Voorzitter:

E.G.H. Westerbeek

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mw. C. Neijhoft, M. Smit; CDA: G.J. van der Veen;
VVD: F. Uçar; SP: mw. P.M. Hillen; GroenLinks: R. Tenkink;
Burgerbelangen: J. van Agteren, B. Sanders; ChristenUnie: mw. H. Meijer-Ytsma; D66: E. Eerenberg;
Wethouder: R.W. Bleker

Burgemeester (portefeuillehouder openbare orde en veiligheid):
P.E.J. den Oudsten

Ambtelijk: J. Bron (stadsdeelmanager); S. Wevers (brandweercommandant); T. van Snellenberg (programmanager Roombeek); M.J. Wilderink (senior projectmanager)

 

Afwezig m.k.:

PvdA: G. Dijkhuizen; VVD: mw. W.R. van der Hoek; CDA: G. Oude Egberink;

 

I OPENING

a) Mededelingen

  • De commissie gaat akkoord dat dhr. Eerenberg namens D66 het woord voert omdat dhr. Westerbeek plaatsvervangend voorzitter is voor deze vergadering.
  • Weth. Bleker doet een aantal mededelingen over voortgang en uitvoering van beleid en projecten: materiaal hiervoor is gebundeld in een informatiemap die aan de commissieleden in de vergadering is uitgereikt.
  • De voorzitter heet de nieuwe stadsdeelmanager Noord welkom: Jelmer van Dam.

b) Vaststellen agenda

Beslissing: de agenda is vastgesteld

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 20 maart 2007

Beslissing: de besluitenlijst wordt in de eerstvolgende agenda vastgesteld.

d) aandachtspunten en toezeggingenlijst

Niet besproken.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1- M. Smit - onderhoud monument vuurwerkramp
2- G. van den Bos – monument vuurwerkramp

Er is extra aandacht voor de staat van het monument: er wordt handhavend opgetreden mbt hondeneigenaren die honden hun behoefte laten doen bij /op het monument.

3- W. Huiskes – overlast meidoornbomen Eemstraat

Dhr. Huiskes is zelf niet aanwezig; weth. vraagt de commissie of ze instemt met vervangen van de bomen. De commissie stemt in; betrokkenen ontvangen een brief dat de bomen zullen worden vervangen.

4- F. Zeilemaker – reactie beantwoording vragen vorige vergadering over plaatsen striphekken en fietsroute ’t Noordlint

De vz vraagt terugkoppeling wat het Buurt in Actie Comité vond van het idee om striphekken te plaatsen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Verlenen van een krediet t.b.v. de verbouwing en de uitbreiding van het Dorpshuis Lonneker, stuknr. 12677

Sprekers: mw. H. Meijer, R.W. Bleker

beslissing: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad

b) Verlenen uitvoeringskrediet project Ledeboerpark fase 2, stuknr. 12684

Sprekers: G.J. van der Veen, R.W. Bleker, M.J. Wilderink

beslissing: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad, met dien verstande dat weth. Bleker per mail antwoord geeft op de vraag over de situatie van en  omgang met  de grondwaterproblematiek in de Walhofstraat.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Vaststellen voorjaarsnota 2007 projectbureau Roombeek, stuknr. 12676

Sprekers: mw. H. Meijer, M. Smit, R. Tenkink, G.J. van der Veen, J. van Agteren, mw. P. Hillen, F. Uçar, E. Eerenberg, R.W. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

beslissing: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad
toezegging: de wethouder zal de volgende vergadering mededelen of er nog openstaande dossiers zijn mbt terugkerende ondernemers.

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Brief opheffen vrijwillige brandweersectie Lonneker, stuknr. 12669

Sprekers: J. Savonije (teamleider sectiechef brandweer Lonneker), G.J. van der Veen, F. Uçar, B. Sanders, R. Tenkink, mw. H. Meijer, E. Eerenberg, R. mw. P. Hillen, mw. C.J. Neijhoft, P.E.J. den Oudsten, S. Wevers

De brandweer van Lonneker deelt ter vergadering de tekst uit met de opmerkingen die ze hebben geplaatst als reactie op de brief van het college.  De portefeuillehouder geeft aan dat het besluit en de overwegingen om de kazerne te sluiten zeer zorgvuldig en in overleg met de brandweer Lonneker tot stand is gekomen.  Nu de brandweer Lonneker duidelijk aangeeft dat het wat hen betreft niet naar tevredenheid is gelopen en er dus nog spanning is tussen de partijen mbt tot het hele proces vindt de portefeuillehouder dat de lucht geklaard moet worden. Hij biedt aan om daarover met de brandweer Lonneker nog eens te praten.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.00 uur