Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

B.C. de Groot (plv.)

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw Rauhe;; VVD: A.H. Enklaar; D66: E. Westerbeek; Fractie L/C: mw. Liedtke; CDA: G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen GroenLinks: J. van der Zee, ChristenUnie: mw. Meijer-Ytsma; BBE: R. Blauw

Wethouders: R. Bleker, A. le Loux (vanaf 21:00 uur)

Afwezig:

(mk): PvdA: mevr. Van Hees; GL: mw. Van Heijster; Stadspartij: F. Lammerin

 

I  OPENING

a. VASTSTELLEN AGENDA

Besluit: de agenda is vastgesteld.

b. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST 13-9-2005

Besluit: de besluitenlijst wordt met de opmerking van mevr. Rauhe aangepast en vervolgens vastgesteld.

c. AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1) Rondvraag van dhr. S.H.M. Beune


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de rondvraag zal schriftelijk beantwoord worden en de heer Beune zal tevens op de hoogte gesteld worden van de inspraakavond die in november gehouden zal worden inzake de Horstlindelaan.

 

2) Inspreker: Mevr. A.A. Zinger en dhr. L. van Vugt


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: zoals toegezegd heeft er een informele bijeenkomst plaatsgevonden. Afgesproken is dat de directie van Domijn de insprekers zal uitnodigen voor een gesprek in aanwezigheid van twee commissieleden (mevr. Liedtke en dhr. Oude Egberink).

 

3) Insprekers: Mevr. G. Stienenbos (namens de beheerscommissie Dorpshuis)

Sprekers: van der Zee, Blauw, Westerbeek, Meijer-Ytsma, Liedtke, Rauhe, Enklaar, Oude Egberink, wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Bleker: de wethouder is van mening dat er twee opties zijn: het pand blijft in eigendom, de subsidies die er zijn worden ingezet voor de verbouwing van het pand en er kan een beroep gedaan worden op een investeringsbijdrage van de gemeente. Of Stichting Wijkwelzijn Noord koopt het pand en de subsidies worden aangewend voor de verbouwing en een beroep kan worden gedaan op de investeringsbijdrage van de gemeente voor modernisering van het pand.

 

4) Dhr. G. Krabbe (namens de dorpsraad) inzake het dorpshuis


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Informatie over ontwikkeling RO-visie Lonneker.

Inspreker: dhr. M. Gotz (DSOB-RO-ONTW)
Sprekers: Rauhe, Westerbeek


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Compensatiepakket Noord een stand van zaken.

Inspreker: dhr. J. Lieverdink (DSOB-RO-ONTW)
Sprekers: van der Veen, Rauhe, van der Zee, Dijkhuizen, Enklaar, Liedtke, Westerbeek, wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Participatie burgers bij projecten of activiteiten in de buurt.

Inspreker: dhr. A. Dohman (voorzitter wijkraad Enschede-Noord), mevr. L. Dennenberg (DPGO-SDM)
Sprekers: Westerbeek, Blauw, Meijer-Ytsma, Liedtke, Rauhe, Oude Egberink


•  Klik hier voor alle sprekers

Verzoek Commissie: het onderwerp particpatiebeleid dient in het randprogramma van de stedelijke commissie opgenomen te worden daar dit in alle stadsdelen speelt. De heer Dijkhuizen, dhr. Dohmen en mevr. Dennenberg en eventuele andere voorzitters van stadsdeelcommisssies willen de voorbereiding hiervan op zich nemen. Dit onderwerp dient tevens meegenomen te worden in de evaluatie die eind dit jaar gepland staat. De presentatie van dhr. Dohmen wordt op verzoek van de commissie met het verslag meegezonden.

 

d) Voortgangsrapportage Jaarplan 2005 Stadsdeel Noord.

Sprekers: Liedtke, Meijer-Ytsma, Westerbeek, Blauw, Oude Egberink
Insprekers: dhr. J. Bron (DPGO-SDM) en mevr. L. Dennenberg (DPGO-SDM)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Voorzieningencluster Roombeek.

Inspreker: dhr. H. Maartens (DSOB-PMBE)


•  Klik hier voor alle sprekers

Mededeling Commissie: in verband met tijdgebrek wordt voorgesteld om op een volgende agenda een inhoudelijke discussie hierover in te plannen. Tevens wordt voorgesteld om een keer een schouw te organiseren.

 

SLUITING: 22.30 uur