vervallen van Noordwesttangent.

Wethouder Bleker geeft aan geen stedelijke financiering  toe te passen, desnoods deels financiering door woningbouw en deels inzet algmene middelen.

Commissie is voorstander van een haalbaarheidsonderzoek. Besluit raadsvoorstel zie III a.


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN (combi agendapunt II c)

a) Vestiging voorkeursrecht Bolhaar, stuknummer 13582
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Vestiging voorkeursrecht Bolhaar, stuknummer 13582 wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. SP en GL zijn tegen woningbouw in de Stadsrandzone en de voorzitter stelt voor een “2e termijn” behandeling in de komende raadsvergadering.

IV INGEKOMEN STUKKEN

a) brief Voortgang Compensatiepakket Noord stuknummer 13516
SLUITING 22.15 UUR