Voorzitter:

G. Oude Egberink (plaatsvervangend)

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: C. Neijhoft; CDA: G.J. van der Veen; VVD: F. Uçar; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: H. Meijer-IJtsma

Wethouder: J.vd Zee

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager).

Afwezig :

PvdA: M. Smit; VVD: mw. W.R. van der Hoek; wethouder R.W. Bleker

G. Dijkhuizen (voorzitter)

I OPENING

a) Mededelingen G. Oude Egberink

1.Vergadering 17 juni 2008 is met goedkeuring presidium verplaatst naar woensdag 18 juni 2008.

2. Namens G. Dijkhuizen: Stedelijk Lyceum Schuttersveld sponsort kinderboerderij Noord.

b) Mededelingen wethouder

1. Nieuwe Gedenksteen Roombeek (monument vuurwerkramp) is geplaatst.

2. 19-04-2008 start 2e fitheidstestdag Roombeek in de Prismare.

c) Mededelingen stadsdeelmanager

1. 11-04-2008 start Branding Deppenbroek.

2. Jaarplan 2008 (printversie) wordt uitgereikt.

d) vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d. 5 februari 2008

Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A1 Stadsdeelmanagement/programmalijnen afdoen

A2 Pilot ’t Vaneker, agendering 18 juni 08

A3 Project Scoren in de wijk, Afdoen

A4 Verkeersveiligheid Noord, Afdoen

Toezegging 1. R. Bleker: beantwoording vragen T. Hannink en E. Westerbeek zijn via mail afgehandeld, afdoen

Beslissing: A1/A3/A4 en T1 afdoen

g) Rondvraag  

Er zijn voor deze vergadering geen vragen ingediend


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Roombeek, herziening 3" Balengebouw (stuknummer 13170 ). Toelichting door de heren F. Smolders (directeur van het Cremer) en M. van der Veen (Woonplaats) over het programma en stand van zaken rondom het Cremer.

Sprekers: J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), G. vd Veen (CDA), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), H.Meijer-IJtsma (CU), F. Uçar (VVD), de heer E. Smits, de heer F. Smolders, de heer M.vd Veen, wethouder J. vd Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Roombeek, herziening 3" Balengebouw (stuknummer 13170) wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

b) Gewijzigd vaststellen ontwerp-bestemmingsplan “Twekkelerveld 2005” (stuknummer 13116 )

Sprekers: G.J. vd Veen (CDA) en de heer J. Wessels


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Gewijzigd vaststellen ontwerp-bestemmingsplan “Twekkelerveld 2005” (stuknummer 13116) wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad.

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

WENS (Wijkveiligheid Enschede), presentatie door de heer H. Meuleman (programma-manager CS) en aansluitend; “Politiecijfers” door de heer R. Bokdam (afdelingschef Politie Noord)

Sprekers: de heer Meuleman, de heer Bokdam, J. van Agteren (BBE), E. Westerbeek (D66), G. vd Veen (CDA), P. Hillen (SP), C.J.M. Hannink (GL), H.Meijer-IJtsma (CU), F. Uçar (VVD), C. Neijhoft (PvdA), wethouder J.vd Zee

Commissie gaat in op onder meer: speerpunten (september 08 in commissie), betrekken wijkorganen, huiselijk geweld, jongerenproblematiek, leefbaarheid, wijkagenten/taakaccenthouders, hennepteelt, veelplegers, woninginbraken.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 21.30 UUR