Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering

PvdA: M.R.H. Smit; mw. C.J. Neijhoft; CDA:G.J. Oude Egberink; G.J. van der Veen VVD: F. Uçar; SP: mw. P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren;
GroenLinks: R. Tenkink; CU: mw. H. Meijer; D66: E. Westerbeek;

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager);

Overig: mw. S. Schuite (Alifa, wijkmanager Noord)

Afwezig m.k.:

---

 

I OPENING

 

a) Mededelingen
    ---

b) Vaststellen agenda
    de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 30 mei 2006
    De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst
    Sprekers: mw. H. Meijer, E. Westerbeek, J. Bron, R. Bleker,   
    mw. S. Schuite

Aandachtspuntenlijst: stand van zaken West-Indiëplein:
Toezegging weth. Bleker:  de commissie wordt deze week (wk 28/29) geïnformeerd over het tijdstip van communicatie met de bewoners over de voortgang van de renovatieplannen.

 

e) De heer F. Zeilemaker - welzijn van verstandelijk gehandicapten,  

   met name de vakantiebesteding
   Sprekers: R.Tenkink, E.   Westerbeek, G.J. Oude Egberink,
   mw. C. Neijhoft, G. Dijkhuizen, R. Bleker

 

De vrije tijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking met name vakantie-activiteiten worden georganiseerd door MEE-Twente afdeling Vrije Tijd en Vorming.

Naast het organiseren van zo’n 54 tal vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking  in Nederland en ook in het Buitenland, wordt er ook dagopvang gerealiseerd in Enschede en in Hengelo.

In Enschede vindt  dagopvang plaats in het buurthuis de Roef de laatste twee weken van de schoolvakantie tot de leeftijd van 18 jaar.

Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden van  het gebruik maken logeerhuizen en weekendopvang

Begeleidend ondersteuning via PGB  is natuurlijk ook mogelijk.

 

De heer Zeilemaker stemt in met het voorstel van de voorzitter om samen met de betrokken raadsleden, advies raad gehandicapten en advies raad voor de sport een notitie te maken over het onderwerp.

 


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Presentatie van het ontwerp voor de Stroinksbleek door Marina
    van Eenschoten (DSOB- Ruimtelijke Ordening).

    Sprekers: mw. M. Van Eenschoten, F.  Zeilemaker,
    M. Smit, G.J. Van der Veen, F. Uçar, E. Westerbeek,
    J. Van Agteren, mw. P. Hillen, R. Tenkink, R. Bleker

 

Mw. Van Eenschoten zegt toe om de toegankelijkheid voor gehandicapten van het park nog eens te bezien n.a.v. opmerkingen van de raadsleden en de heer Zeilemaker. Ze zal dit terugkoppelen naar de commissie.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) WENS (Wijkveiligheid Enschede) – bepalen prioritering 
   speerpunten per wijk

   Sprekers: vz en J. Bron (inleiding), F. Zeilemaker, J. Naafs   
   (namens Wijkraad Twekkelerveld), K.A. De Jonge (inwoner wijk
   Bolhaar), Politie Noord teamchef H. van Bussel, F. Uçar, 
   E. Westerbeek, mw. H. Meijer, J. van Agteren, mw. P. Hillen,
   R. Tenkink, mw. C. Neijhoft, M. Smit, G.J. van der Veen,
   R. Bleker

Tubantia/Walhof: speerpunt 1, verkeerssituatie Tubantiastraat en Roessinghsbleekweg /Bolhaar: speerpunt 9, verkeer door Horstlindelaan, te harde rijden 30 km zones: er zullen extra controles worden uitgevoerd op de Horstlindelaan, Mozartlaan en Roessinghsbleekweg met laserguns.

Mekkelholt/Deppenbroek: speerpunt 10, huiselijk geweld, sociale problematiek, burenruzies: schaal wijzigen van stadsdeel naar stedelijk.

 

Business & Science Park/Universiteit Twente: speerpunt 14, auto inbraak: fietsendiefstal B&S Park/UT en Twekkelerveld: brommerproblematiek op de Twekkelerzoom staan niet als aparte speerpunten vermeld maar zullen n.a.v. opmerkingen van de commissie wel worden meegenomen bij de uitwerking van de speerpunten.

 


•  Klik hier voor alle sprekers

Conclusie algemeen: de opmerkingen worden meegenomen in de uitwerking van de speerpunten, d.w.z. er worden acties bij gemaakt, komt terug in de commissie ter bespreking.


 


Proces bespreking WENS alle stadsdeelcommissies :

De speerpunten met de besproken prioritering worden opgenomen in de concept-beleidsagenda van het stadsdeel; deze wordt in het najaar geagendeerd ter bespreking. De middelen die beschikbaar zijn of beschikbaar moeten worden gesteld voor de prioriteiten worden stedelijk besproken.

SLUITING: 21:50 UUR