Voorzitter: G. Dijkhuizen

Secretaris: K. Grunder

Deelnemers vergadering: PvdA: M. Smit;   PvdA: C. Neijhoft; PvdA: M. Rauhe-Meijer CDA: G.J. van der Veen; CDA: G. Oude Egberink; VVD: F. Uçar; SP: M.G. Woelders-Eman (vervanging mw. P.M. Hillen); Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek; GroenLinks: R. Tenkink.

Wethouders: R.W. Bleker en J. van der Zee.

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager).

Afwezig : VVD: mw. W.R. van der Hoek; ChristenUnie: H. Meijer-IJtsma;


I OPENING

a) Mededelingen 

- G. van der Veen (CDA): neemt i.v.m. evt belangenverstrengeling niet deel aan agendapunt II a, woordvoerder is de heer Oude Egberink

- G. Dijkhuizen: gezien de agenda technische vragen aangaande punten na de vergadering uitzetten

- Wethouder R. Bleker deelt mee dat financiering dorpsplein via provincie niet is geslaagd. Andere wegen worden gezocht. Verder wil het kerkbestuur op dit moment niet meewerken aan een erfpachtconstructie die nodig is voor de realisatie van het dorpsplein.

- Wethouder R. Bleker deelt mee dat recent gestart is met seniorenproof in Lonneker

b) vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 2 oktober 2007

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

1.       A 2: informele kennismaking: afdoen

2.       A 3: via mail afgehandeld: afdoen

3.       A 4: pilot ’t Vaneker: R. Bleker deelt mee dat in de commissie van 18 december 2007 hier op wordt teruggekomen.

4.       A 5: presentatie R. Wibier “Branding Twekkelerveld” in de commissie van 18 december 2007

5.       A 6: Dorpshuis Lonnker: afdoen

6.       A 7: Project Scoren in de wijk: J. van Dam komt hier in één van de volgende commissies op terug

7.       T1: Landinrichting Noord: zie agendapunt Iia

8.       T2: bestemmingsplan Grolsch, terugkoppeling belanghebbenden: R. Bleker à aanhouden.

E. Westerbeek (D66): behandeling bedrijfsvoering mbt de kinderboerderijen agenderen in Stedelijke commissie. Commissie gaat akkoord

Beslissing: aandachtspunten A 2/3 en 6 afdoen. Verzoek agendering bedrijfsvoering kinderboerderijen overgenomen.

e) Rondvraag 

Sprekers: de heer H. Arendsen, mevrouw J. Dekens, de heer M. Blokhuis, J. van Agteren (BBE),weth R. Bleker, G. van der Veen (CDA). E. Westerbeek (D66), M.G. Woelders-Eman (SP), R. Tenkink (GL), F. Uçar (VVD)

1 de heer H. Arendsen namens H.G. Rietman, bewoonster Scholten Reimerstraat.

“Hoe kan ter plaatse van het perceel ‘hoek Scholten Reimerstraat Dorpsstraat’ het dorpse karakter worden beschermd c.q. behouden en het gevaar en overlast worden voorkomen.”

2 Mevrouw J. Dekens: vertegenwoordiger van de “Schatmeesters Roomveldje Enschede Noord” . Aandachtspunt: subsidieverstrekking door de gemeente Enschede.

3 de heer M. Blokhuis: bewoner Scholten Reimerstraat. Namens bewoners/directie en verkeersouders St. Liduinaschool: standpunten/visie  inzake veiligheidssituatie Scholten Reimerstraat te Lonneker

4 J. van Agteren (BBE)

1. Kan de wethouder aangeven of er inderdaad een masterplan Hengelosestraat met de in de bijlage omschreven visie in ontwikkeling is ?

2. Bieden de ervaringen in onze stad m.b.t. kruispunten niet juist voldoende motivatie om deze fly-over aan de Hengelosestraat te behouden?

3. Weegt doorstroming van het verkeer niet veel zwaarder  dan het argument die u aanvoert om de UT en BS Park dichter bij elkaar te brengen?

4. Wat zijn de financiële consequenties?

Ad 1: wethouder R. Bleker verwijst heer Arendsen naar Schetsplan en document Sprekend Enschede en dat betreffend bestemmingsplan overeenkomstig kaders is afgehandeld en het Dorpsplan is goedgekeurd.

Ad 2: Schatmeesters voeren een act op thema “oprichting Schatmeesters”. Wethouder R. Bleker geeft aan dat op dit moment gesprekken gaande zijn met Alifa over toekenning subsidies en zegt toe eea terug te koppelen in de commissie van 18 dec 07. E. Westerbeek (D66) verwijst naar WMO/Prestatieafspraken met Alifa en het draagvlak binnen de commissie.

Ad 3: vanuit commissie komen vragen/opmerkingen over sluipverkeer door de SR straat/verwijderde snelheidsbeperkende bloembakken en aandacht voor de ingediende motie tijdens raadsvergadering van 12-11-07 door PvdA “verkeersveiligheid bij scholen”. Wethouder R. Bleker geeft aan in gesprek te willen gaan met belanghebbenden zoals bewoners en dorpsraad en geeft prioriteit aan de verkeersveiligheid bij scholen.

Ad 4.: beantwoording wethouder R. Bleker:

1. In kader van ontwikkeling van het Kennispark is een masterplan ontwikkeld met een dergelijke visie. Het is in de stuurgroep Kennispark goedgekeurd als concept. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gezamenlijke colleges van UT, provincie en gemeente.                                                                                                           

2. Een aanvullende studie wordt uitgevoerd naar de mobiliteitseffecten, rekening houdend met 10.000 arbeidsplaatsen, vastgoedontwikkeling conform masterplan Kennispark en aanleg HOV west. Er worden diverse kruispuntoplossingen doorberekend; te weten: nieuwe kruispunten met verkeerslichten, verkeerspleinen of handhaven viaduct.

3. Het onderzoek is in gang gezet. Deze resulaten zijn nog onvoldoende doorgerekend om te kunnen leiden tot een definitief antwoord. Begin volgende jaar wordt de studie afgerond. Deze studie is input voor verdere besluitvorming.

4. Die zijn afhankelijk van het ontwerp. Daarnaast kan door sloop van het viaduct grond beschikbaar komen ten behoeve van vastgoedontwikkeling. Als gevolg daarvan zijn opbrengsten te verwachten

Wethouder R. Bleker zegt toe een side programma aan te bieden en J. van Agteren (BBE) wil hier in ondersteunen.  


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen ontwerp “Inrichtingsplan Enschede-Noord” (stuknummer 12917)

Sprekers: mevrouw Deppenbroek-Vaneker (namens heer Bult), de heer G. Vaneker, de heer H. Vieker, weth J. vd Zee, J. van Agteren (BBE), G. Oude Egberink (CDA). E. Westerbeek (D66), M.G. Woelders-Eman (SP), R. Tenkink (GL), F. Uçar (VVD), M. Rauhe-Meijer (PvdA), de heer W. Wassink presentatie (projectleider/ secretaris voorbereidings-commissie Dienst Landelijk Gebied)

Commissie heeft in 1e termijn een aantal aandachtspunten voor: cultuurlint /behoud natuur/status document/agrariërs in gebied/ ruiteroversteek/ bestemmingsplan buitengebied Zuid/parkeerplaatsen/ stadsrandzone ’t Vaneker/ Luchthaven/ varkensflats/ financiën.

Wethouder J. vd Zee: als andere participerende gemeenten niet akkoord gaan met besluit Eschede à voorbereidingscommissie past plan aan, Gedeputeerde Staten stelt totaalplan vast à inspraakmogelijkheid à besluit raad. Sturingsinstrumenten: uitvoering plan is < 12 jaren en opgesplitst in –financiële- modules (elke module akkoord te bevinden door raad).   


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: vaststellen ontwerp “Inrichtingsplan Enschede-Noord” (stuknummer 12917) wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

b) Vaststellen bestemmingsplan “Lonneker Erf” (stuknummer  12910)

Sprekers: de heer G. Krabbe, de heer W. Brinkhuis, J. van Agteren (BBE),weth R. Bleker, M. Smit (PvdA), G. van der Veen (CDA). E. Westerbeek (D66), M.G. Woelders-Eman (SP), R. Tenkink (GL), F. Uçar (VVD).

Commissie spreekt positief over plannen maar kan zich niet vinden bij de bouw van 4 woningen bij de Nieuwe Dijk, ideeën mbt houtwal (ingepast in verkavelingsplan) en de onderbouwing van Bleker aangaande de 4 woningen (financieel en stedebouwkundig wenselijk). Verkoop reeds begonnen voor eigen risico ontwikkelaar. Besluit commissie na de reactie van de wethouder R. Bleker : stuk naar de raad en een amendement wordt opgesteld door PvdA en wordt ondersteund door aanwezige partijen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Vaststellen bestemmingsplan “Lonneker Erf” (stuknummer  12910) naar de raad. PvdA stelt amendement op (ondersteund door aanwezige partijen)

c) Vaststellen voorbereidingsbesluit "Zuid-westhoek Hengelosestraat/Tubantiasingel" (stuknummer 12914)

Sprekers: J. van Agteren (BBE),weth R. Bleker, M. Smit (PvdA), G. van der Veen (CDA). E. Westerbeek (D66), R. Tenkink (GL), F. Uçar (VVD).


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Vaststellen voorbereidingsbesluit "Zuid-westhoek Hengelosestraat/Tubantiasingel" (stuknummer 12914) wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

 

SLUITING 22.45 uur