Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek; VVD: F. Uçar; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; CDA: G. Oude Egberink; PvdA: C. Neijhoft

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

PvdA: M. Smit; VVD: W.R. van der Hoek CDA: G.J. van der Veen; Wethouder R.W. Bleker

I OPENING

a) Mededelingen

Bekendmaking afwezigen en de vz vraagt aandacht voor het bewegwijzeren van het Melkwegpad (fietspad). Volgens de heer J. van Dam is het naambord in bestelling en zal worden geplaatst.

b) Mededelingen wethouder

De wethouder is door een verkeersongeval op de A 1 niet aanwezig en de mededelingen worden gedaan door de stadsdeelmanager

c) Mededelingen stadsdeelmanager

-          Folders van de beweeg- en beleefpaden zijn uitgedeeld

-          15 december is de aftrap van de Branding Deppenbroek

-          18 december rijdt er in de Sterrenbuurt (twekkelerveld) een kersttruck rond

-          1e schetsontwerp herinrichting Roomweg/Tichelweg is met bewoners besproken

-          Bewonersverhuizing gaande van C.F. Klaarstraat naar de Spechtstraat

d) vaststellen agenda

Agendapunt IV is ter kennisname aangenomen

Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 4 november 2008

De heer G. Oude Egberink m.b.t II a: benadrukt de gevolgen voor de gezondheid van de bewoners in de Vanekerstraat.

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker , langdurig project/in behandeling

A 2 Versterking Stadsdeelcommissie , voorstel door projectgroep naar Presidium van 19 januari 2009

A 3 Ontwikkelingen in de Bolhaar mbt de voetbalvelden, in behandeling

T 1 Visie het Wageler , zie agendapunt Iib

T 2 brief Defensie inzake zwembad Lonneker . Brief is volgens de heer J. van Dam nog niet binnen bij zowel dorpsraad Lonneker als college.

g) Rondvraag: geen


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Jaarplan 2009 stadsdeelmanagement Noord, door de heer J. van Dam (Stads-deelmanager)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), G.J. vd Veen (CDA), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), C. Neijhoft (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), J. van Dam

Commissie spreekt haar tevredenheid uit over het document en gaat in op onder meer het Rekenkameronderzoek “Stadsdeelgewijs werken” (agenderen voor 3-2-2009), zichtbaarheid in de wijken, uitbreiding Grolsch Veste, buurtpanels Twekkelerveld (nieuwsbrieven), stedebouwkundig plan Mekkelholt, BOR, kruizing busbaan bij Prismare en beweegmanagement.

De stadsdeelmanager ligt de vragen van de leden toe en geeft aan dat de commissie een terugkoppeling krijgt van de ontwikkelingen omgeving winkelcentrum Mekkelholt/Sanders supermarkt en de term “beweegmanagement” Noord zal via de mail worden toegelicht.

Bij de kruizing Roomweg en HOV zijn reeds en worden nog veiligheidsmaatregelen getroffen zoals het plaatsen van hekwerk en aanpassing (weg) verlichting.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Ruimtelijke Ontwikkeling het Wageler

Sprekers: de heer G. vd Velde (stichting Lonneker land), J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), C. Neijhoft (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), E. Westerbeek (D66), F. Uçar (VVD), G. Oude Egberink (CDA), de heer S. Ruiter

De inspreker vraagt aandacht voor onder meer het behoud van het museale karakter van het Wageler en dat veranderingen geen aantasting mogen zijn van het Twentse landschap. Verder gaat de commissie in op het te bouwen informatiecentrum, visie/rapportage 2005 (niet door de raad vastgesteld): voorstel om deze te actualiseren en te laten bekrachtigen door de raad en het juist gevolgde proces bouwaanvraag “Spaanse villa”.
De commissie stemt in om optie 2 van de aangeboden memo uit te laten werken. 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen herziening 71 van het bestemmingsplan “Buitengebied 1996”, stuknummer 13657

Sprekers: de heer D. Oude Weme (namens buurtbewoners), J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), C. Neijhoft (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), E. Westerbeek (D66), F. Uçar (VVD), G. Oude Egberink (CDA), de heer H. Hesselink (DSOB), J. van Dam

Commissie gaat in op: milieu-eisen stankoverlast, verkeerssituatie mbt aan- en afvoertijden cq routes, relatie tot sportparken (ontwikkeling is op dit moment niet relevant), toestaan hoogbouw in buitengebied, afspraken tussen inspreker en gemeente mbt aanleveren documentatie (inzake luchtzuivering) en mondelinge afspraken tussen eigenaar varkenshouderij en gemeente.


•  Klik hier voor alle sprekers

Raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering met een stemverklaring van GroenLinks (tegenstander van grote bedrijven in buitengebied).

SLUITING 20.45 UUR