Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

B.C. de Groot (plv.)

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Rauhe;; VVD: A.H. Enklaar; ChristenUnie: B. Veldkamp; D66: E. Westerbeek; Fractie L/C: mw. Liedtke; CDA: G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen GroenLinks: J. van der Zee, Stadspartij: F. Lammerink, U. Visser

Wethouders: R. Bleker, A. le Loux (vanaf 21:00 uur)

Afwezig:

(mk): PvdA: mevr. Van Hees; ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; GL: mw. Van Heijster; BBE: Van Maanen

 

I  OPENING

1) VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  de agenda is vastgesteld.

2) VASTSTELLEN BESPREEKPUNTEN

3) MEDEDELINGEN

Wethouder Bleker meldt dat op 19 september 2005 ‘vaststelling voorbereidingsbesluit De Viermarken’ op de raadsagenda staat.


 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1) RONDVRAAG VAN DHR. LAMMERINK INZAKE FOUTIEF PARKEREN BIJ DE TUNNEL AAN DE FAZANTSTRAAT

Besluit:  de wethouder geeft aan dat foutparkeren niet de hoogste prioriteit van de politie heeft; ter plekke is ook de veiligheid in het geding. Bovendien zijn daar nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en is een bijbehorend bordje geplaatst. De wijkagent zal worden verzocht handhavend op te treden.

2) INSPREKER: MEVR. ZINGER EN DHR. VAN VUGT INZAKE DE SITUATIE AAN DE P.A. VAN DELDENSTRAAT (KAPVERGUNNING, VOORGENOMEN BOUWVERGUNNING EN DERGELIJKE)


•  Klik hier om de vergadering vanaf dit punt te beluisteren

Besluit:  de commissie wil eerst naar de bouwvergunning kijken voordat deze wordt verleend.  Onduidelijk is of wordt voldaan aan de welstandsnota en men is benieuwd naar het inrichtingsplan. De voorzitter nodigt de commissie op korte termijn uit voor een informele bijeenkomst.

3) INSPREKER: DHR. ROELOFS INZAKE TOEKOMSTIGE HOV-LIJN AAN DE POTSWEG

Besluit:  de commissie vraagt de wethouder deze inbreng mee te nemen in de toekomstige discussie over de HOV-Noord.

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1) VOORTGANGSRAPPORTAGE JAARPLAN 2005 NOORD

Sprekers: L. Dennenberg en R. Wibier (stadsdeelmanagement Noord)

Wegens tijdgebrek komt dit punt terug op de eerstvolgende agenda van de commissie.


 

IV  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

1) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ’t Vaneker (stuknr. 11788)

Insprekers: Dhr. Bult namens dorpsraad Lonneker, klankbordgroep ’t Vaneker en Natuur en Milieuraad en dhr. G.H.V. Vaneker

Sprekers: alle fracties

Besluit: Het voorstel wordt als een bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2005. Toezegging wethouder Le Loux: verkavelingsplan wordt aan de raad voorgelegd.

2) Bestendiging voorkeursrecht ’t Vaneker (stuknr. 11618)

Besluit: Bespreekpunt; hangt samen met vaststellen van het bestemmingsplan ’t Vaneker in de raadsvergadering van 19 september 2005.


 

V  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1) VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING 28-06-2005

Conform vastgesteld.

2) AFDOENING TOEZEGGINGEN T/M 28-06-2005

n.v.t.


 

VI  AANDACHTSPUNTENLIJST

Afgevoerd wordt voortgangsrapportage jaarplan 2005.

 

VII  SLUITING



22.40 uur