Voorzitter:

G. Oude Egberink (plv.) G. Dijkhuizen (sluiting)

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. M. Rauhé; VVD: A.H. Enklaar;  D66: E. Westerbeek; CDA: G.J. van der Veen; ChristenUnie: mw. H. Meijer-Ytsma; GroenLinks: mw. M. Van Heijster; Fractie Liedtke/Çegerek: mw. A. Liedtke-Bevers

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager Noord)

Afwezig:

(mk): PvdA: mw. M.. van Hees;  VVD: J. Hatenboer; (zk): Stadspartij: F.C.G. Lammerink; BBE: R.Blaauw

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: de agenda is vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst 10 januari 2006

Besluit: de besluitenlijst is vastgesteld.

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. Vragen en mededelingen

1) A.H. Enklaar- route buslijn Servicelijn 7

Sprekers: A.H. Enklaar, mw, H. Peters (teammanager woon/zorgcomplex Twekkelerveld), R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe ervoor te zorgen dat de behandelend ambtenaar van de Regio het initiatief zal nemen een gesprek te arrangeren tussen Connexxion, de Regio en mevrouw Peters over de mogelijkheden om Twekkelerveld ook in de route op te nemen.

 

2) E. Westerbeek-communicatie rond plannen doorstart luchthaven

Sprekers: E. Westerbeek, Dhr. Zeilemaker (bewoner), mw. A. Liedtke, R.Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3) Dhr. Zeilemaker – straatverlichting

Sprekers: Dhr. Zeilemaker, A.H. Enklaar, E. Westerbeek, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder meldt dat het bedrijf al is aangespoord om klachten/storingen sneller te behandelen.

 

4) Dhr. Zeilemaker – verzoek om bij de wijkschouw die in het voorjaar 2006 gepland staat, bewoners de gelegenheid te geven om hieraan mee te doen.

Sprekers: Dhr. Zeilemaker, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

5) H. Kremer- autohandel Voortsweg

Sprekers: H. Kremer, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe uit te laten zoeken of (sneller) opgetreden kan worden tegen de lichtbak, of het wenselijk en mogelijk is dat de categorie wordt gewijzigd en zal dat terugkoppelen naar de buurtvereniging

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Afwijzen voortzetting gebruik buitenbad Zuidkamp ( stuknr. 12000)

Sprekers: G.J. van der Veen, E. Westerbeek, mw. H. Meijer, mw. M. van Heijster, A.H. Enklaar, mw. M. Rauhé, mw. A. Liedtke, R. Bleker; Inspreker: Dhr. Bult namens dorpsraad Lonneker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel is een bespreekstuk voor de raad van 27 februari onder motivatie dat de commissie vindt dat steun van de gemeente voor particulier initiatief om het bad open te houden discussie verdient.
De wethouder zegt toe om de initiatiefgroep ambtelijk te ondersteunen bij ontwikkelen en beoordelen van plannen indien de groep daarom vraagt

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Aandachtspunten uit leefbaarheidsonderzoek De Bolhaar/Walhof

Sprekers: A.H. Enklaar, G.J. van der Veen, E. Westerbeek, M. Rauhé, R. Bleker
Insprekers: A. Dohmen (wijkraad Noord), J. Gevers (bewoner), Dhr. Wijnen (bewoner)


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Gevers pleit voor openbaar vervoer door de Bolhaar, hij heeft dit al bij de Regio aangekaart maar zegt er niet verder mee te komen. De wethouder zal dit nogmaals aan de behandelend ambtenaar bij de Regio voorleggen.
Dhr. Wijnen wil aandacht voor de verkeerssituatie op de kruising Horstlindelaan/Deurningerstraat (overgang naar Weerseloseweg) en heeft geen duidelijkheid of deze weg onder de provincie valt of onder de gemeente. De wethouder gaat dit na en zal dit terugkoppelen naar de vragensteller.

 

b. Lonneker Erf- presentatie van de plannen en de resultaten van de enquete voor nieuwbouw Lonneker Erf

Presentatie van Drost/Plegt/Vos door mw. P. Drost (projectontwikkelaar)en Dhr. G. Witte (architect)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c. Opening van ’t Noordlint – film van de fietsroute door het buitengebied van Enschede Noord

Sprekers: R. Bleker, Dhr. Zeilemaker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV SLUITING

Sprekers: G. Oude Egberink, E. Westerbeek, G. Dijkhuizen


•  Klik hier voor alle sprekers

Dhr. Dijkhuizen sluit de vergadering en bedankt alle commissieleden, bewoners van Noord en in het bijzonder Stadsdeelmanager Noord voor de inzet in deze raadsperiode.

 

SLUITING: 22.00 uur