Voorzitter:

G. Dijkhuizen

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. C. Neijhoft, M. Smit; CDA: G.J. van der Veen;
VVD: F. Uçar; SP: mw. P.M. Hillen; GroenLinks: R. Tenkink;
Burgerbelangen: J. van Agteren; D66: E. Westerbeek

Wethouder: R.W. Bleker

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager)

 

Afwezig m.k.:

VVD: mw. W.R. van der Hoek; CDA: G. Oude Egberink;
ChristenUnie
:W. Tekkelenburg


 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 6 februari 2007

Beslissing: de besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

Toezegging stadsrandzone Noord: Griffie stuurt verzoek aan wethouder Van der Zee

e) Rondvraag

1- F. Zeilemaker – fietsroute in Noord
2- F. Zeilemaker – buurt in actie

Dhr. Zeilemaker wordt er door de voorzitter op gewezen dat hij vantevoren de rondvraag moet formuleren bij het indienen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Verlenen uitvoeringskrediet project Roombeek, stuknr. 12502

Sprekers: M. Smit, E. Westerbeek, R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

beslissing: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

 

b) Gewijzigd vaststellen nadere uitwerking 1 van het bestemmingsplan Roombeek, stuknr. 12531

Sprekers:F. Uçar, R. Tenkink, G.J. van der Veen, J. van Agteren, E. Westerbeek, R. Bleker, H.M. Burkink (bewonerscomité Van Damflat)


•  Klik hier voor alle sprekers

beslissing: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad
toezegging weth. Bleker t.a.v. lokatie fiets/voetpad langs de Van Damflat extra schetsen te maken en daarover te praten (in de commissie) buiten de orde van het voorliggende voorstel.

 

c) Vaststellen herziening 51 bestemmingsplan Buitengebied 1996, stuknr. 12530

Sprekers: R. Tenkink, G.J. van der Veen, J. van Agteren, mw. C. Neijhoft, mw. P. Hillen, F. Uçar


•  Klik hier voor alle sprekers

beslissing: het voorstel wordt als bespreekstuk in de 2e termijn geagendeerd voor de raad.
Wethouder Bleker zal met collega wethouder Van der Zee opnemen of er een plaatsingsoverzicht (kaart) van zendmasten beschikbaar komt.

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Thema veiligheid – de inleiding door Dhr. Meuleman is digitaal opgenomen; de deelnemers hebben de gelegenheid om via 4 thematafels te praten over veiligheid.
•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 20.45 uur