Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: M. Smit; VVD:F. Uçar; GroenLinks: C.J.M. Hannink; ChristenUnie: W. Tekkelenburg CDA: G.J. van der Veen; CDA: G. Oude Egberink; Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek

Wethouder R.W. Bleker en J. vd Zee

Ambtelijk: J. van Dam (stadsdeelmanager)

Afwezig :

PvdA: C. Neijhoft; VVD: W.R. van der Hoek; SP: P.M. Hillen

I OPENING

a) Mededelingen

Bekendmaking afwezigen

b) Mededelingen wethouder R. Bleker:

- De wethouder geeft een terugkoppeling mbt het gesprek tussen wethouder J. Goudt en bewoners Goolkatenweg. Mevrouw Wagenmakers laat via C.J.M. Hannink weten dat de bewoners graag willen weten wat nu de vervolgstappen zijn. Wethouder Bleeker zegt toe dat hij laat checken wat nu de vervolgstappen zijn en dat deze worden teruggekoppeld naar betrokkenen.

- De brief mbt de “knelpunten sportparken Emos en Achilles” (corsanummer 0900073520) is onder commissieleden verspreid en kan op verzoek voor de volgende vergadering worden geagendeerd.

- Het zanddepot (Voermanstraat) wordt niet afgevoerd.

c) Mededelingen stadsdeelmanager

- Bericht mbt de ontwikkelingen Dorpsplein/Scholten Reimerstraat is reeds naar de commissie gemaild.

- Samenwerkingsverband afgesloten tussen verenigingen Twekkelerveld.

- VV Rigtersbleek heeft een ambitienotitie “Toekomst” samengesteld en wordt binnenkort aangeboden.

- Kerstmarkten: 19-12-2009 op Twekkelerveld en Mekkelholt.

d) vaststellen agenda

Beslissing: agenda is vastgesteld

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingen d.d 27oktober 2009

Beslissing: besluitenlijst is vastgesteld

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst

aandachtpunten:

A 1 Pilot ’t Vaneker, in behandeling

A 3 voetbalvelden/ stavaza ontwikkelingen clubs, brief is uitgedeeld.

A 5 verkeersveiligheid rondom Achillesvelden, in behandeling

A 6 Dorpsplein Lonneker, afdoen

T 5 Verkeersproblematiek Gookatenweg, zie mededeling wethouder

Besluit: A6 afdoen.

g) Rondvraag /insprekers

1. Dhr. GJ vd Veen (CDA) inzake verlichting Blijdensteinlaan

Ad 1: Wethouder geeft aan dat er een schouw is geweest en geeft aan dat er aanpassing worden gedaan: 6 extra masten/bijstellen spiegels en verhoging Watts.

2. De heer H. Grave, inzake verkeer in Lonneker en omgeving.

De bijdrage van de heer Grave zal door de Griffie worden gescand en doorgezonden naar onder meer de commissieleden.

De commissie vraagt om cijfermatige onderbouwing van de betreffende verkeersstudie en een overleg tussen de gemeente en de Dorpsraad (voor 11-1-10)

3. De heer W. Rijkeboer, inzake de situatie in de omgeving van de Zamenhoflaan-Horstlindelaan en Viermarkengebied betreffende oa verkeer en bouwplannen. De gestelde vragen worden door de wethouder via de mail afgedaan (in afschrift aan de commissie).

4. De heer H. Workel/heer Zuilekom, inzake problematiek energievoorziening warmtenet Essent/Roombeek. De wethouder zegt toe dat de gemeente de bewoners zal ondersteunen in de richting van Essent. De heer Assink zal in ieder geval namens de gemeente aanwezig zijn bij het (driehoeks-)gesprek.

Daar waar kennis nodig is, en bij de gemeente niet aanwezig, zal de gemeente hier voor zorgdragen (inschakeling derden).


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Presentatie over de Creatieve Campus door mevrouw N. Verzijl (sr. beleids-medewerker DSOB) en M. Woesthuis (Trimm)

Presentatie is informatief


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Realisatie Media Art Centre in voormalig Brouwhuis, stuknummer 14227

Sprekers:  C.J.M. Hannink (GL), M. Smit (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), J. van Agteren (BBE), F. Uçar (VVD), A. de Bloois en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel Realisatie Media Art Centre in voormalig Brouwhuis, stuknummer 14227 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

b) Onttrekking reserve rentebaten PBR ten gunste van herontwikkeling winkelcentrum Op de Brouwerij / Roombeek n.a.v. accoord met ING RED stuknummer 14252

Sprekers: E. Westerbeek (D66), C.J.M. Hannink (GL), G. Oude Egberink (CDA), W. Tekkelenburg (CU), M. Smit (PvdA), J. van Agteren (BBE), F. Uçar (VVD) en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel Onttrekking reserve rentebaten PBR ten gunste van herontwikkeling winkelcentrum Op de Brouwerij / Roombeek n.a.v. accoord met ING RED stuknummer 14252 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

c) Landinrichting Enschede-Noord en Stadsrand, stuknummer 14195

Sprekers: G. Oude Egberink (CDA), C.J.M. Hannink (GL), J. van Agteren (BBE), M. Smit (PvdA), F. Uçar (VVD), W. Tekkelenburg (CU), E. Westerbeek (D66) en wethouder J. vd Zee.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel Landinrichting Enschede-Noord en Stadsrand, stuknummer 14195  wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. De heer G. Oude Egberink stelt voor om voor de commissie een excursie te organiseren.

d) Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Bergweg 475 stuknummer 14214   

Sprekers: G.J. vd Veen (CDA), F. Uçar (VVD) en wethouder J. vd Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest - Bergweg 475 stuknummer 14214 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

e) Integraal Wijkplan Twekkelerveld, stuknummer 14221 (toelichting door J. van Dam, stadsdeelmanager)

Sprekers: E. Westerbeek (D66), C.J.M. Hannink (GL), G.J. Oude Egberink (CDA), W . Tekkelenburg (CU), M. Smit (PvdA), J. van Agteren (BBE), F. Uçar (VVD), J. van Dam en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Integraal Wijkplan Twekkelerveld, stuknummer 14221  wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.