Voorzitter: G. Dijkhuizen

Secretaris:K. Grunder

Deelnemers vergadering: PvdA: C. Neijhoft; CDA: G.J. van der Veen; CDA: G. Oude Egberink; VVD: F. Uçar; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren;D66: E. Westerbeek; GroenLinks: R. Tenkink. ChristenUnie: H. Meijer-IJtsma

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager).

Afwezig : VVD: mw. W.R. van der Hoek; PvdA: M. Smit


I OPENING

a) Mededelingen

- E. Westerbeek: behandeling in stedelijke commissie van bedrijfsvoering Kinderboerderij Noord (e.a) is uitgesteld en wil graag de reden weten. Volgens de wethouder is dit een beslissing van de agendacommissie, is zij verantwoordelijk en kan daar worden geinformeerd.

- J. van Agteren: tijdens de informele bijeenkomst over de HOV west zijn de ondernemers van de Hengelosestraat niet uitgenodigd. Het blijkt dat dit een miscommunicatie is geweest waarvoor de voorzitter excuses uitspreekt. Aansluitend wordt nav opmerking van G. Oude Egberink/H. Meijer-IJtsma over het verkeerscompensatiepakket Noord voorgesteld om de “Verkeersknelpunten Noord” te agenderen. J. van Agteren meldt dat hij in gesprek is geweest met Stichting Houdt Driene Groen over de verkeersknelpunten aan de Bosweg.

- Wethouder Bleker: monument Roombeek wordt in het voorjaar 2008 aangepast.

- Wethouder Bleker:   verkeersknelpunten in Lonneker (o.m. Scholten Reimerstraat en Dorpsstraat) zijn met afvaardiging van bewoners en dorpsraad besproken.

b) vaststellen agenda  

Beslissing: de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 13 november 2007

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Programmalijnen, aanhouden

A 2 pilot ’t Vaneker: wethouder geeft aan dat er een nieuw bestemmingsplan moet worden opgesteld omdat de vorige via Raad van State is afgekeurd. Planning: start pilot zomer 2008, nieuw bestemmingsplan in november 2008. Voorstel pilot agendering 17 juni 2008.

A 3 Branding T’veld, agendapunt II b, afdoen

A 5 Project scoren in de Wijk, agendering 5-2-08

A 6 Buurt in Actie, agendapunt II a, afdoen

Toezeggingen:

T 2 Bestemmingsplan Grolsch Noord: wethouder geeft aan dat eea in 2009 weer actueel is en dat de ING in 2008 nieuwbouw zal plegen.

T 3 subsidieverstrekking Alifa/schatmeesters: wethouder vermeldt dat de DMO en Alifa overeenstemming hebben over doorgang van het project en dat dit gemeentebreed opvolging kan hebben.

T 4 Masterplan Hengelosestraat wordt opgenomen aandachtspunt ipv toezegging

Beslissing: aandachtspunten A 3 en 6 afdoen. T4 wordt een aandachtspunt.

e) Rondvraag 

Sprekers: weth R. Bleker, G. van der Veen (CDA). E. Westerbeek (D66), W. ten Have, T. Bruno en J. Meerbeek

1.E. Westerbeek (D66) en G.J. van der Veen (CDA):

Vertraging verbouw/sloop winkelcentrum Twekkelerveld.

Wethouder: is niet op de hoogte van een vertraging tot april 2008 maar gaat er van uit dat de planning cq wettelijke procedure wordt gevolgd en dat de bouwvergunning in april 2008 afgegeven wordt.

Wethouder zegt toe de planning te checken bij DnA en de commissie/wijkraad op de hoogte te brengen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Beslissing: aandachtspunten A 3 en 6 afdoen. T4 wordt een aandachtspunt.

II

 

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

 

a

Buurt in Actie, presentatie Rien van Faassen (Sr medewerker stadsdeelbeheer) M. Austermann (Projectmedewerker)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), G. Oude Egberink (CDA). E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), R. Tenkink (GL), F. Uçar (VVD),H.Meijer-IJtsma (CU),P.Hillen (SP), C. Neijhoft (PvdA),weth. R. Bleker, de heer Koel, R. van Faassen en M. Austermann

Aandacht uit de commissie in termen van: verkeersveiligheid, structurele inzet, inzet wijkraden, sociale samenhang, betrekken van allochtonen en ouderen, positieve samenwerking met de raad, inzet burgerinitiatief, tijdsdruk voor projectmedewerkers.


•  Klik hier voor alle sprekers

b Branding Twekkelerveld, presentatie door Rixt Wibiër (Sr medewerker stadsdeelmanagement)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), P. Hillen (SP), R. Tenkink (GL), F. Uçar (VVD), H.Meijer-IJtsma (CU), P.Hillen (SP), G.J. vd Veen (CDA) C. Neijhoft (PvdA), R. Wibiër, weth. R. Bleker, de heren Koel, Nijhuis en ten Have

Commissie/wethouder en aanwezigen spreken positief over de plannen en er worden ideeën besproken over onder meer: WENS, draagvlak bij bewoners?, koppeling met traject WMO, communicatie naar bewoners, terugkoppeling naar deelnemers, betrekking studenten, toekomstvisie.


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen herziening 52 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuknummer 12938)

Sprekers: G.J. van der Veen (CDA), F. Ucar (VVD)
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Vaststellen herziening 52 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 (stuknummer 12938) wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

 

SLUITING 22.15 UUR