Voorzitter:

G. Oude Egberink (plv.)

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering

PvdA: mw. C.J. Neijhoft, M.R.H. Smit; CDA: G.J. van der Veen VVD: F. Uçar, A.H. Enklaar;
SP: mw. P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren; CU: W. Tekkelenburg; GroenLinks: R. Tenkink;

Wethouders: R.W. Bleker; J. van der Zee

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager); T. Westhuis (projectleider Waterloop Roombeek); B. Rip (projectmanager); E. Rouwette (ontwerper afdeling ruimtelijke ontwikkeling)

Overig: J. Van der Linde (AriënsZorgpalet); H. Visser, J.R. Limbeek (Waterschap Regge & Dinkel), W. Malet (manager vastgoed & techniek), M. Goetz (stedenbouwkundige)

Afwezig m.k.:

PvdA: G. Dijkhuizen; D66: E. Westerbeek, VVD: mw. W.R. van der Hoek

 

 

I OPENING

a) Mededelingen

Wethouder Bleker deelt mee dat het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Roombeek-Grolsch terrein dat voor de raad van 18 december staat geagendeerd gewijzigd aan de raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd. De reden hiervoor is dat er overeenstemming is bereikt over verplaatsing van supermarkt Sanders van Mekkelholt naar het Grolsch terrein.
Besluit: alle fracties, met uitzondering van de VVD zijn akkoord dat het als hamerstuk naar de raad kan. VVD zal tijdig aangeven of ook zij akkoord zijn dat het als hamerstuk kan worden geagendeerd.

b) Vaststellen agenda

Besluit: de agenda is ongewijzigd vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2006

Besluit: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) Vaststellen aandachtspunten en toezeggingenlijst

Besluit: aandachtspuntenlijst: geen opmerkingen; toezeggingenlijst: punt 1 voorleggen verkavelingsplan ’t Vaneker aan de raad voor te leggen  en punt 4 : mail met daarin de samenstelling van de te bouwen koopwoningen + welke verkeersoplossingen zullen worden getroffen, is op 15 nov aan de raad gezonden en worden beide van de lijst afgevoerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1- Dhr. Bakkali van het SIAOC,over huisvesting van de Stichting in Roombeek


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2- Dhr. Van der Veen-CDA, over aanleg van parkeerplaatsen aan de Savornin Lohmanlaan


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Waterloop Roombeek – presentatie Tom Westhuis i.s.m. Waterschap Regge en Dinkel

Sprekers: mw. Hillen, de heren Van Agteren, Tenkink, Uçar, Smit, Van der Veen, Van der Zee, Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) ’t Kleijne Vaert / AriënsZorgpalet – presentatie schetsontwerp door Wim Malet

Sprekers:mw Hillen, de heren Van der Veen, Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Stadsrandzone Noord – stand van zaken, presentatie Boudewijn Rip

Sprekers: mw Hillen, de heren Van der Veen, Tenkink, Smit,Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Van der Zee zegt toe de planning aan de commissie te sturen van het traject tot aan het voorstel aan Gedeputeerde Staten, waarin betrokkenheid van de raad is opgenomen.

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen bestemmingsplan Lonneker, stuknummer 12407

Inspreker: de heer Van der Grave van de Dorpsraad Lonneker; overige sprekers:mw. Hillen, de heren Tenkink, Van der Veen, Tekkelenburg, Van Agteren, Enklaar, Bleker  

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad; wethouder Bleker zegt toe dat de dorpsraad het schetsontwerp te zien krijgt.

b) Beschikbaar stellen middelen voor voorbereiding en realisatie HOV-Noord, stuknummer 12382

Sprekers: de heren Smit, Enklaar, Van Agteren, Van der Veen, Bleker, Rouwette

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.50 uur