Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA; C. Turgut; PvdA: G. Hanna; VVD: F. Uçar; VVD: W.R. van der Hoek; GroenLinks: R. Wessels; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; CDA: G.J. van der Veen; Burgerbelangen: N. vd Berg; D66: E. Westerbeek; D66: J. Sundaram; SP: P. Wilkinson-Hillen ES: H. Bodde

Wethouder: J. van Agteren

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

nvt

I OPENING

a) Mededelingen

- “Voorstelrondje” commissie

- Benoeming vicevoorzitters: E. Westerbeek (D66)en G.J. vd Veen (CDA)

b) Mededelingen wethouder J. van Agteren:

- Bouwborden (punt M. Smit – besluitenlijst 9 feb 2010); inventarisatie geweest en tegen de “illegale” borden wordt handhavend opgetreden.

- Zaterdag 22 mei vindt de 3e teambattle Twekkelerveld plaats

- Zomerfestival Twekkelerveld: 5 juni 2010

- Dorpsplein Lonneker is gerenoveerd en klachten mbt verkeersproblematiek worden opgelost

- Op 12 mei worden schilderijen van M. Delmonte in ontvangst genomen in het Huis van Verhalen (worden daar ook tentoon gesteld)

c) Mededelingen stadsdeelmanager:  nvt

d) vaststellen agenda

Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering Beslissing: besluitenlijst is reeds vastgesteld in de raadsvergadering 1-3-10

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker, in behandeling.

A 3 voetbalvelden/ stavaza ontwikkelingen clubs, zie agendapunt I g

A 5 verkeersveiligheid rondom Achillesvelden, in behandeling

g) Rondvraag /insprekers (zie bijlage)

1. Mevrouw P. Wilkinson-Hillen (SP): Nieuwbouw Natuureducatie

2. De heer G. Hanna (PvdA): studentencomplex Walhofstraat

3. De heer W. Tekkelenburg (CU): Spitfire pand

Ad 1: wethouder geeft aan dat gelet op de huidige financiele situatie een herziening door het college heeft plaatsgevonden. Iom Natuureducatie wordt gezocht naar een oplossing. Betreffend raadsvoorstel wordt na de vakantie in de commissie verwacht.

Ad 2 : wethouder is in gesprek met belanghebbenden en onderzoekt het gehele proces. De wethouder geeft aan dat de commissie (informeel) zal worden ingelicht.

Ad 3 : De wethouder beantwoordt de vragen namens de burgemeester P. den Oudsten:

De door u gestelde vragen zijn gericht aan het college, echter het coffeeshopbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester. De vragen worden dan ook namens de burgemeester beantwoord.

1.  De burgemeester is op de hoogte van de ontwikkelingen in de bestuursrechtelijke procedure die sinds 2008 loopt mbt coffeeshop Ketama. Tot op heden is er nog geen onherroepelijke uitspraak gedaan door de bestuursrechter in deze kwestie. De uitspraak wordt eerst afgewacht.

2.  We gaan niet vooruitlopen op de rechterlijke uitspraak in deze kwestie.

3.  In het Damoclesbeleid (waarin het gedoogbeleid voor coffeeshops is neergelegd) is het afstandscriterium van coffeeshops tot scholen opgenomen. Als criterium geldt: een afstand van ten minste 200 meter hemelsbreed en een loopafstand van ten minste 250 meter tot percelen waarop een school voor van overheidswege bekostigd basis-, middelbaar en of voortgezet dagonderwijs aanwezig of gepland is. Dit afstandscriterium geldt dus ook  voor basisscholen.

4.  Beïnvloeding van het gebruik van het pand kan plaatsvinden door het inzetten van het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium.

4. Memo inzake ontwikkelingen Achilles, op verzoek van GJ vd Veen geagendeerd en vragen Enschede Solidair (zie bijlage rondvraag)

Sprekers: W. vd Noordt (ES), E. Westerbeek (D66), GJ vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), N. vd Berg (BBE), R. Wessels (GL), F. Uçar (VVD), P. Wilkinson-Hillen (SP), G. Hanna (PvdA) en wethouder E. Wallinga

Wethouder zegt toe tijdig voor de behandeling Kadernota te komen met een nota met alternatieven.

beantwoording/rondvragen:

1. Is er inderdaad een Collegebesluit dat er geen nieuwe kunstgrasvelden kunnen/mogen worden aangelegd? In hoeverre ligt hier een raadsbesluit aan ten grondslag?

- In verband met de bezuinigingen is de raad in 2009 akkoord gegaan met een ombuiging van het uit te voeren beleid op kunstgrasvelden en besloten geen structurele middelen meer in te zetten voor  uitbreiding van kunstgrasvelden.

2. Waarom hebben andere sportverenigingen wel een kunstgrasveld en komt kennelijk Achilles daar niet voor in aanmerking?

- Om in aanmerking te komen voor kunstgrasvelden moet er in ieder geval sprake zijn van een capaciteitsknelpunt ten aanzien van de velden. Op basis van vijf interventiestrategieën (clusteren, combineren, inrichten, herbestemmen en uitbreiden, wordt dan bekeken op welke wijze het vraagstuk kan worden ingebed. In het verleden was er bij Achilles was geen sprake van een capaciteitsvaagstuk. Het huidige vraagstuk kan worden opgelost via het clusteren van het gebruik. Bij andere accommodaties zijn heeft dit geleid tot andere oplossingen.

3. Bent u met mij van mening dat de gemeente de (morele) verplichting naar Achilles heeft om op zeer korte termijn met een structurele oplossing (!) te komen? Mede gezien het feit dat Achilles een groeiende sportvereniging is die ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheden wil nemen en haar leden voldoende ruimte wil geven om op normale tijden hun sport te kunnen beoefenen.

- Nee, In de huidige variant die is gekozen blijft Achilles in staat om aan haar verplichtingen te voldoen. Hiermee voldoet de gemeente aan haar morele verplichting op dit moment en in het licht van de huidige economie. Voor de langere termijn blijven hiermee alle opties open en kan op basis van een integrale gebiedsvisie i.v.m. het gewenste traject N-W tangent op termijn een weloverwogen keuze worden gemaakt. 

- De tijden waarop de sport beoefend zijn in de gesprekken m.b.t. deze variant geen issue geweest.  

4. Hoe ziet U de definitieve oplossing? Kunt u instemmen met de verzoeken van Achilles? en op welke termijn?

- de definitieve oplossing is er nog niet en kan nog alle kanten op gaan aangezien deze afhankelijk is van het te kiezen en verder uitvoering geven aan het NW traject.

- Vastleggen voor 1 definitieve oplossing is derhalve op dit moment niet mogelijk. Kunstgrasvelden zijn wellicht een mogelijke oplossing in de toekomst,   maar herstructurering van het gehele gebied rondom Emos en Achilles en aanpassing van de natuurlijke velden en de aanleg van een ecologische zone is er ook één..

5. Als nieuw College gebruikt u de begrippen 'Communiceren'en 'Vertrouwen'. Bent u het met mij eens dat indien u deze begrippen 'waar' wilt maken u dan ook binnen 1 maand met structurele oplossingen  moet beginnen?

- Nee, zoals gezegd heeft een definitieve oplossing meer voeten in aarde dan alleen het belang van Achilles.

- In alle openheid is dit zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere malen met Achilles besproken, waarbij ook de nu gekozen variant uitgebreid aan bod is geweest en er meerdere malen contact is geweest m.b.t. de voortgang en stand van zaken. Het is geen geheim dat gebruik blijven maken van de velden zoals die er nu liggen de voorkeur had. Met het vaststellen van het coalitieakkoord kunnen we onze ogen echter niet sluiten voor de toekomst en is het onverantwoord nu deze investeringen te doen.

- In hoeverre onze gesprekken met de leden van Achilles zijn gedeeld is niet ter onze beoordeling, we mogen er echter op vertrouwen dat dit gebeurd is. Zeker is echter dat ook de afvaardiging van het bestuur waarmee 11 mei gepraat is, zich erg constructief op heeft gesteld. Alhoewel zij liever een meer definitieve oplossing hadden gezien, is direct een afspraak gemaakt om (17 mei) inhoudelijk de zaak te regelen.

- Met de nu voorliggende oplossing wordt binnen een maand gestart..

6. Zijn er in de gemeente Enschede nog andere (sport)verenigingen die met dezelfde problematiek te maken hebben? Hoe lost u daar de problemen op?

- Nee, deze problematiek speelt alleen bij   Achilles en staat los van die van andere verenigingen.

Opmerkingen:

Waar is de toekomstvisie van het college.

- tijdelijke oplossing zijn we over in gesprek met Achilles, definitieve oplossing meenemen in NW tangent integrale visie op gebiedsontwikkeling. Zie ook eerdere brief aan uw raad.

Tijdelijke oplossingen blijven tijdelijk voor de lange duur.

- Het zal inderdaad nog wel even duren voor er een definitieve oplossing is, dit nu inschatten is koffiedik kijken.

Hoelang heeft Achilles zich al moeten behelpen met trainingsvelden aan de andere kant van een drukke straat, buiten de bebouwde kom.

- Achilles huurt zelf al sinds jaar en dag de velden aan de overzijde van de horstlindelaan van een particulier voor een appel en een ei en wilde het liefst deze situatie laten bestaan.

Gezien de opmerkingen van Achilles mbt de verkeersdruk is de gekozen oplossing van uitbreiding trainingscapaciteit op eigen terrein en gebruik van het wedstrijdveld van Emos de meest gewenste.


•  Klik hier voor alle sprekers

II  Inhoudelijke agendapunten

a) Leefbaarheid (met) met studentenhuisvesting in Twekkelerveld.

Commissieleden gaan met betrokken instanties etc (onder meer bewoners, studenten, wijkraden, politie, vertegenwoordiging SJHT) in gesprek. Aan de hand van een aantal stellingen wordt het debat gevoerd. Gelet op het feit dat eea buiten de vergadering heeft plaatsgevonden, is hier een apart “verslag” van gemaakt.

Agendapunt is informatief/kaderstellend

III Beoordeling raadsvoorstellen

er zijn voor deze vergadering geen raadsvoorstellen ter beoordeling aangeboden